Till hemsidan
Grafiikka

Alexander Andersson/Pulkkis;Store/ - anor

 

GENERATION I

 
1  Alexander Andersson/Pulkkis;Store/
Född 28 oktober 1855, Karleby, Linnusperä, Pulkkis, Garvare; skinnhandlare; bonde, död 15 oktober 1927, Karleby, föräldrar Anders Johansson Brandt;Måttis;Store;Pulkkis (se 2) och Brita Helena Andersdotter Borg (se 3). Alexander grundade 1886 ett garveri, som vid 1800-taletsslut var ortens största med omkring 40 bark-kar med bådevåtverkstad och torrverkstad för hudtorkning och skärningav handskar. Gården höll gesäller med mat och logi, en vidnamn Oiva Björk ännu några år efter första världskriget, dågarverirörelsen småningom upphörde. Som jämförelse kannämnas, att Hagströms garveri och läderfabrik, grundat 1896nådde samma storlek 1910 men blev något senare betydligtstörre och en av de ledande i hela landet. Garverierna varnärmast inriktade på att förse kardfabrikanterna ochhandsksömnaden med skinn. I slutet av 1800-talet köptekarlebygarvarna får- och kalvskinn mest i hemlandet medanhudar köptes från utlandet. Vid sekelskiftet började manimportera billiga fårskinn, främst från Australien. Kalkensom behövdes importerades också eller köptes osläckt frånVindala (Vimpeli). Vide- och granbark som behövdes vidgarvningen samlades av kvinnor och barn som garvarna köpte.Alexander köpte t.ex. år 1918 7000 kg bark för 60 p per kg.Sältranet som behövdes för att fetta in lädret så att detinte släppte igenom vatten köpte man från orter därsäljakt förekom. De stora kar som behövdes vid garvningentillverkades bl. a i Terjärv av hemslöjdare.Kardproduktionen i Karleby ökade kraftigt på 1890-talet somföljd av förbättrade kommunikationer med järnvägens och dennya hamnens tillkomst. Också de tekniska förbättringarna avmaskinerna som vid denna tid gjordes på Indola och Pulkkis,ökade intresset för kardtillverkning. Kardpriset kundesänkas men lönsamheten bevaras. Den kunskap som fanns ochde tekniska fördelarna gjorde att kardtillverkarna iKarleby var vid sekelskiftet så gott som ensamma på sittområde i landet. - Alexander och hans kusin Alfred Brandt gjorde i likhet medsina fäder långa affärsresor bl.a till St Petersburg. Medkardkistan på kärran eller i släden färdades man frånKarleby via Jyväskylä-S:t Michel-Viborg. I KarlebynejdensSparbanks publikation "Ett sekel i utveckling" berättasatt under deras första resa fick de av sina fäder enkartskiss med färdvägen och övernattningsställen. Inärheten av Punkaharju gick deras kärra sönder och den enesökte hjälp och kom till en smedja. Smeden frågade: "OletkoMatin vaiko Antin poika? - Är du Matts eller Anders son?"Han kände tydligen väl pojkarnas fäder. Som exempel påexportresorna kan nämnas, att enligt passtatistiken erhöllkardfabrikanterna Alexander Store och Matts JohanssonWefwar den 19 maj 1882 pass på sex månader för resa tillRyssland. - Alexander var också en av de stora handsktillverkarna vidsekelskiftet och gjorde t. ex. 1911 fabriksmässigt 10000par. Större tillverkare var Johan Alskog 15000 par och A.L.Hagströn, 40000 par. - Alexander hade även en butik i staden, där han sålde sinaprodukter som stövelläder, handskar och kardor. Även andravaror förekom, vilket framkommer bl.a. av en annons itidningen Kokkola: "Entuudesta hyvintunnettuaRullatupakkaa, Alex. Finnilän valmistamaa, on nykyisinmyytävänä summissa ja vähittäin Kauppias Alex. Store´llaKokkolassa. - Sedan tidigare välkänd rulltobak tillverkadav Alex. Finnilä, finns numera till salu både i parti ochdetalj hos köpman Alex. Store i Gamlakarleby". Samstämmigauppgifter pekar på att butiken fanns någonstans i hörnet avLångbrogatan och Östra Kyrkogatan. Deltog i den förstalandsomfattande utställningen av fabriks- ochhemslöjdsprodukter i Gamlakarleby 1913 med handskar. - Birger Store tycker bestämt att han hört berättas attAlexander och Alfred skulle ha gått i Svedbergs folkskola iMunsala, den första fasta folkskolan i svenska Österbotten.I varje fall inskrevs gossarna i första årskursen då Villafolkskola startade 1869. Enligt Karleby sockens historiahar åtminstone brodern Anders gått i Svedbergs skola.Enligt skolbetyget hade han gjort framsteg i stil- ochämneskrivning, aritmetik samt början i enkel bokföring. Hanhade anhållit om tillåtelse att bli lanthandlare iKaustby, vilket dock inte förordades av häradsrätten. - Alexander råkade vid slutet av århundradet på obestånd.Garveriet gick i konkurs 1898 men fortsatte senare som H.J.Stores garveri. Initialerna kommer från hustrun HilmaJohanna. Det blev auktion och både Store och Pulkkis hemmaninropades av Matts Indola, dock så att familjen skulle fåbo kvar på det ena hemmanet. Man valde Pulkkis och enligtauktionsprotokollet av 4.4.1899 skulle hemmanet varatillfullo betalt den 26.6.1911. Enligt lagfart 10.9.1913 ärPulkkis hemman igen i släktens ägo. År 1916 köpte sonenEvald hemmanet av brodern Arthur som flyttade till staden(Hakalax i Gamlakarleby) liksom också Einar. - Alfred Indola sålde Store hemman till Sanfrid Holm, vilkeni sin tur sålde det åt Viljami Pesola 1904. Lennart Storeköpte det av Pesola 1917
Han gifte sig 5 juli 1878, Karleby med Hilma Johanna Alexandersdotter Vitick, född 10 juli 1860, Karleby, Korplax, Vitick, död 14 juni 1922, Karleby, Föräldrar Alexander Jakobsson Vitick och Johanna Juhontytär Herronen.
Barn:        8-3-1879  -  24-4-1962 Einar Alexander/Store/  
10-11-1880  -  5-4-1953 Anders Arthur /Store/  
4-12-1882  -  28-12-1943 Hilma Johanna/Store/  
1-7-1885  -  14-8-1888 Ester Maria/Store/  
22-10-1886  -  26-1-1967 Aina Helena/Store/  
16-1-1889  -  16-2-1973 Evald Marcellus/Store/  
20-6-1890  -  23-10-1907 Ester Maria/Store/  
5-9-1892  -  15-7-1930 Edna Alexandra/Store/  
23-2-1895  -  17-7-1907 Saima Elvira/Store/  

 

GENERATION II

 
2  Anders Johansson/Brandt;Måttis;Store;Pulkkis/; född 2 mars 1818, Karleby, Linnusperä, Brandt, Fabrikör;bonde;landbonde, död 28 februari 1876, Karleby, föräldrar Johan Mattsson Brandt (se 4) och Brita Helena Johansdotter Fordell (se 5). Bröderna Brandt hade en tobaksfabrik, anlagd ca 1860. Denvar liten jämfört med de två största, Räbb och Hakalax.Pulkkis kardfabrik grundades i början av 1850 och sköttesav bröderna Anders Pulkkis och Matts Brandt. I motsats tilltobaken var Pulkkis kardfabrik den största på orten. Värdetav kardförsäljningen var dock betydligt lägre än förtobaken men var viktig ur sysselsättningssynpunkt.Råvarorna för kardorna var relativt billiga, medantobaksbladen var dyra. En sak var gemensam för bäggeindustrierna, nämligen att ägarna måste hålla sig frammevid marknaderna. Bröderna Anders och Matts reste långavägar för att sälja sina produkter, bl.a till Petersburgoch Viborg. En förordning 1859 medgav tullfri export avhandelsvaror till ryska riket. Kardfabrikanterna AndersPulkkis, Matts Brandt, Jakob och Matts Vevar, vilka varosäkra på om tullfri export av deras produkter vartillåten, anhöll i april 1860 hos senaten om rätt attårligen exportera 5000 par skrubblor och kardor tillRyssland. Senaten meddelade att de enligt de gällandebestämmelserna kunde tullfritt exportera kardor tillRyssland. Hur försäljningen utvecklades har inte kunnatdokumenteras, men i början av 1880-talet har några tusentalpar kardor exporterats till Ryssland från hela Finland. - Yngve Heikel som upptecknat folkdanser i Svenskfinlandmenar, att många av danserna har främmande härstamning, somman lärt sig bl. a. på borta-arbete. Svensk kadrilj frånSverige, slätvals från Björneborg. Anders Pulkkis och MattsVevar skall ha lärt sig purpurin från Viborgstrakten på enkardförsäljningsfärd. Också Björkö-polskan, som var denförsta folkdans som uppfördes på ett ungdomsföreningsmöte,härstammade från Viborg. - Under sitt första korta äktenskap gick Anders undersläktnamnet Måttis. Ett antagande är att Anders då bodde påMåttis prästboställe, som låg vid Indola. I början av sittandra äktenskap var hans familj antecknad på Brandt nr 3.Enligt kommunionboken 1843-49 antecknades familjen på Storenr 4, vilket antagligen berodde på att Anders hade hyrtStore hemman eftersom han titulerades landbonde (Lbd),vilket användes för den som hyrde ett självständigt hemman.Eventuellt anskaffades Store hemman senare. Ikommunionboken för 1850-58 är familjen upptagen på bådeStore nr 4 och Pulkkis nr 6 och efternamnet Pulkkis dykerupp i samband med dottern Brita Sofias dop 13.11.1850.
Han gifte sig (1) 30 juli 1837, Karleby med Sofia Mattsdotter Saari, född 10 februari 1819, Karleby, Linnusperä, Saari, död 20 november 1837, Karleby, Linnusperä, Föräldrar Matts Olofsson Saari och Anna Johansdotter NN.
Han gifte sig (3) 2 juni 1865, Karleby med Lena Katarina Kankkonen, född 4 mars 1819, Karleby, Rödsö, Kankkonen, död 21 september 1890, Karleby.
Han gifte sig (2) 20 december 1838, Karleby med
3  Brita Helena Andersdotter/Borg/; född 11 juni 1821, Karleby, Palo, Borg, död 5 maj 1864, Karleby, Föräldrar Anders Mattsson Borg (se 6) och Helena Johansdotter Sipola (se 7).
Barn:        14-7-1841  -  27-3-1902 Karl Johan Andersson/Brandt;Store;Pulkkis/  
7-11-1843  -  17-1-1899 Maja Lena Andersdotter/Brandt;Store/  
25-2-1846  -  17-7-1847 Anders Andersson/Store;Pulkkis/  
27-4-1848  -  28-10-1866 Anders Andersson/Store;Pulkkis/  
13-11-1850  -  25-9-1908 Brita Sofia Andersdotter/Pulkkis/  
2-5-1853  -  23-10-1854 Lovisa Fredrika Andersdotter/Pulkkis/  
28-10-1855  -  15-10-1927 Alexander Andersson/Pulkkis;Store/  [1]
1-10-1858  -  16-1-1923 Matts Andersson/Pulkkis;Store/  
 

GENERATION III

 
4  Johan Mattsson/Brandt/; född 30 juli 1785, Karleby, Linnusperä, Brandt, Bonde, död 20 augusti 1840 (samma ort), föräldrar Matts Johansson Brandt (se 8) och Maria Mattsdotter Indola (se 9). Husbonde ca 1817-40.
Han gifte sig 24 oktober 1806, Karleby med
5  Brita Helena Johansdotter/Fordell/; född 31 maj 1786, Karleby, Vittsar, Fordell, död 11 april 1858, Karleby, Linnusperä, Brandt, Föräldrar Johan Johansson Storkåla;Juvala;Grossi;Bärlund;Fordell (se 10) och Karin Andersdotter Fordell (se 11).
Barn:        8-8-1807  -  10-7-1808 Matts Johansson/Brandt/  
18-2-1809  -  20-2-1809 Johan Johansson/Brandt/  
8-2-1810  -  10-9-1811 Anders Johansson/Brandt/  
8-2-1810  -  2-10-1810 Johan Johansson/Brandt/  
25-9-1812         Maria Johansdotter/Brandt/  
1-7-1815  -  24-7-1854 Johan Johansson/Brandt/  
2-3-1818  -  28-2-1876 Anders Johansson/Brandt;Måttis;Store;Pulkkis/  [2]
15-11-1820  -  14-1-1877 Matts Johansson/Brandt/  
16-11-1823  -  17-4-1871 Sofia Johansdotter/Brandt/  
28-3-1830  -  21-6-1875 Anna Brita Johansdotter/Brandt/  
 
6  Anders Mattsson/Borg/; född 7 oktober 1798, Karleby, Palo, Borg, Bonde;sexman, död 17 juli 1862 (samma ort), föräldrar Matts Mattsson Borg (se 12) och Brita Johansdotter Broända (se 13). Enligt traditionsuppgifter skulle den första storryssjan hauppfunnits på 1830-talet av bröderna Anders, Karl och MattsBorg i Palo, Karleby. Deras storryssja var ca. 5 fot idiameter försedd med stängarm, gårdsnät och kilnät. Ryssjangav bröderna stora fångster och snart skaffade sig andrafiskare liknande bragder.
Han gifte sig 24 oktober 1818, Karleby, Palo, Borg med
7  Helena Johansdotter /Sipola/; född 22 augusti 1799, Karleby, Storby, Sipola, död 22 maj 1852, Karleby, Palo, Borg, Föräldrar Johan Persson Sipola (se 14) och Elisabeth Hansdotter Hannila (se 15).
Barn:        18-1-1820         Matts Andersson/Borg/  
11-6-1821  -  5-5-1864 Brita Helena Andersdotter/Borg/  [3]
5-7-1823         Johan Andersson/Borg/  
2-10-1824         Maria Elisabeth Andersdotter/Borg/  
24-1-1827         Lovisa Andersdotter/Borg/  
17-8-1829         Anders Andersson/Borg/  
9-10-1831         Sofia Andersdotter/Borg/  
25-7-1834         Johan Jakob Andersson/Borg/  
14-2-1839         Karolina Andersdotter/Borg/  
27-8-1841         Fredrika Andersdotter/Borg/  
 

GENERATION IV

 
8  Matts Johansson/Brandt/; född 21 september 1760, Karleby, Linnusperä, Brandt, Bonde, död 8 januari 1790 (samma ort), föräldrar Johan Andersson Brandt (se 16) och Maria Jakobsdotter Vevar (se 17).
Han gifte sig 25 oktober 1782, Karleby, Linnusperä, Brandt med
9  Maria Mattsdotter/Indola/; född 15 december 1760, Karleby, Linnusperä, Indola, Värdinna, död 11 december 1827 (samma ort), Föräldrar Matts Hansson Indola (se 18) och Elisabet Johansdotter Jubbila (se 19).
Barn:        3-10-1783  -  18-8-1827 Elisabet Mattsdotter/Brandt/  
30-7-1785  -  20-8-1840 Johan Mattsson/Brandt/  [4]
10-5-1787  -  23-5-1838 Matts Mattsson/Brandt/  
22-2-1790  -  27-3-1791 Maria Mattsdotter/Brandt/  

Hon gifte sig (2) 15 september 1793, Karleby med Anders Eriksson Karlberg;Brandt, född 1 november 1746, Karleby, Korplax, död 23 januari 1801, Karleby, Linnusperä, Brandt.
Barn:        11-10-1794  -  2-11-1795 Erik Andersson/Brandt/  
10-3-1796  -  11-3-1807 Erik Andersson/Brandt/  
5-8-1797  -  3-11-1799 Karl Andersson/Brandt/  
9-10-1800         Jakob Andersson/Brandt/  
 
10  Johan Johansson/Storkåla;Juvala;Grossi;Bärlund;Fordell/; född 2 februari 1759, Karleby, Kirilax, Storkåla, död 22 februari 1798, Karleby, Vittsar, Fordell, föräldrar Juho Antinpoika Särkijärvi:Notjärvi;Storkåla;Juvela;Grossi (se 20) och Elisabet Andersdotter Storkåla (se 21). Enligt Caino-Torp utredningen kallas hanFordell-Bärlund-Grossi. Grossi kan härledas från hans far,som hade kommit till Grossi i Kaustar, där denne dog. SonenJohan var dock född på Kåla hemman. Namnet Bärlund kommerfrån hans styvfar, soldat Bärlund. Familjen bodde några årpå Juvala i Storby innan de flyttade till Grossi.
Han gifte sig 22 oktober 1784, Karleby, Vittsar, Fordell med
11  Karin Andersdotter/Fordell/; född 6 januari 1763, Karleby, Vittsar, Fordell, död 8 augusti 1831, Karleby, Kaustar, Jubbila, Föräldrar Anders Mattsson Storhonga;Fordell (se 22) och Brita Mattsdotter Kallis (se 23). Flyttade till Nedervetil år 1800 i samband med sitt andraäktenskap med änklingen Henrik Slotte. Sex år senare finnsfamiljen på Jubbila.
Barn:        10-1-1785  -  18-3-1785 Maria Elisabet Johansdotter/Fordell/  
31-5-1786  -  11-4-1858 Brita Helena Johansdotter/Fordell/  [5]
8-3-1789  -  6-9-1833 Anders Johansson/Fordell;Jubbila/  
13-9-1791         Johan Johansson/Fordell/  
27-10-1793         Matts Johansson/Fordell/  
19-12-1795         Katarina Johansdotter/Fordell;Jubbila/  

Hon gifte sig (2) 1 augusti 1800, Karleby, Vitsar med Henrik Eriksson Ollisbacka;Slotte;Jubbila, född ca. 12 december 1761, död 3 november 1843, Karleby, Kirilax, Jubbila. Han var änkling efter Anna Henriksdotter Slotte.
Barn:        17-4-1801  -  17-4-1801 Henrik Henriksson/Slotte/  
30-9-1802  -  2-6-1808 Mikael Henriksson/Slotte/  
21-10-1804         Maria Elisabet/Slotte/  
27-8-1807         Erik Henriksson/Slotte;Jubbila/  
 
12  Matts Mattsson/Borg/; född 13 december 1766, Karleby, Palo, Borg, Bonde på Borg, död 22 mars 1839 (samma ort), föräldrar Matts Andersson Borg (se 24) och Anna Erkintytär Nikula (se 25).
Han gifte sig 17 oktober 1788, Karleby, Närvilä, Hakalax med
13  Brita Johansdotter/Broända/; född 21 mars 1765, Karleby, Storby, Broända, Värdinna, död 6 augusti 1839, Karleby, Palo, Borg, Föräldrar Johan Mattsson Broända;Hakalax (se 26) och Magdalena Johansdotter Jubbila (se 27).
Barn:        30-3-1794         Magdalena Mattsdotter/Borg/  
1-9-1795  -  28-9-1854 Johan Mattsson/Borg/  
7-10-1798  -  17-7-1862 Anders Mattsson/Borg/  [6]
10-8-1804         Karl Mattsson/Borg/  
 
14  Johan Persson /Sipola/; född 20 december 1742, Karleby, Storby, Sipola, Bonde, död 29 september 1828 (samma ort), föräldrar Per Mattsson Gunnars;Sipola (se 28) och Karin Mattsdotter (se 29).
Han gifte sig (1) 10 juni 1768, Karleby med Margareta Mattsdotter Björkbacka, född 25 januari 1748, Karleby, Såka, Björkbacka, död 25 maj 1775, Karleby, Storby, Sipola.
Barn:        30-12-1770         Katarina Johansdotter/Sipola/  
19-7-1772         Brita Johansdotter/Sipola/  
5-1-1774         Maria Johansdotter/Sipola/  

Han gifte sig (2) 5 juli 1776, Karleby med
15  Elisabeth Hansdotter/Hannila/; född 21 februari 1756, Karleby, Storby, Hannila, Värdinna, död 10 januari 1809, Karleby, Storby, Sipola, Föräldrar Hans Johansson Vester;Hannila (se 30) och Elisabet Eriksdotter Bastubacka;Hannila (se 31). Det finns olika uppfattningar vem Johan Sipolas hustru var,eftersom det fanns två nästan jämnåriga ElisabethHansdotter Hannila. Kommunionboken 1776-80 ger ett entydigtsvar: Lisa, dotter till Hans Johansson Vester;Hannilaflyttade från Hannila 1777 och kom till Sipola 1777. Denandra Lisa, dotter till Hans Eriksson Hannila och alltsåkusin, gifte sig med vaktkarlen Kristoffer Enberg iGamlakarleby 1775.
Barn:        4-9-1777         Anna Johansdotter/Sipola/  
7-4-1779         Elisabet Johansdotter/Sipola/  
29-8-1780  -  20-7-1807 Margareta Johansdotter/Sipola/  
3-4-1783         Petter Johansson/Sipola/  
8-6-1785         Johan Johansson/Sipola/  
8-11-1786  -  12-1-1871 Magdalena Johansdotter/Sipola/  
19-5-1788         Jakob Johansson/Sipola/  
18-11-1789         Anders Johansson/Sipola/  
8-1-1792  -  7-4-1818 Klara Johansdotter/Sipola/  
3-1-1794         Sofia Johansdotter/Sipola/  
19-11-1796         Kristina Johansdotter/Sipola/  
22-8-1799  -  22-5-1852 Helena Johansdotter /Sipola/  [7]
 

GENERATION V

 
16  Johan Andersson /Brandt/; född 1 augusti 1734, Karleby, Linnusperä, Brandt, Bonde, död ca. 1788 (samma ort), föräldrar Antti Simonpoika Pelttari;Brandt (se 32) och Brita Johansdotter Brandt (se 33). Husbonde på Brandt. Var blind under sina sista år.
Han gifte sig (2) 6 april 1779 med Brita Olofsdotter Storbjörk, född 7 januari 1744, död 7 februari 1803, Karleby, Linnusperä, Brandt, Föräldrar Olof Mattsson Storbjörk och Margareta Mattsdotter NN.
Barn:        8-2-1780  -  19-1-1847 Anders Johansson/Brandt/  
12-4-1781  -  16-11-1848 Anna Johansdotter/Brandt/  
24-8-1782  -  14-11-1831 Simon Johansson/Brandt;Vevar/  
18-10-1785  -  27-1-1789 Maria Johansdotter/Brandt/  

Han gifte sig (1) 13 november 1753, Karleby, Linnusperä med
17  Maria Jakobsdotter /Vevar/; född 9 september 1725, Karleby, Linnusperä, Vevar, död 22 oktober 1778, Karleby, Linnusperä, Brandt, Föräldrar Jaakko Olavinpoika Kangas;Vevar (se 34) och Lisa Kristoffersdotter Vevar (se 35).
Barn:        13-6-1754         Brita Johansdotter/Brandt/  
27-7-1755         Elisabet Johansdotter/Brandt/  
18-8-1756  -  23-8-1756 Anders Johansson/Brandt/  
1-1-1758  -  8-3-1820 Karin Johansdotter/Brandt/  
18-8-1759  -  9-9-1759 Erik Johansson/Brandt/  
18-8-1759  -  9-9-1759 Jakob Johansson/Brandt/  
21-9-1760  -  8-1-1790 Matts Johansson/Brandt/  [8]
24-1-1765         Johan Johansson/Brandt/  
29-7-1767  -  8-9-1767 Anders Johansson/Brandt/  
 
18  Matts Hansson/Indola/; född 11 november 1739, Karleby, Linnusperä, Indola, Bonde, död 6 oktober 1793 (samma ort), föräldrar Hans Karlsson Indola (se 36) och Magdalena Olofsdotter Store (se 37).
Han gifte sig 2 november 1759, Karleby, Linnusperä med
19  Elisabet Johansdotter/Jubbila/; född 28 oktober 1737, Karleby, Kirilax, Jubbila, Värdinna, död 19 december 1787, Karleby, Linnusperä, Indola, Föräldrar Johan Danielsson Jubbila;Frisk (se 38) och Karin Eriksdotter Löf (se 39).
Barn:        15-12-1760  -  11-12-1827 Maria Mattsdotter/Indola/  [9]
19-7-1762  -  1-8-1762 Katarina Mattsdotter/Indola/  
24-11-1763  -  9-6-1816 Malin Mattsdotter/Indola/  
17-3-1766  -  7-8-1766 Johannes Mattsson/Indola/  
31-5-1767  -  23-7-1770 Brita Mattsdotter/Indola/  
4-1-1769  -  3-9-1770 Elisabet Mattsdotter/Indola/  
4-1-1769  -  10-11-1837 Matts Mattsson/Indola-Pulkkis/  
1-5-1771  -  15-9-1771 Hans Johan Mattsson/Indola/  
5-11-1772  -  11-6-1831 Karl Mattsson/Indola/  
4-3-1775  -  26-6-1839 Johannes Mattsson/Indola/  
26-4-1778  -  21-7-1778 Anna Mattsdotter/Indola/  
4-10-1779         Lisa Mattsdotter/Indola/  
 
20  Juho Antinpoika/Särkijärvi:Notjärvi;Storkåla;Juvela;Grossi/; född 25 december 1722, Evijärvi, Särkijärvi (?), död 19 juli 1766, Kaustar, Grossi. Juho sägs ha kommit från Särkijärvi i Evijärvi tillKarleby. Bevis fattas. Hän är inte, som vissa forskareanser, son till Anders Bertilsson Särkijärvi, eftersomdennes son Johan levde hela sitt liv i Evijärvi. Vid tidenför vigseln med Lisa Andersdotter från Storkåla var Juhodräng på Notjärvi. - Beträffande Grossi hemman nämns i en saköreslängd från 1548Erik Fleming och i övriga sammanhang Erik Hinsesson.Samtidigt förekommer Lasse och Hans Hinsesson i Kaustby ochKlemet Hinsesson som kustbonde på Grossi hemman, vilketnamn återgår på ett medeltyskt adjektiv, gross (stor).Förnamnet Hinse tyder också på tyskt eller flamländsktursprung.
Han gifte sig 21 oktober 1748, Karleby med
21  Elisabet Andersdotter/Storkåla/; född 13 augusti 1725, Karleby, Kirilax, Storkåla, död 25 februari 1784, Karleby, Vittsar, Föräldrar Anders Olofsson Storkåla (se 42) och Maalin Juhontytär Meriläinen (se 43). Hennes farbror Johan Collin nämns som hennes förmyndare år1745.
Barn:        18-6-1749  -  5-8-1749 Anna Johansdotter/Storkåla/  
30-9-1750  -  1-12-1760 Anders Johansson/Storkåla/  
28-12-1752  -  2-6-1804 Anna Johansdotter/Storkåla;Juvala;Grossi;Bärlund/  
2-2-1756         Brita Johansdotter/Storkåla;Juvala;Grossi;Bärlund/  
2-2-1759  -  22-2-1798 Johan Johansson/Storkåla;Juvala;Grossi;Bärlund;Fordell/  [10]
5-9-1761  -  5-7-1767 Matts Johansson/Storkåla;Juvala;Grossi/  
24-11-1763         Anders Johansson/Juvala;Grossi;Bärlund/  

Hon gifte sig (2) 14 oktober 1770, Karleby med Juho Simonpoika Bärlund, född 1713 (beräknat), Kangasala (?), död 29 mars 1778, Karleby, Vittsar. Han var änkling efter Anna Elisabet Eriksdotter Lillhonga.
  
22  Anders Mattsson/Storhonga;Fordell/; född 24 oktober 1736, Karleby, Vittsar, Storhonga, Skeppsbyggmästare;bonde, död 19 februari 1799, Karleby, Vittsar, Fordell, föräldrar Matts Johansson Storhonga;Fordell (se 44) och Karin Andersdotter Vessi (se 45). Husbonde på Fordell.
Han gifte sig 17 oktober 1760, Karleby med
23  Brita Mattsdotter/Kallis/; född 28 november 1740, Karleby, Linnusperä, Kallis, död 18 januari 1808, Karleby, Vittsar, Fordell, Föräldrar Matts Mikaelsson Kallis (se 46) och Karin Andersdotter Bastubacka (se 47).
Barn:        29-7-1761  -  17-7-1770 Matts Andersson/Fordell/  
6-1-1763  -  8-8-1831 Karin Andersdotter/Fordell/  [11]
8-6-1765  -  5-7-1765 Johan Andersson/Fordell/  
24-6-1766  -  28-8-1784 Maria Andersdotter/Fordell/  
29-7-1768  -  22-2-1831 Brita Andersdotter/Fordell/  
14-2-1771  -  26-7-1858 Elisabet Andersdotter/Fordell/  
2-5-1773  -  24-2-1854 Magdalena Andersdotter/Fordell/  
24-2-1776  -  13-7-1776 Anna Andersdotter/Fordell/  
29-5-1777  -  23-7-1777 Anna Andersdotter/Fordell/  
22-9-1778         Margareta Andersdotter/Fordell/  
 
24  Matts Andersson/Borg/; född 18 juni 1727, Karleby, Palo, Borg, Husbonde på Borg 1752-, död 13 mars 1798 (samma ort), föräldrar Anders Johansson Borg (se 48) och Karin Hansdotter (se 49).
Han gifte sig 6 juni 1751, Karleby med
25  Anna Erkintytär/Nikula/; född 19 februari 1727, Kaustby, Nikula, Matmor, död 4 juni 1808, Karleby, Palo, Borg, Föräldrar Erkki Juhonpoika Nikula (se 50) och Marketta Jaakontyär (se 51).
Barn:        1-7-1752         Erik Mattsson/Borg/  
12-10-1753         Margareta Mattsdotter/Borg/  
17-11-1754         Anders Mattsson/Borg/  
1-2-1756         Maria Mattsdotter/Borg/  
6-12-1757  -  20-12-1780 Anna Mattsdotter/Borg/  
9-2-1759         Lisa Mattsdotter/Borg/  
16-9-1761         Anders Mattsson/Borg/  
12-1-1763         Brita Mattsdotter/Borg/  
13-12-1766  -  22-3-1839 Matts Mattsson/Borg/  [12]
17-4-1768         Johan Mattsson/Borg/  
8-7-1770         Erik Mattsson/Borg/  
21-12-1772         Erik Mattsson/Borg/  
 
26  Johan Mattsson /Broända;Hakalax/; född 30 juli 1738, Karleby, Storby, Broända, Bonde;lagman;nämndeman;sexman, död 21 juli 1805, Karleby, Närvilä, Hakalax, föräldrar Matts Mattsson Storhonga;Broända (se 52) och Margareta Johansdotter Broända (se 53). Husbonde på Broända efter sin äldre brors död 1772. Ikommunionboken för 1782-88 var familjen registrerad iKaustar, Hakalax. - Vid skeppsbyggeri behövdes s.k. storverksträd. Efter storaofreden kom skogshanteringen under strängare kontroll ochdet krävdes tillstånd att fälla storverksträd. JohanMattsson stämdes 1783 för att ha avverkat tvåstorverksträd utan tillstånd och blev pliktad och ålagd attersätta deras värde. - År 1789 pålades extra skatter. För varje fönster i sinabostadshus skulle man betala en viss mängd skatt. PåHakalax hade man mest fönster, 26 stycken. Johan Mattssonvar den största jordägaren 1805 i Karleby: Hakalax 1/3mantal, Grosse 1/3 mantal, Viken (Wiko) 7/24 mantal, totalt15/24 mantal. - På ödehemmanet Viken, som hörde till Johan Hakalax skulle1783 ha uppgräftats 5 kappland åker för soldatbruk. Dådetta inte hade gjorts stämdes han av soldat Johan Kindman1791. Förlikningen skedde så, att Hakalax skulle gräfta uppden till torpet revade åkern och göda den samt ersätta 11/2 tunna spannmål. - År 1792 utsågs Johan Mattsson på allmän sockenstämma tillsocknens äldste tillsammans med sju övriga. Deras uppgiftvar att representera socknen vid speciella tillfällen.
Han gifte sig 12 augusti 1759, Karleby, Kirilax, Jubbila med
27  Magdalena Johansdotter/Jubbila/; född 24 maj 1735, Karleby, Kirilax, Jubbila, död 26 juni 1805, Karleby,Närvilä;Hakalax, Föräldrar Johan Danielsson Jubbila;Frisk (se 38) och Karin Eriksdotter Löf (se 39).
Barn:        29-7-1760  -  27-8-1760 Matts Johansson/Jubbila/  
19-7-1761  -  10-2-1762 Margareta Johansdotter/Jubbila/  
18-11-1762         Johan Johansson/Broända/  
16-11-1763         Katarina Johansdotter/Broända/  
21-3-1765  -  6-8-1839 Brita Johansdotter/Broända/  [13]
4-10-1766         Anders Johansson/Broända/  
5-6-1769  -  4-1-1770 Matts Johansson/Broända/  
9-10-1770         Elisabet Johansdotter/Broända/  
6-8-1772         Maria Johansdotter/Broända/  
24-5-1775  -  18-7-1775 Anna Johansdotter/Broända/  
26-4-1776  -  18-12-1778 Matts Johansson/Broända;Hakalax/  
 
28  Per Mattsson/Gunnars;Sipola/; född ca. 1711, Karleby, Kirilax, Gunnars, död 29 december 1802, Karleby, Storby, Sipola, föräldrar Matts Larsson Gunnars (se 56) och Elsa Kristoffersdotter Storhonga (se 57). Per Mattsson var troligen den bolagsman till Jakob MattssonJylhä från Kaustby som omnämns i husbondeförteckningen1742. Föreslogs till kyrkovärd 1774, men ansåg sig inte haden kunnighet som uppdraget krävde. Per Sipola nämns 1747då han reparerade kyrkomurar.
Han gifte sig 30 april 1732, Karleby med
29  Karin Mattsdotter//; född ca. 1709, död 15 februari 1775, Karleby, Storby, Sipola.
Barn:        27-1-1733         Maria Persdotter/Gunnars/  
26-12-1733         Matts Persson/Gunnars/  
24-3-1735         Elisabet Persdotter/Gunnars/  
13-5-1736         Elsa Persdotter/Gunnars/  
30-7-1739         Klara Persdotter/Gunnars/  
20-12-1742  -  29-9-1828 Johan Persson /Sipola/  [14]
7-3-1750         Petter Persson/Sipola/  
7-3-1750         Erik Persson/Sipola/  
 
30  Hans Johansson/Vester;Hannila/; född 7 oktober 1727, Karleby, Rödsö, Vester, Bonde, död 21 april 1788, Karleby, Storby, Hannila, föräldrar Johan Andersson Vester (se 60) och Lisa Hansdotter (se 61).
Han gifte sig 2 februari 1750, Karleby, Storby, Hannila med
31  Elisabet Eriksdotter/Bastubacka;Hannila/; född 27 december 1725, Nedervetil, Bastubacka, Föräldrar Erkki Hannunpoika Puusaari;Stål;Bastubacka;Hannila (se 62) och Anna Andersdotter Bastubacka (se 63).
Barn:        27-11-1750  -  21-2-1774 Johan Hansson/Hannila/  
30-10-1751  -  1751 Anna Hansdotter/Hannila/  
12-4-1753  -  1753 Matts Hansson/Hannila/  
23-2-1754  -  5-7-1756 Karin Hansdotter/Hannila/  
21-2-1756  -  10-1-1809 Elisabeth Hansdotter/Hannila/  [15]
24-3-1757         Jakob Hansson/Hannila/  
5-2-1758         Maria Hansdotter/Hannila/  
4-3-1760         Karin Hansdotter/Hannila/  
21-2-1761         Anna Hansdotter/Hannila/  
5-7-1763         Brita Hansdotter/Hannila/  
27-11-1769         Anders Hansson/Hannila/  
 

GENERATION VI

 
32  Antti Simonpoika/Pelttari;Brandt/; född 13 oktober 1708, Kelviå, begravd 21 november 1779, Karleby, Linnusperä, Brandt, föräldrar Simo Antinpoika Pelttari (se 64) och Riitta Iisakintytär Heikkiniemi (se 65). Antti var född på Pelttari i Kelviå och blev föräldralössom treåring. Han uppfostrades antagligen av släktingar ochkom enligt kommunionboken som dräng till Brandt i juli 1728som 20-åring , där farbrodern Nils tidigare hade gift sigmed husbonden Olof Olofssons syster Elsa. Antti gifte sigmed Brita, dotter till förre husbonden Johan Olofsson. - Vid storskiftet 1752-57 nämns Brandt hemman under Antti(Anders Simonsson)/Erik Olofsson vara bland de 15 störstahemmanen i Karleby. Brandt hade då 10,3 tunnland jord.Antti fick 4 barn av vilka 3 dog som spädbarn, endast Johanblev vuxen. Antti sökte 1775 hjälp mot sin svärdottersraseriutbrott och fick löfte om hjälp av kyrkan (?).
Han gifte sig 19 november 1732, Karleby, Linnusperä, Brandt med
33  Brita Johansdotter/Brandt/; född 1699 (beräknat), död 3 januari 1778, Karleby, Linnusperä, Brandt, Föräldrar Johan Olofsson Brandt (se 66).
Barn:        1-8-1734  -  1788 Johan Andersson /Brandt/  [16]
4-6-1736  -  14-6-1736 Erik /Carin?) Andersdotter/Brandt/  
17-11-1737  -  11-11-1739 Erik Andersson/Brandt/  
13-9-1739  -  16-12-1739 Brita Andersdotter/Brandt/  
 
34  Jaakko Olavinpoika/Kangas;Vevar/; född 1693 (beräknat), Vetil, död 18 maj 1740, Karleby, Linnusperä, Vevar. Husbonde på Vevar 1724-30. Kommit från Vetil, Kangas mendär fanns enligt kyrkoböckerna ingen Olof som hade en sonmed namnet Jakob. Tillsvidare är alltså Jakobs föräldrarokända.
Han gifte sig 1 december 1723, Karleby, Linnusperä, Vevar med
35  Lisa Kristoffersdotter/Vevar/; född 1703 (beräknat), Karleby, Linnusperä, Vevar, död 10 februari 1793 (samma ort), Föräldrar Kristoffer Gabrielsson Vevar (se 70) och Maria Olofsdotter Brandt (se 71).
Barn:        14-9-1724  -  25-11-1739 Anna Jakobsdotter/Vevar/  
9-9-1725  -  22-10-1778 Maria Jakobsdotter /Vevar/  [17]
10-3-1729  -  20-12-1797 Kristoffer Jakobsson/Vevar/  
13-8-1730         Karin Jakobsdotter/Vevar/  
23-1-1734         Matts Jakobsson/Vevar/  
5-1-1737         Johan Jakobsson/Vevar/  
28-2-1738         Erik Jakobsson/Vevar/  
24-9-1739         Mikael Jakobsson/Vevar/  
 
36  Hans Karlsson/Indola/; född 1717 (beräknat), Bonde, död 27 januari 1767, Karleby, Linnusperä, Indola, föräldrar Karl Mattsson Indola (se 72) och Maria Kristoffersdotter Storhonga (se 73). Husbonde på Indola åtminstone 1737-42. Hemmanet var intestort, 47/96 mantal. Därför flyttade sönerna Matts, Olofoch Karl bort och köpte 1776 hälften av Saari för 2700riksdaler kontant av rådmannen Jakob Falander iGamlakarleby. Av detta hemman fick envar av bröderna 1/4och lika stor del fick deras svåger Matts Djupsund i Öja.På faderns hemman på Indola stannade sönerna Erik och Hans.Erik bebodde den norra ändan av den stora sidkammarstuganoch Hans den södra med gemensam trappa, farstu ochfarstukammare. Om stugan hade byggts av Hans tillsammansmed sönerna omkring mitten av 1700-talet eller om det varäldre vet man inte. Hans Hanssons del revs i slutet av1800-talet och av virket byggdes ett stall. Den dåvarandehusbonden, sexmannen Matts Indolas uppförde åt sin familjen stor stuga med kamrar i båda ändarna. Den grönmåladesoch stod kvar åtminstone på 1960-talet. - Hans var som många andra bönder på den tiden involverad iskeppsbyggeri. 1765 ingick 12 bönder, Hans Indola medräknadett avtal med Filip Carlander om ett bygge av enkravelljakt med 16,2 meters köl. Carlander krävdeersättning för försening och dåligt timmer, men hurprocessen slutade är inte känt.
Han gifte sig 3 november 1734, Karleby, Linnusperä, Indola med
37  Magdalena Olofsdotter/Store/; född ca. 1712, Karleby, Linnusperä, Store, Värdinna, död 25 januari 1789, Karleby, Linnusperä, Indola, Föräldrar Olof Johansson Store (se 74) och Lisa Mikaelsdotter NN (se 75).
Barn:        18-7-1735  -  7-9-1735 Karl Hansson/Indola/  
19-3-1737         Maria Hansdotter/Indola/  
23-6-1738  -  5-8-1782 Elisabet Hansson/Indola/  
11-11-1739  -  6-10-1793 Matts Hansson/Indola/  [18]
23-1-1741  -  16-8-1833 Olof Hansson/Indola;Saari/  
18-1-1743  -  16-10-1831 Karl Hansson/Indola;Saari/  
17-3-1745  -  30-3-1745 Erik Hansson/Indola/  
27-4-1746         Hans Hansson/Indola/  
12-8-1748  -  6-2-1820 Brita Hansdotter/Indola/  
3-12-1749  -  29-4-1808 Erik Hansson/Indola/  
11-2-1751         Magdalena Hansdotter/Indola/  
11-6-1752         Katarina Hansdotter/Indola/  
21-5-1758         Anna Hansdotter/Indola/  
 
38  Johan Danielsson/Jubbila;Frisk/; född ca. 1694, Karleby, död ca. 1788, Karleby, Kirilax, Jubbila, föräldrar Daniel Danielsson Jubbila (se 76) och Brita Mattsdotter (se 77). Korpral i Österbottens regemente under Stora ofreden ochsenare husbonde på Jubbila, som delades 1726 mellan Johanoch brodern Daniel.
Han gifte sig 1720 (uppskattat) med
39  Karin Eriksdotter/Löf/; född 5 december 1700, Nykarleby, död 28 januari 1790, Karleby, Kirilax, Jubbila, Föräldrar Erik Holgersson Löf (se 78).
Barn:        1-11-1721  -  6-2-1773 Brita Johansdotter/Jubbila/  
1726  -  1726 Karin Johansdotter/Jubbila/  
1731  -  1768 Kristina Johansdotter/Jubbila/  
1733  -  9-12-1796 Johan Johansson/Jubbila/  
24-5-1735  -  26-6-1805 Magdalena Johansdotter/Jubbila/  [27]
28-10-1737  -  19-12-1787 Elisabet Johansdotter/Jubbila/  [19]
30-5-1739         Daniel Johansson/Jubbila/  
13-2-1741  -  27-2-1741 Maria Johansdotter/Jubbila/  
 
42  Anders Olofsson /Storkåla/; född 1674 (beräknat), Karleby, Kirilax, Kåla, Bonde, begravd 2 oktober 1737, Karleby, Kirilax, Storkåla, föräldrar Olof Mattsson Storkåla (se 84) och Lisa Mikaelsdotter NN (se 85). Husbonde på Kåla 1692 till åtminstone 1713. Byggde omkring1707 en ny såg i Vääräfors (Vääräkoski) tillsammans medHenrik Jakobsson Suomalax. En brand härjade där hösten1710 och alla tillbehör jämte 200 tolfter bräder brann upp.Av senare handlingar framgår, att sågen uppbyggdes efter1732 med en årsproduktion av ca. 40 tolfter. - År 1718 hade han under kriget, "den stora ofreden" begivitsig på flykt till Savolax och återvänt 1722. Däreftersysslade han med slöjd, tillfälligt arbete ochskeppsbyggeri för förtjänstens skull och allt hanförtjänade levererade han till boet, medan yngre brodernMatts Olofsson skötte värdskapet på hemmanet. Sålundalyckades de få hemmanet på fötter igen, så att det 1732fanns bl. a. fyra hästar och fjorton kor. Anders nämns 1728då han på Kåla tillsammans med nämndeman Gabriel DanielssonNärvil besvärade sig på egna och sina medintressentersvägnar över att sockenskrivaren Gabriel Calamnius hadetrasslat till strömmingsfisket vid Kalajoki Kallan. PåKallan finns Kåla hamn, Kåla sääri och en stor del av önkallas Kåla eller Kålanpää. Utanför finns Kålakubben, ettgrund där fem båtlag kunde sätta ut sina nät. Vidare finnspå Kallan Friisklippan (Friisinkallio) och utanför grundetFriisudden (Friisinnokka). Det är troligt, att furiren LarsFriis och hans stridbara ättlingar gett namnet på bekostnadav ett äldre namn. När Kåla och Närvil nämner sinamedintressenter gällande klagomålet om strömmingsfisket,verkar det tydligt, att Lars Friis var involveradrepresenterande Visur hemman.
Han gifte sig 9 februari 1718, Vetil med
43  Maalin Juhontytär/Meriläinen/; född 22 februari 1680, Vetil (Halso), begravd 11 februari 1752, Karleby, Kirilax, Storkåla, Föräldrar Juho Hannunpoika Meriläinen (se 86) och Maalin Erkintytär Isosalo (se 87).
Barn:        16-2-1724  -  4-1-1780 Matts Andersson/Storkåla/  
13-8-1725  -  25-2-1784 Elisabet Andersdotter/Storkåla/  [21]
 
44  Matts Johansson/Storhonga;Fordell/; född 17 september 1710, Karleby, Vittsar, Storhonga, död 11 november 1771, Karleby, Vittsar, Fordell, föräldrar Johan Simonsson NN;Storhonga;Fordell (se 88) och Karin Jönsdotter Borg (se 89). Husbonde på Storhonga åtminstone 1737 efter fadern JohanSimonsson. Matts flyttade 1743 med familj och tillsammansmed fadern och dennes andra hustru till Fordell, där hanblev husbonde.
Han gifte sig 18 oktober 1730, Karleby, Vittsar, Fordell med
45  Karin Andersdotter/Vessi/; född 22 augusti 1710, Karleby, Vittsar, Vessi, död 10 november 1778, Karleby, Vittsar, Fordell, Föräldrar Anders Mattsson Vessi (se 90) och Brita Kristoffersdotter Storhonga (se 91). Beträffande föräldrarna har antagits: Karin gifte sig 1730.Den enda Karin Andersdotter som passar in i bilden är KarinAndersdotter Vessi i samma by Vittsar, som mannen kommerifrån. Hon flyttade hemifrån 1730, samma år som giftermåletskedde.
Barn:        8-10-1731  -  16-10-1731 Brita Mattsdotter/Storhonga/  
31-8-1732         Karin Mattsdotter/Storhonga/  
1734  -  29-3-1804 Johan Mattsson/Storhonga;Lidsle/  
24-10-1736  -  19-2-1799 Anders Mattsson/Storhonga;Fordell/  [22]
30-12-1738  -  1739 Anna Mattsdotter/Storhonga/  
13-3-1742  -  25-5-1743 Maria Mattsdotter/Storhonga/  
20-5-1744         Elisabet Mattsdotter/Fordell/  
28-4-1746  -  3-11-1794 Matts Mattsson/Fordell/  
23-3-1748  -  24-2-1791 Karl Mattsson/Fordell;Domars/  
2-4-1753         Erik Mattsson/Fordell;Kankkonen/  
14-11-1755  -  9-11-1761 Maria Mattsdotter/Fordell/  
28-9-1757  -  29-8-1759 Mikael Mattsson/Fordell/  
 
46  Matts Mikaelsson /Kallis/; född ca. 1714, Bonde;nämndeman;kyrkovärd, död 25 maj 1775, Karleby, Linnusperä, Kallis, föräldrar Mikael Nilsson Kankkonen;Kallis (se 92) och Anna Johansdotter Borg (se 93). Husbonde och medlem av sockenfullmäktige. Valdes efter sinfar till kyrkovärd 1748. Under hans tid hade kyrkan mångautgifter. Han skötte om betalning för tjära, kalk,målningar samt som förut vin och oblater. Kyrkovärdens lönhöjdes 1759 till 18 dr. Matts var sjuklig på 1770-talet ochsonen Karl skötte då bokföringen. Sonen for till sjöss 1774och därför föreslog Matts´ bror, riksdagsman JohanMikaelsson Kallis, Per Sipola till ny kyrkovärd, som dockinte ansåg sig vara kunnig nog för uppdraget, varefterSimon Andersson Rasmus valdes.
Han gifte sig (2) 1 maj 1747, Karleby med Malin Henriksdotter Kaustar;Gästgivars, född 17 juni 1727, Karleby, Kaustar, Gästgivars, död 12 juni 1788, Karleby, Linnusperä, Kallis, Föräldrar Henrik Johansson Kaustar;Gästgivars och Anna Karlsdotter Kaustar;Gästgivars.
Barn:        13-1-1752  -  18-6-1795 Anders Mattsson/Kallis/  
11-3-1753         Matts Mattsson/Kallis/  
18-10-1755         Abraham Mattsson/Kallis/  
28-5-1759         Magdalena Mattsdotter/Kallis/  
3-8-1760         Anna Mattsdotter/Kallis/  

Han gifte sig (1) 12 oktober 1738, Karleby med
47  Karin Andersdotter/Bastubacka/; född 8 mars 1718, Nedervetil, Bastubacka, död 11 november 1744, Karleby, Linnusperä, Kallis, Föräldrar Anders Henriksson Bastubacka (se 94) och N.N (se 95). Eftersom fadern Anders Henriksson måste ha varit gift minsttvå gånger utgående från barnens födelsår och sista hustrunAnna Larsdotters födelseår (1693), är det inte helt klartvem som är Karins mor, eftersom vigseluppgifter mm. saknas.Anna Larsdotter födde enligt kyrkoböckerna sitt första barnåt Anders 1723. Register över födda finns ändå fr. o m1721, vilket kan tyda på, att 1718 födda Karins mor ärförra hustrun.
Barn:        15-12-1739  -  23-3-1740 Anna Mattsdotter/Kallis/  
28-11-1740  -  18-1-1808 Brita Mattsdotter/Kallis/  [23]
5-2-1742  -  3-2-1745 Elisabet Mattsdotter/Kallis/  
28-7-1743         Anders Mattsson/Kallis/  
25-10-1744  -  11-1744 Katarina Mattsdotter/Kallis/  
 
48  Anders Johansson/Borg/; född 1697 (beräknat), Karleby, Palo, Borg, Bonde;nämndeman;uppsyningsman, död 16 april 1752 (samma ort), föräldrar Johan Jönsson Borg (se 96) och Karin Mattsdotter NN (se 97). Husbonde på Borg 1726-52. Efterträdde sin far som nämndeman1728-52. Fungerade också från år 1741 som uppsyningsman iPalo gällande tjärbränning för att undvika att skogarnablev förstörda.
Han gifte sig med
49  Karin Hansdotter//; född 1693 (beräknat), död 28 maj 1768, Karleby, Palo, Borg.
Barn:        1714  -  6-3-1803 Anna Andersdotter/Borg/  
14-12-1721         Johan Andersson/Borg/  
4-3-1726         Lisa Andersdotter/Borg/  
18-6-1727  -  13-3-1798 Matts Andersson/Borg/  [24]
20-11-1730         Karin Andersdotter/Borg/  
1-8-1734         Maria Andersdotter/Borg/  
9-6-1736         Johan Andersson/Borg/  
 
50  Erkki Juhonpoika/Nikula/; född 11 april 1684, Kaustby, Nikula, död 24 mars 1767 (samma ort), föräldrar Juho Juhonpoika Isokainu;Nikula (se 100) och Riitta Juhontytär Nikula (se 101). Husbonde på Nikula 1706-30.
Han gifte sig (1) 17 november 1705, Terjärv med Margareta Johansdotter Hästbacka, född 7 augusti 1685, Terjärv, död 7 februari 1720, Kaustby, Nikula.
Han gifte sig (2) ca. 1720 med
51  Marketta Jaakontyär//; född ca. 1699, död 5 juni 1764, Kaustby, Nikula. Värdinna på Nikula hemman i Kaustby.
Barn:        19-2-1727  -  4-6-1808 Anna Erkintytär/Nikula/  [25]
5-7-1729  -  1729 Petteri Erkinpoika/Nikula/  
5-7-1729  -  1729 Antti Erkinpoika/Nikula/  
25-5-1732  -  1732 Jaakko Erkinpoika/Nikula /  
5-11-1733         Niilo Erkinpoika/Nikula/  
23-5-1735         Heikki Erkinpoika/Nikula /  
26-11-1736         Marketta Erkintytär/Nikula /  
3-1-1739         Riitta Erkintytär/Nikula/  
 
52  Matts Mattsson /Storhonga;Broända/; född 1711 (beräknat), Bonde, död 5 augusti 1759, Karleby, Storby, Broända, föräldrar Matts Kristoffersson Storhonga (se 104) och Anna NN (se 105). Först måg på Broända senare husbonde enligthusbondeförteckningen från 1737 tillsammans med svågernJohan Johansson och enligt kommunionboken 1756-62åtminstone från 1756 till sin död 1759. Matts nämns som enav de många bondebyggmästarna som bl. a. deltog iskeppsbyggen..
Han gifte sig (2) 11 februari 1753, Karleby med Lisa Mattsdotter Kvikant, född ca. 1734, Karleby, död 28 januari 1786, Ullava. Senare gifte hon sig med Matti Matinpoika Norppa;Sikala.
Han gifte sig (1) 21 december 1729, Karleby med
53  Margareta Johansdotter /Broända/; född 1710 (beräknat), död 29 april 1752, Karleby, Storby, Broända, Föräldrar Johan Eriksson Kvikant;Broända (se 106) och Maria Hansdotter (se 107).
Barn:        4-10-1734  -  27-12-1736 Matts Mattsson/Broända/  
30-11-1735         Anders Mattsson/Broända/  
2-2-1737  -  14-8-1737 Margareta Mattsdotter/Broända/  
30-7-1738  -  21-7-1805 Johan Mattsson /Broända;Hakalax/  [26]
24-9-1739  -  3-2-1815 Anna Mattsdotter/Broända/  
14-5-1741         Elisabet Mattsdotter/Broända/  
1-11-1744         Katarina Mattsdotter/Broända/  
18-11-1745         Birgitta Mattsdotter/Broända/  
7-5-1747         Matts Mattsson/Broända/  
22-1-1749  -  3-3-1808 Mikael Mattsson/Broända/  
6-3-1752         Margareta Mattsdotter/Broända/  
 
54  Johan Danielsson/Jubbila;Frisk/ (se 38)
Han gifte sig 1720 (uppskattat) med
55  Karin Eriksdotter/Löf/; (se 39)
 
56  Matts Larsson/Gunnars/; född 1672 (beräknat), Bonde, död 20 mars 1726, Karleby, Kirilax, Gunnars.
Han gifte sig med
57  Elsa Kristoffersdotter/Storhonga/; född 1673 (beräknat), död 26 juli 1752, Karleby, Storby, Sipola, Föräldrar Kristoffer Mattsson Storhonga (se 114) och Anna Kristoffersdotter NN (se 115).
Barn:        1694         Jakob Mattsson/Gunnars/  
1705         Anna Mattsdotter/Gunnars/  
1711  -  29-12-1802 Per Mattsson/Gunnars;Sipola/  [28]
 
60  Johan Andersson/Vester/; född 1692 (beräknat), död 12 november 1759, Karleby, Rödsö, Vester, föräldrar Antti Niilonpoika Silakka;Vester (se 120) och Lisa Eriksdotter (se 121). Husbonde på Vester hemman troligen från 1697 efter sin far,men på grund av bristfälligheterna i dokumenteringen underden stora ofreden nämns han endast 1712-13 och efter dethans hustru Lisa 1725 och 1729.
Han gifte sig ca. 1710 med
61  Lisa Hansdotter//; född ca. 1687, död 30 mars 1757, Karleby, Rödsö, Vester.
Barn:        1711         Matts Johansson/Vester/  
1712         Anders Johansson/Vester/  
                 Johan Johansson/Vester/  
1719         Lisa Johansdotter/Vester/  
27-8-1722         Maria Johansdotter/Vester/  
19-9-1724         Anna Johansdotter/Vester/  
13-12-1725         Jakob Johansson/Vester;Härmälä/  
7-10-1727  -  21-4-1788 Hans Johansson/Vester;Hannila/  [30]
12-6-1729         Mikael Johansson/Vester/  
1731  -  1739 Karin Johansdotter/Vester/  
 
62  Erkki Hannunpoika/Puusaari;Stål;Bastubacka;Hannila/; född 10 mars 1695, Vetil, Puusaari, död 31 oktober 1761, Karleby, Storby, Hannila, föräldrar Hannu Kaaponpoika Torppa;Puusaari;Vevar (se 124) och Maria Antintytär Salo (se 125). Erkki kom till Hannila 1730 från Bastubacka i Nedervetil,men var född på Puusaari hemman i Vetil. HemmansnamnetHannila kommer med all sannolikhet från förnamnetHanni/Hannu. Hemmanet hade då varit öde 1715-29 underStora ofreden, vilket i praktiken betydde, att hemmanet varnog bebott, men kunde inte betala skatt. Hemmanet har utantvekan varit ett av de viktigaste i Storby, eftersom det1647-54 helt enkelt kallades Storby. Som husbonde påHannila nämns Erkki åtminstone till 1742.
Han gifte sig 15 juni 1721, Nedervetil, Bastubacka med
63  Anna Andersdotter/Bastubacka /; född november 1698, död 27 januari 1776, Karleby, Storby, Hannila, Föräldrar Anders Henriksson Bastubacka (se 94) och N.N (se 95).
Barn:        22-2-1722  -  7-7-1723 Matts Eriksson/Bastubacka/  
7-4-1723  -  8-9-1723 Anders Eriksson/Bastubacka/  
5-7-1724  -  5-7-1754 Hans Eriksson/Bastubacka;Hannila/  
27-12-1725         Elisabet Eriksdotter/Bastubacka;Hannila/  [31]
27-2-1727         Margareta Eriksdotter/Bastubacka/  
5-3-1730         Maria Eriksdotter/Bastubacka/  
14-5-1731         Karin Eriksdotter/Hannila/  
22-3-1735  -  1758 Anders Eriksson/Hannila/  
8-1-1737         Henrik Eriksson/Hannila/  
 

GENERATION VII

 
64  Simo Antinpoika/Pelttari/; född 1685 (uppskattat), Kelviå, Ruotsalo, Pelttari, begravd 19 januari 1711, Kelviå, Ruotsalo, föräldrar Antti Mikonpoika NN;Pelttari (se 128) och Liisa Simontytär Pelttari (se 129).
Han gifte sig 9 december 1706, Kelviå med
65  Riitta Iisakintytär/Heikkiniemi/; född ca. 1685, Kelviå, Ruotsalo, Heikkiniemi, begravd 22 februari 1711, Kelviå, Ruotsalo, Pelttari, Föräldrar Iisakki NN;Heikkiniemi (se 130) och Liisa Matintytär NN (se 131).
Barn:        11-9-1707  -  19-1-1711 Maria Simontytär/Pelttari/  
13-10-1708  -  21-11-1779 Antti Simonpoika/Pelttari;Brandt/  [32]
 
66  Johan Olofsson/Brandt/; född ca. 1680, Karleby, Linnusperä, Brandt, död före 1712 (samma ort), föräldrar Olof Nilsson Brandt (se 132) och Brita Persdotter NN (se 133). Johan Olofsson var husbonde på Brandt efter sin far Olofåtminstone till 1704 enligt skattelängderna. Ikommunionboken 1725-36 där Olof Olofsson Brandt är husbondepå Brandt nämns Johan indirekt genom att Brita Johansdotternämns som brorsdotter. Han dog troligen senast 1712, dåhans bror Olof nämns som husbonde..
Han hade ett förhållande med NN
67  /NN/
Barn:        1699  -  3-1-1778 Brita Johansdotter/Brandt/  [33]
 
70  Kristoffer Gabrielsson/Vevar/; född före 1682, begravd 17 juni 1722, Karleby, Linnusperä, Vevar, föräldrar Gabriel Hansson Vevar (se 140) och Anna Mattsdotter NN (se 141).
Han gifte sig med
71  Maria Olofsdotter /Brandt/; född 1675 (beräknat), död 19 mars 1767, Karleby, Linnusperä, Föräldrar Olof Nilsson Brandt (se 132) och Brita Persdotter NN (se 133).
Barn:        1703  -  10-2-1793 Lisa Kristoffersdotter/Vevar/  [35]
13-10-1710  -  11-4-1789 Karin Kristoffersdotter/Vevar/  
1713  -  24-2-1773 Maria Kristoffersdotter/Vevar/  
9-1717  -  12-7-1741 Hans Kristoffersson/Vevar/  
1722  -  1722 Kristoffer Kristoffersson/Vevar/  

Hon gifte sig (2) 6 maj 1724, Karleby, Linnusperä, Vevar med Ambrosius Kock, född 1673 (beräknat), död 5 mars 1769, Karleby, Linnusperä, Vevar.
  
72  Karl Mattsson/Indola/; född 1693 (beräknat), Karleby, Linnusperä, Indola, Bonde, död 28 maj 1730, Karleby Linnusperä, Indola, föräldrar Matts Larsson Indola (se 144) och Karin Karlsdotter (Eriksdr?) NN (se 145). Husbonde på Indola va. 1707-30. Johan Jönsson Borg hade1711 gjort kontrakt med rådman Johan Westring angående ettskepp på 16 famnars köl som skulle uppbyggas iKristinestad. Tillsammans med timmermännen Karl MattssonIndola, Johan Andersson Store, Gösta Ahlskog och ErikBrandt reste han till Kristinestad, men det virke sområdman Westring hade lovat anskaffa var de tvungna attvänta på i tre veckor varefter endast en del anlände. Påden grund bröt bönderna kontraktet och rätten fann attWestring inte hade fyllt sin andel av kontraktet.
Han gifte sig med
73  Maria Kristoffersdotter/Storhonga/; född mars 1681, Karleby, Vitsar ,Storhonga, död ca. 1767, Karleby, Linnusperä, Indola, Föräldrar Kristoffer Mattsson Storhonga (se 114) och Klara Mattsdotter NN (se 147).
Barn:        1717  -  27-1-1767 Hans Karlsson/Indola/  [36]
11-3-1723  -  8-5-1808 Erik Karlsson/Indola/  
28-9-1724         Brita Karlsdotter/Indola/  
9-5-1728  -  1728 Johan Karlsson/Indola/  
9-5-1729  -  21-10-1739 Johan Karlsson/Indola/  

Hon gifte sig (2) 21 april 1731, Karleby med Matts Eriksson Skriko;Indola, född 1681 (beräknat), Bonde, död 3 januari 1751, Karleby, Linnusperä, Indola.
Barn:        10-11-1731  -  14-5-1732 Karl Mattsson/Indola/  
 
74  Olof Johansson/Store/; född ca. 1682, Karleby, Linnusperä, Store, död 4 oktober 1748 (samma ort), föräldrar Johan Andersson Store (se 148) och Karin Olofsdotter NN (se 149). Husbonde på Store hemman ca 1712-30.
Han gifte sig med
75  Lisa Mikaelsdotter/NN/; född ca. 1679, död 14 november 1769, Karleby, Linnusperä, Store.
Barn:        1708  -  9-9-1789 Anna Olofsdotter/Store/  
1710  -  14-4-1776 Anders Olofsson/Store/  
1712  -  25-1-1789 Magdalena Olofsdotter/Store/  [37]
1714  -  8-1768 Mikael Olofsson/Store/  
1722  -  13-2-1793 Brita Olofsdotter/Store/  
15-6-1723  -  20-10-1723 Olof Olofsson/Store/  
 
76  Daniel Danielsson/Jubbila/; född ca. 1660, Karleby, död ca. 1697, Karleby, Kaustar, Jubbila, föräldrar Daniel Hansson Jubbila (se 152).
Han gifte sig med
77  Brita Mattsdotter//; född 1660 (beräknat), död 14 augusti 1748, Karleby.
Barn:        1682  -  2-1-1766 Lisa Danielsdotter/Jubbila/  
1689         Kerstin Danielsdotter/Jubbila/  
1690  -  6-5-1767 Anna Danielsdotter/Jubbila/  
1692  -  18-8-1775 Daniel Danielsson/Jubbila/  
1694  -  1788 Johan Danielsson/Jubbila;Frisk/  [38]

Hon gifte sig (2) med Johan Knutsson NN;Jubbila, född ca. 1683, död 28 december 1757, Karleby, Kirilax, Jubbila.
  
78  Erik Holgersson/Löf/; föräldrar Holger NN (se 156). Borgare i Nykarleby.
Han hade ett förhållande (1) med NN.
Barn:        5-12-1700  -  28-1-1790 Karin Eriksdotter/Löf/  [39]

Han gifte sig (2) med Lisa N.N, död 29 november 1734.
 
84  Olof Mattsson/Storkåla/; föräldrar Matts Andersson Storkåla (se 168).
Han gifte sig med
85  Lisa Mikaelsdotter/NN/
Barn:        1674  -  2-10-1737 Anders Olofsson /Storkåla/  [42]
1679  -  19-3-1732 Matts Olofsson/Storkåla/  
                 Johan Olofsson/Storkåla/  
                 Kristina Olofsdotter/Storkåla/  
                 Elsa Olofsdotter/Storkåla/  
 
86  Juho Hannunpoika/Meriläinen/; född ca. 1655, Halso, Bonde, begravd 1 maj 1698 (samma ort), föräldrar Hannu Antinpoika Meriläinen (se 172) och Liisa Juhontytär Isokainu (se 173). Husbonde på Meriläinen 1678-98.
Han gifte sig 1 januari 1677, Vetil, Salo med
87  Maalin Erkintytär/Isosalo/; född 1660 (beräknat), Kaustby, begravd 31 mars 1695, Vetil, Föräldrar Erkki Heikinpoika Kainu;Isosalo (se 174) och Liisa Niilontytär Isosalo (se 175).
Barn:        22-2-1680  -  11-2-1752 Maalin Juhontytär/Meriläinen/  [43]
 
88  Johan Simonsson/NN;Storhonga;Fordell/; född 1678 (beräknat), död 14 januari 1763, Karleby, Vittsar, Fordell. Husbonde på Storhonga (1) åtminstone 1724-30, flyttadetillsammans med sonen Matts Johanssons familj till Fordell1743. - Hemmansnamnet Fordell är intressant eftersom släktenFordell i Pedersöre var så mäktig under 1500-talet. Någotsamband med hemmanet i Karleby har dock inte kunnatpåvisas. År 1556-62 upptas i Karleby, Vittsar Jöns Wasteen(Wasten, Wastilsson) i olika sammanhang. Han kallas ocksåJöns Larsson och det är möjligt, att han på grund av namnetkommit från Vadstena i Sverige. Ättlingarna kallar hemmanetFordell av någon anledning.
Han gifte sig (2) 30 november 1738, Karleby med Lisa Danielsdotter Jubbila, född 1682 (beräknat), död 2 januari 1766, Karleby, Vittsar, Fordell, Föräldrar Daniel Danielsson Jubbila (se 76) och Brita Mattsdotter (se 77). Hon hade tidigare varit gift med N.N.
Han gifte sig (1) med
89  Karin Jönsdotter/Borg/; född 1673 (beräknat), död 4 december 1737, Karleby, Vitsar, Storhonga, Föräldrar Jöns Andersson Storkåla;Borg (se 178) och Barbro Persdotter (se 179). Ännu på 1700-talet förekom det trolldom och vidskepelse.Karin hade på grund av sjukdom vänt sig till AnnaKumpilainen 1702 med orden, att om sjukligheten var pålagdav gud ville hon bära den, men om den var pålagd av ondamänniskor ville hon ha bot. Karin hade gett Anna en12-öring, varpå Anna tagit ett törvedstycke och därefterkunnat fastslå, att det onda kom av elaka människor. Sedanblev Karin badad hemma hos Anna. Därpå återvände Karin hem,men hade inte känt sig bättre. Några dagar senare kom Annatill henne och gav brännvin med iblandade örter att drickaoch strök henne med en isterklump över ryggen. Av dennabehandling hade Karin blivit bättre. För detta tredjeresans brott dömdes Anna till att böta 40 silverdaler, attutstå kyrkoplikt och avbön i församlingen. Karin dömdestill 6 silverdaler, kyrkoplikt och avbön.
Barn:        17-9-1710  -  11-11-1771 Matts Johansson/Storhonga;Fordell/  [44]
 
90  Anders Mattsson/Vessi/; född 1682 (beräknat), Karleby, Vittsar, Vessi, död 15 juni 1761 (samma ort), föräldrar Matti Heikinpoika Lång;Hannila;Vessi (se 180) och Liisa Mikontytär Jänkä (se 181). Nämns som husbonde på Vessi 1712-13, men torde ha varit detäven under stora ofreden. Som följande husbonde nämns MattsMattsson, troligen hans bror 1724-42. Under lilla ofredentjänade Anders sockenborna i Gamlakarleby och Kelviå på ettovanligt sätt: under den tid de ryska trupperna vistades itrakten måste han dag och natt tjänstgöra som tolk istaden. I vissa mål och ärenden stod han själv i fara, mendet oaktat hade han på det högsta sökt befordrasockenbornas bästa. De tacksamma sockenmännen vilka liksomkronobetjänte hade erfarit hans besvär beviljade honom ettunderstöd av varje rök.
Han gifte sig med
91  Brita Kristoffersdotter/Storhonga/; född 1685 (beräknat), död 11 oktober 1759, Karleby, Vittsar, Vessi, Föräldrar Kristoffer Mattsson Storhonga (se 114) och Klara Mattsdotter NN (se 147).
Barn:        22-8-1710  -  10-11-1778 Karin Andersdotter/Vessi/  [45]
                 Maria Andersdotter/Vessi/  
1719         Brita Andersdotter/Vessi/  
17-8-1722  -  23-4-1797 Anna Andersdotter/Vessi/  
9-3-1725  -  7-4-1797 Johan Andersson/Vessi/  
28-4-1727  -  26-11-1803 Elisabet Andersdotter/Vessi/  
 
92  Mikael Nilsson/Kankkonen;Kallis/; född 1684 (beräknat), död 8 november 1748, Karleby, Linnusperä, Kallis, föräldrar Niilo Olavinpoika Kankkonen (se 184) och Helga Mattsdotter (se 185). Husbonde på Kallis 1724-30. Var enligt Karleby sockenshistoria II en högt aktad kyrkovärd. Han blev efterträddsom kyrkovärd av sonen Matts Mikaelsson.
Han gifte sig med
93  Anna Johansdotter/Borg/; född 1691 (beräknat), Karleby, Palo, Borg, död 26 oktober 1752, Karleby, Kallis, Föräldrar Johan Jönsson Borg (se 96) och Brita N.N (se 187).
Barn:        1710  -  18-3-1783 Johan Mikaelsson/Kallis/  
1711         Anna Mikaelsdotter/Kallis/  
1712  -  25-4-1801 Brita Mikaelsdotter/Kallis/  
1714  -  25-5-1775 Matts Mikaelsson /Kallis/  [46]
1716  -  9-1-1790 Margareta Mikaelsdotter/Kallis/  
8-1-1724         Karin Mikaelsdotter/Kallis/  
8-1-1724  -  6-9-1792 Maria Mikaelsdotter/Kallis/  
1-1-1731  -  23-5-1790 Malin Mikaelsdotter/Kallis/  
23-4-1733  -  14-8-1801 Mikael Mikaelsson/Kallis;Björndal/  
 
94  Anders Henriksson/Bastubacka/; född 4 november 1672 (beräknat), död 1741 (beräknat), Nedervetil, Bastubacka, föräldrar Henrik Henriksson Bastubacka (se 188) och Lisa Hansdotter NN (se 189).
Han gifte sig (2) med Anna Larsdotter NN, född 23 januari 1693, Föräldrar Lars Brusiusson NN och Cecilia Sigfridsdotter NN. Senare gifte hon sig med Karl Mörskog.
Barn:        24-3-1723  -  13-10-1723 Lars Andersson/Bastubacka/  
30-3-1724  -  29-6-1724 Anders Andersson/Bastubacka/  
5-5-1725  -  25-3-1727 Elsa Andersdotter/Bastubacka/  
18-8-1726  -  4-12-1726 Anna Andersdotter/Bastubacka/  
7-9-1727         Matts Andersson/Bastubacka/  
1-1-1729         Maria Andersdotter/Bastubacka/  
1-5-1730  -  20-6-1731 Elsa Andersdotter/Bastubacka/  
18-4-1731  -  7-1731 Erik Andersson/Bastubacka/  
6-4-1732         Hans Andersson/Bastubacka/  
12-5-1733         Kristina Andersdotter/Bastubacka/  
23-5-1735  -  9-11-1735 Lars Andersson/Bastubacka/  
19-3-1736  -  10-4-1736 Henrik Andersson/Bastubacka/  
19-3-1736  -  2-5-1736 Brita Andersdotter/Bastubacka/  
10-10-1739  -  11-1739 Anna Andersdotter/Bastubacka/  

Han gifte sig (1) med
95  N.N// Nämns i mantalslängderna 1700-12 som "hustru" utan namn.
Barn:        11-1698  -  27-1-1776 Anna Andersdotter/Bastubacka /  [63]
21-4-1706         Maria Andersdotter/Bastubacka/  
1707         Malin Andersdotter/Bastubacka/  
1711  -  30-8-1746 Brita Andersdotter/Bastubacka/  
                 Margareta Andersdotter/Bastubacka/  
                 Lisa Andersdotter/Bastubacka/  
8-3-1718  -  11-11-1744 Karin Andersdotter/Bastubacka/  [47]
 
96  Johan Jönsson/Borg/; född 1667 (beräknat), Bonde;skeppsbyggmästare;nämndeman, död 29 mars 1724, Karleby, Palo, Borg, föräldrar Jöns Andersson Storkåla;Borg (se 178) och Barbro Persdotter (se 179). Husbonde på Borg 1695-1713. Nämndeman åtminstone 1704-23.Johan Jönsson nämns 1704, då han utnämndes tillsammans mednågra andra nämndemän till att övervaka att kungsådrorna isocknens älvar hölls öppna. Det hade nämligen varit vanligtatt man anlade fiskefördämningar, vilka täppte tillälvarna. - Johan Jönsson var som många andra bönder ocksåskeppsbyggare. Åren 1687-1709 rådde en livlig verksamhet påskeppsbyggnadsplatserna i Karleby. Bönderna var vanligen4-8 per skeppsbygge. Deras insats var att skaffa virket ochutföra timmermansarbetet. Järn, tackel och tåg stod redarenför. Ofta tog ett skutbygge omkring ett år att utföra ochbönderna fick en del av betalningen vid kontraktetsundertecknande och resten i rater under byggnadstiden. Palosund var en flitigt anlitad skeppsbyggnadsplats. Skickligabåtbyggare kunde göra långa timmermansresor. Johan Jönssonhade 1711 gjort kontrakt med rådman Johan Westring angåendeett skepp på 16 famnars köl som skulle uppbyggas iKristinestad. Tillsammans med timmermännen Karl MattssonIndola, Johan Andersson Store, Gösta Ahlskog och ErikBrandt reste han till Kristinestad, men det virke sområdman Westring hade lovat anskaffa var de tvungna attvänta på i tre veckor varefter endast en del anlände. Påden grund bröt bönderna kontraktet och rätten fann attWestring inte hade fyllt sin andel av kontraktet. - Förutom skepp byggde bönderna också mindre ting. 1699byggdes socknens kronobod under ledning av Johan Borg.Befallningsman Nils Hellberg klagade 1710 över att enansenlig mängd kronospannmål hade stulits och att boden vardåligt byggd, varför han ställde Johan Borg och hansmedbolagsmän, som hade byggt boden, till svars. Borg ochhans medhjälpare lovade att reparera boden och förselårarna med dubbla bottnar, så att inga tjuvar kunde nåspannmålen.
Han gifte sig (1) med Brita N.N (se 187).
Han gifte sig (2) ca. 1696 med
97  Karin Mattsdotter/NN/; född 1675 (beräknat), död 17 januari 1748, Karleby, Palo, Borg. Sägs i många släkttabeller vara dotter till Matts MattssonStorhonga, vilket är möjligt. Någon dotter Karin ellerKlara nämns dock inte på Honga i mantalslängderna 1690-1712, däremot 1674-75 Matts syster Karin Mattsdotter. JohanJönsson Borgs hustru Karin föddes ca 1675 och skulle inteha nämnts i mantalslängden som under 15-åring.
Barn:        1697  -  16-4-1752 Anders Johansson/Borg/  [48]
31-12-1712  -  14-3-1789 Erik Johansson/Borg;Storhonga/  
 
100  Juho Juhonpoika/Isokainu;Nikula/; född ca. 1650, Vetil, Isokainu, begravd 28 januari 1706, Kaustby, Nikula, föräldrar Juho Heikinpoika Isokainu (se 200) och Riitta Erkintytär Bastubacka (se 201). Kom som måg till Nikula i Kaustby.
Han gifte sig 5 juni 1681, Kaustby, Nikula med
101  Riitta Juhontytär/Nikula/; född 20 mars 1658, Kaustby, död 20 december 1724, Kaustby, Nikula, Föräldrar Juho Hannunpoika Nikula (se 202) och Riitta Martintytär (se 203).
Barn:        11-4-1684  -  24-3-1767 Erkki Juhonpoika/Nikula/  [50]
 
104  Matts Kristoffersson/Storhonga/; föräldrar Kristoffer Mattsson Storhonga (se 114) och Anna Kristoffersdotter NN (se 115).
Han hade ett förhållande med
105  Anna/NN/ Nämns vid namn i mantalslängderna 1696-97 för Karleby,Vitsar, Storhonga.
Barn:        1699  -  16-10-1770 Maria Mattsdotter/Storhonga/  
11-7-1707  -  30-7-1788 Klara Mattsdotter/Storhonga/  
1711  -  5-8-1759 Matts Mattsson /Storhonga;Broända/  [52]
 
106  Johan Eriksson /Kvikant;Broända/; född 1681 (beräknat), Bonde, död 26 december 1769, Karleby, Storby, Broända, föräldrar Erik Mikaelsson(?) (se 212) och Elisabet N.N (se 213). Husbonde på Kvikant hemman i Bodö åtminstone 1723-29 och1731-36 på Broända, som hade varit öde under stora ofreden.Nämns 1741, då man i byarna utsåg övervakare, som skulle setill att ingen bröt mot skogsordningen ocu utödde skogengenom tjärbränning utöver bestämmelserna. Johan Broända varövervakare i Storby. - Johan Eriksson var tydligen husbonde i Kvikant tidagare än1723 eftersom han nämns 1719 i mantalslängden. Han odladedå både råg och korn. Av boskap fanns bara en oxe och enko. Landet var då ockuperat av ryssarna och fienden användehonom som fiskare.
Han gifte sig (2) 4 maj 1736, Karleby med Beata Mickelsdotter, född 1699 (beräknat), död 22 januari 1738, Karleby, Storby, Broända.
Han gifte sig (3) 17 februari 1740, Karleby med Margareta Josefsdotter, född 1697 (beräknat), död 2 augusti 1769, Karleby, Storby, Broända.
Han gifte sig (1) med
107  Maria Hansdotter//; född 1683 (beräknat), död 2 november 1735, Karleby, Storby, Broända.
Barn:                         Johan Johansson/Broända/  
1710  -  29-4-1752 Margareta Johansdotter /Broända/  [53]
 
114  Kristoffer Mattsson/Storhonga/; född ca. 1645, Bonde, skeppsbyggare, död före 1720, Karleby, Vittsar, Honga, föräldrar Matts Mattsson Vikar;Storhonga (se 228) och Lisa Jönsdotter (Honga?) (se 229). Kristoffer Mattsson nämns 1682 då Tomas Persson Emetklagade över, att han hade huggit sågstockar nära hanshemvist och åker och dömdes att ge drygt hälften av detfällda åt Emet. Domslutet är märkligt eftersom skogen vargemensam för hela socknen. Han nämns också 1696 då han som"dagakarl" till bonden Johan Andersson Stor i Linnusperähade köpt två mastträd för Stors farkost, som var underuppbyggnad. Försäljaren, Matts Eriksson Löija i Röringemärkte att köparen hade tagit ett av hans egna mastträd ochStor dömdes att ersätta med 16 dr smt. Samma år nämns atthandelsman Henrik Hoffren hade ingått kontrakt med JohanJakobsson Lidsle om en 8 1/2 famnar lång farkost menbeställaren var inte nöjd och anlitade Kristoffer MattssonHonga att fullfölja jobbet. År 1697 efter missväxten 1695var bönderna tvungna att köpa säd. Borgarna i Gamlakarlebylastade fyra fartyg med trävirke och bräder för att seglatill Livland efter säd och sälja virket, men var tveksamma.Därför upplånade bl. a, bönderna Suomalax, KristofferMattsson Honga och Johan Danielsson Jubbila av rådmanAnders Kalm 200 dr kmt för att uppköpa spannmål..
Han gifte sig (2) ca. 1680 med Klara Mattsdotter NN (se 147).
Han gifte sig (1) med
115  Anna Kristoffersdotter/NN/; född ca. 1645, död ca. 1679, Karleby, Vittsar, Honga. Nämns som Kristoffers hustru i mantalslängderna åtminstone1674-77 och Kristoffer har 1680 hustrun Clara. Anna hartydligen dött 1678 eller 1679.
Barn:                         Matts Kristoffersson/Storhonga/  [104]
1673  -  14-8-1746 Sven Kristoffersson/Storhonga;Spex/  
1673  -  26-7-1752 Elsa Kristoffersdotter/Storhonga/  [57]
1678  -  11-12-1743 Johan Kristoffersson/Storhonga;Lillhonga/  
 
120  Antti Niilonpoika/Silakka;Vester/; född 1656 (beräknat), Himango, död 29 december 1745, Karleby, Rödsö, Vester, föräldrar Niilo Simonpoika Beltare (se 240) och Maria Pentintytär (se 241). Kom från Beltare (Silakka) och flyttade till Vester ca.1681 då han övertog ett ödehemman. Enligthusbondeförteckningen var hemmanets mantal 1/4 år 1693 ochAntti husbonde till 1693.
Han gifte sig med
121  Lisa Eriksdotter//; född ca. augusti 1657, död 28 januari 1733, Karleby, Rdsö, Vester.
Barn:        1692  -  12-11-1759 Johan Andersson/Vester/  [60]
 
124  Hannu Kaaponpoika/Torppa;Puusaari;Vevar/; född 1668 (beräknat), Vetil, död 23 februari 1729, Karleby, Linnusperä, Vevar, föräldrar Kaapo Ollinpoika Torppa (se 248) och N.N. Larsdotter (se 249). Övertog Puusaari som blivit öde och var husbonde där1690-1713. Flyttade ca. 1716 till Karleby, Vevar.
Han gifte sig (2) 30 november 1697, Vetil med Maria Antintytär Store, född ca. 1662, Vetil, död 19 januari 1729, Karleby, Linnusperä, Vevar.
Han gifte sig (1) 5 december 1687, Vetil med
125  Maria Antintytär/Salo/; född ca. 1668, Kaustby, död 26 maj 1697, Vetil, Föräldrar Antti Laurinpoika Salo (se 250) och N.N. Juhontytär Isokainu (se 251). Lovades till morgongåva 10 riksdaler och en häst.
Barn:        10-3-1695  -  31-10-1761 Erkki Hannunpoika/Puusaari;Stål;Bastubacka;Hannila/  [62]
 
126  Anders Henriksson/Bastubacka/ (se 94)
Han gifte sig (2) med Anna Larsdotter NN, född 23 januari 1693, Föräldrar Lars Brusiusson NN och Cecilia Sigfridsdotter NN. Senare gifte hon sig med Karl Mörskog.
Barn:        24-3-1723  -  13-10-1723 Lars Andersson/Bastubacka/  
30-3-1724  -  29-6-1724 Anders Andersson/Bastubacka/  
5-5-1725  -  25-3-1727 Elsa Andersdotter/Bastubacka/  
18-8-1726  -  4-12-1726 Anna Andersdotter/Bastubacka/  
7-9-1727         Matts Andersson/Bastubacka/  
1-1-1729         Maria Andersdotter/Bastubacka/  
1-5-1730  -  20-6-1731 Elsa Andersdotter/Bastubacka/  
18-4-1731  -  7-1731 Erik Andersson/Bastubacka/  
6-4-1732         Hans Andersson/Bastubacka/  
12-5-1733         Kristina Andersdotter/Bastubacka/  
23-5-1735  -  9-11-1735 Lars Andersson/Bastubacka/  
19-3-1736  -  10-4-1736 Henrik Andersson/Bastubacka/  
19-3-1736  -  2-5-1736 Brita Andersdotter/Bastubacka/  
10-10-1739  -  11-1739 Anna Andersdotter/Bastubacka/  

Han gifte sig (1) med
127  N.N//; (se 95)
 

GENERATION VIII

 
128  Antti Mikonpoika/NN;Pelttari/; född 1658 (beräknat), död 4 december 1743, Kelviå, Ruotsalo, Pelttari.
Han gifte sig (2) 22 februari 1691, Kelviå med Liisa Hakunintytär Vähä-Hakunti, född ca. 1664, Kelviå, Ruotsalo, Vähä-Hakunti, begravd 22 februari 1711, Kelviå, Föräldrar Hakuni Antinpoika Vähä-Hakunti och Kaarina Pietarintytär NN.
Barn:        28-11-1691  -  19-1-1711 Katariina Antintytär/Pelttari/  
1693  -  6-1697 Riitta Antintytär/Pelttari/  
15-5-1695  -  25-3-1707 Marketta Antintytär /Pelttari/  
13-7-1699  -  19-1-1711 Riitta Antintytär/Pelttari/  
23-9-1702         Mikko Antinpoika/Pelttari/  
10-4-1706         Liisa Antintytär/Pelttari/  

Han gifte sig (1) ca. 1683 med
129  Liisa Simontytär/Pelttari/; född 1659, Kelviå, Ruotsalo, Pelttari, död 25 augusti 1689 (samma ort), Föräldrar Simo Hannunpoika Pelttari (se 258).
Barn:        1683  -  11-11-1759 Niilo Antinpoika/Pelttari;Brandt/  
1685  -  19-1-1711 Simo Antinpoika/Pelttari/  [64]
27-9-1688  -  1-9-1689 Riitta Antintytär/Pelttari/  
25-8-1689  -  25-8-1689 NN/Pelttari/  
 
130  Iisakki/NN;Heikkiniemi/; Antagligen dräng.
Han hade ett förhållande (1) med NN.
Barn:                  -  3-1-1711 Matti Iisakinpoika/Heikkiniemi/  
                 Jaakko Iisakinpoika/Heikkiniemi/  

Han gifte sig (2) 1675 med
131  Liisa Matintytär/NN/; död 13 maj 1697.
Barn:        1685  -  22-2-1711 Riitta Iisakintytär/Heikkiniemi/  [65]
 
132  Olof Nilsson/Brandt/; död ca. 1700, Karleby, Linnusperä, Brandt, föräldrar Nils Jönsson Brandt (se 264). Husbonde på Brandt till 1700, då hans hustru nämns somänka i mantalslängden. Som husbönder därefter nämns sönernaJohan, Erik och Olof i skatteböckerna i varsin följd..
Han gifte sig med
133  Brita Persdotter/NN/; född 1657 (beräknat), begravd 25 januari 1736, Karleby, Linnusperä, Brandt.
Barn:        1675  -  19-3-1767 Maria Olofsdotter /Brandt/  [71]
                 Brita Olofsdotter/Brandt/  
1680  -  1712 Johan Olofsson/Brandt/  [66]
                 Erik Olofsson/Brandt/  
          -  1730 Olof Olofsson/Brandt/  
1685  -  14-9-1767 Elsa Olofsdotter/Brandt/  
 
140  Gabriel Hansson/Vevar/; född ca. 1650, Karleby, Linnusperä, död före 1724, Karleby, Linnusperä, Vevar, föräldrar Hans Knutsson Saari;Vevar (se 280) och Cecilia Heikintytär Peitso (se 281). Bonde, kyrkovärd.
Han gifte sig med
141  Anna Mattsdotter/NN/; född ca. 1641, Karleby, Linnusperä, Vevar, begravd 27 december 1726, Karleby, Linnusperä,Vevars.
Barn:        1682  -  17-6-1722 Kristoffer Gabrielsson/Vevar/  [70]
 
142  Olof Nilsson/Brandt/ (se 132)
Han gifte sig med
143  Brita Persdotter/NN/; (se 133)
 
144  Matts Larsson/Indola/; Bonde, död före 1721, Karleby, Linnusperä, Indola, föräldrar Lars Mattsson Indola (se 288). Nämns 1690-1704 i kvarntullsskattelängden med hustrunKarin. Husbonde på Indola 1695-1706. Hade tillsammans medtre andra bönder ingått ett kontrakt med handelsman HenrikHoffren angående en klink-byggd farkost med 7 1/2 famnarsköl till Erikmässotid 1697. Bygget försenades och böndernamåste pantsätta sin egendom och lova att bygget skulle varklart den 24.8.1698.
Han gifte sig med
145  Karin Karlsdotter (Eriksdr?)/NN/; född 1649 (beräknat), begravd 31 augusti 1729, Karleby, Linnusperä, Indola.
Barn:                         Brita Mattsdotter/Indola/  
1693  -  28-5-1730 Karl Mattsson/Indola/  [72]
                 Lisa Mattsdotter/Indola/  
                 Maria Mattsdotter/Indola/  
 
146  Kristoffer Mattsson/Storhonga/ (se 114)
Han gifte sig (1) med Anna Kristoffersdotter NN (se 115).
Han gifte sig (2) ca. 1680 med
147  Klara Mattsdotter/NN/; född 1646 (beräknat), död 16 februari 1735, Karleby, Vittsar, Honga. Nämns i mantalslängderna 1691-1712 som "Christoffer Hångashustru" och även vid sin död som hans änka. Enligt vissakällor var Christoffer Honga tidigare gift med AnnaChristofferdotter, som då har avlidit före 1690, eftersomden då födde sonen Erik nämns som son till änkan ClaraMattsdotter på Storhonga i kommunionböckerna 1724-36.
Barn:        3-1681  -  1767 Maria Kristoffersdotter/Storhonga/  [73]
1685  -  11-10-1759 Brita Kristoffersdotter/Storhonga/  [91]
                 Kristoffer Kristoffersson/Storhonga/  
                 Hans Kristoffersson/Storhonga/  
1690  -  1736 Erik Kristoffersson/Storonga/  
 
148  Johan Andersson/Store/; föräldrar Anders Olofsson Raxå?;Store (se 296). Husbonde åtminstone 1691-1704.
Han gifte sig med
149  Karin Olofsdotter/NN/ Nämns som Johan Stores hustru 1681 kallad KarinOlofsdotter, därefter som Karin och 1700-12 endast somhustru.
Barn:        1682  -  4-10-1748 Olof Johansson/Store/  [74]
 
152  Daniel Hansson/Jubbila/; Bonde. Det antas, att hemmansnamnet Jubbila hör ihop medförnamnet Jobbe. Den förste kände husbonden var PerOlofsson Jobbe 1547-76. Daniel Hansson var husbonde påJubbila 1635-74 och efterträdde Henrik Olofsson (1626-34).Det är inte känt huruvida Daniel var släkt med de tidigarehusbönderna.
Han hade ett förhållande med NN.
Barn:        1660  -  1697 Daniel Danielsson/Jubbila/  [76]
                 Erik Danielsson/Jubbila/  
                 Johan Danielsson/Jubbila/  

 
156  Holger NN//
Han hade ett förhållande med NN.
Barn:                         Erik Holgersson/Löf/  [78]

 
168  Matts Andersson/Storkåla/; född ca. 1630, Bonde;nämndeman, död före 1721, Karleby, Kirilax, Kåla, föräldrar Anders Jönsson Storkåla (se 336). Husbonde på Kåla åtminstone 1657-91 [$FI}Kålan isäntäainakin 1657-91.
Han hade ett förhållande (1) med NN.
Barn:                         Olof Mattsson/Storkåla/  [84]
                 Erik Mattsson/Storkåla/  

Han gifte sig (2) med Sara? Eriksdotter NN, död 1679, Karleby, Kirilax, Kåla.
 
172  Hannu Antinpoika/Meriläinen/; född 1621 (beräknat), Halso, Bonde, begravd 25 januari 1709, Vetil, föräldrar Antti Pekanpoika Meriläinen (se 344) och Liisa N.N (se 345). Husbonde på Meriläinen 1663-67.
Han gifte sig med
173  Liisa Juhontytär/Isokainu/; född ca. 1629, Vetil, Isokainu, Föräldrar Juho Heikinpoika Isokainu (se 200) och Riitta Erkintytär Bastubacka (se 201). Omnämns på Meriläinen 1675-77.
Barn:        1655  -  1-5-1698 Juho Hannunpoika/Meriläinen/  [86]
 
174  Erkki Heikinpoika/Kainu;Isosalo/; född 1622 (beräknat), Vetil, Isokainu, begravd 31 mars 1695, Kaustby, Isosalo, föräldrar Heikki Mikonpoika Isokainu (se 348). Husbonde på Isosalo 1652-75. Sonen Heikki bötade 1673 föratt ha avlat ett barn med löskonan Sara KlemetsdotterPulkkinen från Röring. Fadern Erkki dömdes vid samma tingatt betala halva årslönen, vilket tyder på att pigan skulleha uppsagts olagligt.
Han gifte sig före 1645, Kaustby med
175  Liisa Niilontytär/Isosalo/; född 1616 (beräknat), Kaustby, död 27 juli 1712, Kaustby, Isosalo, Föräldrar Niilo Erkinpoika Isosalo (se 350) och Kaarina N.N. (se 351).
Barn:        1645  -  18-10-1724 Matti Erkinpoika/Isosalo/  
1653         Niilo Erkinpoika/Isosalo/  
1653  -  1680 Heikki Erkinpoika/Isosalo/  
1658  -  9-12-1722 Erkki Erkinpoika/Isosalo;Nikula;Laasanen/  
1660  -  31-3-1695 Maalin Erkintytär/Isosalo/  [87]
1661  -  16-12-1733 Anna Erkintytär/Isosalo/  
1665  -  27-5-1717 Kirsti Erkintytär/Isosalo/  
1669  -  10-2-1740 Marketta Erkintytär/Isosalo/  
 
178  Jöns Andersson/Storkåla;Borg/; född ca. 1640, Karleby, Kirilax, Kåla, Bonde, död före 1721, Karleby, Palo, Borg, föräldrar Anders Jönsson Storkåla (se 336). Husbonde på Borg 1674 - minst 1680. Nämns i ett mål 1673 dåhan anklagade sitt fiskelag för att ha undandolt enströmmingstunna för honom. Det var vanligt att flera bönderslog sig samman och utrustade en båt och delade fångsten.Under en fiskeresa stannade Jöns Borg hemma och påstod dåatt nämnda brott hade skett. Fiskarna befriades dock frånall misstanke efter vittnesmål av Borgs piga Annika. - Jöns Andersson Borg nämns också 1679 då Kristoffer Mattssoni Vittsar klagade över att ett dammbygge ovanför skadadehans ängar. Det framkom, att Jöns Andersson tillsammans medMatts Bertilsson Puntus hade sökt efter kvarnplatser ochfunnit 1671 ett ställe i Gäddforsen, som var allmän fors.De hade röjt forsen och byggt en kvarn som kom igång 1677.Den enda vägen till kvarnen var dock över KristofferMattssons äng. Efter omröstning bestämde nämnden, att dennya kvarnen skulle bestå, men två nämndemän skulleundersöka hur vägen bäst skulle dras.
Han gifte sig (1) med Margareta Larsdotter.
Barn:        1662         Anna Jönsdotter/Borg/  
1663  -  2-2-1747 Maria Jönsdotter/Borg/  

Han gifte sig (2) med
179  Barbro Persdotter//; född 1640 (beräknat), död 4 maj 1729, Karleby, Palo, Borg, Föräldrar Per Jönsson (se 358) och Anna Hansdotter Borg (se 359).
Barn:        1667  -  29-3-1724 Johan Jönsson/Borg/  [96]
1670  -  1721 Anders Jönsson/Borg/  
1673  -  4-12-1737 Karin Jönsdotter/Borg/  [89]
 
180  Matti Heikinpoika /Lång;Hannila;Vessi/; född 1660 (beräknat), död 14 februari 1742, Karleby, Vittsar, Vessi, föräldrar Heikki Matinpoika Lång;Hannila;Vessi (se 360). Nämns som husbonde på Vessi 1680-1704.
Han gifte sig 3 april 1678, Vetil med
181  Liisa Mikontytär/Jänkä/; född 1662 (beräknat), Perho, begravd 5 maj 1728, Karleby, Vittsar, Vessi, Föräldrar Mikko Sipinpoika Jänkä (se 362).
Barn:        1682  -  15-6-1761 Anders Mattsson/Vessi/  [90]
1694  -  12-8-1760 Erik Mattsson/Vessi/  
1696  -  30-1-1776 Matts Mattsson/Vessi/  
 
182  Kristoffer Mattsson/Storhonga/ (se 114)
Han gifte sig (1) med Anna Kristoffersdotter NN (se 115).
Han gifte sig (2) ca. 1680 med
183  Klara Mattsdotter/NN/; (se 147)
 
184  Niilo Olavinpoika/Kankkonen/; född 1638 (beräknat), död 25 juli 1725, Karleby, Rödsö, Kankkonen, föräldrar Olavi Kreunpoika Kankkonen (se 368). Bonde på Kankkonen. Nämns i mantalslängderna 1677, 1681 och1690.
Han gifte sig med
185  Helga Mattsdotter//; född ca. 1639.
Barn:        1671  -  1752 Jakob Nilsson/Kankkonen/  
1684  -  8-11-1748 Mikael Nilsson/Kankkonen;Kallis/  [92]
 
186  Johan Jönsson/Borg/ (se 96)
Han gifte sig (2) ca. 1696 med Karin Mattsdotter NN (se 97).
Han gifte sig (1) med
187  Brita N.N//; död före 1696, Karleby, Palo, Borg.
Barn:        1691  -  26-10-1752 Anna Johansdotter/Borg/  [93]
 
188  Henrik Henriksson/Bastubacka/; föräldrar Henrik Mattsson Backe;Bastubacka (se 376).
Han gifte sig med
189  Lisa Hansdotter/NN/ Nämns i mantalslängderna 1674-1704.
Barn:        4-11-1672  -  1741 Anders Henriksson/Bastubacka/  [94]
                 Margareta Henriksdotter/Bastubacka/  
                 Hans Henriksson/Bastubacka/  
                 Matts Henriksson/Bastubacka/  
 
192  Jöns Andersson/Storkåla;Borg/ (se 178)
Han gifte sig (1) med Margareta Larsdotter.
Barn:        1662         Anna Jönsdotter/Borg/  
1663  -  2-2-1747 Maria Jönsdotter/Borg/  

Han gifte sig (2) med
193  Barbro Persdotter//; (se 179)
 
200  Juho Heikinpoika/Isokainu/; född ca. 1612, Vetil, Kainu, begravd 5 april 1703, Vetil, Isokainu, föräldrar Heikki Mikonpoika Isokainu (se 348). Husbonde på Isokainu 1636-76. Nämndeman 1668-86. Försöktemed andra nämndemän bringa ordning i beskattningen avödehemmanen, men blev tvungen att med de andra nämndemännenpå knä av fogden Willinghausen be om förlåtelse för sinaförhastade anklagelser. - Juho var en företagsam man. Han sågade vidKarjalankoskiforsen mera bräder än någon annan i socknensövre del, mycket över den tillåtna mängden. Flera bönderhotades med stränga böter, men den här gången lät friherrenBanér nöja sig med att en del av det olovliga virketöverlämnades till honom, som han sedan använde till singård på Hakalax.
Han gifte sig med
201  Riitta Erkintytär/Bastubacka/; född ca. 1612, Halso, begravd 14 april 1678, Vetil, Isokainu, Föräldrar Erkki Bastubacka (se 402) och Kaarina Heikintytär Bastubacka (se 403).
Barn:        1629         Liisa Juhontytär/Isokainu/  [173]
1638  -  26-5-1726 Kaapriel Juhonpoika/Isokainu/  
1640  -  1-5-1701 Anna Juhontytär/Isokainu/  
1640         Antti Juhonpoika/Isokainu;Kauko;Strang/  
1650  -  28-1-1706 Juho Juhonpoika/Isokainu;Nikula/  [100]
                 N.N. Juhontytär/Isokainu/  [251]
 
202  Juho Hannunpoika/Nikula/; född 1631 (beräknat), Kaustby, död 3 april 1687, Kaustby, Nikula, föräldrar Hannu Martinpoika NN;Nikula (se 404) och Reetta Matintytär Nikula (se 405).
Han gifte sig med
203  Riitta Martintytär//; död ca. 1693, Kaustby, Nikula.
Barn:        20-3-1658  -  20-12-1724 Riitta Juhontytär/Nikula/  [101]
1666  -  10-12-1727 Maalin Juhontytär/Nikula/  
 
208  Kristoffer Mattsson/Storhonga/ (se 114)
Han gifte sig (2) ca. 1680 med Klara Mattsdotter NN (se 147).
Han gifte sig (1) med
209  Anna Kristoffersdotter/NN/; (se 115)
 
212  Erik Mikaelsson(?)//; föräldrar Mikael N.N? (se 424) och Margareta N.N? (se 425).
Han gifte sig med
213  Elisabet N.N//
Barn:        1681  -  26-12-1769 Johan Eriksson /Kvikant;Broända/  [106]
 
228  Matts Mattsson/Vikar;Storhonga/; född ca. 1620, Kronoby, Vikars, Bonde, död 1679, Karleby, Vittsar, Honga, föräldrar Matts Andersson Vikar (se 456). Måg på Storhonga i Karleby.
Han gifte sig med
229  Lisa Jönsdotter/(Honga?)/; född ca. 1621, död ca. 1674, Karleby,Vittsar, Honga. Nämns av många släktforskare som hustru till Matts Vikarsfrån Kronoby och som dotter till Jöns Persson Honga, somborde vara född ca 1600. Varken Jöns eller Lisa nämns imantalslängderna 1647-74.
Barn:        1640         Matts Mattsson/Storhonga/  
1645  -  1720 Kristoffer Mattsson/Storhonga/  [114]
1648  -  1720 Karin Mattsdotter/Storhonga/  
                 Anna Mattsdotter/Storhonga/  
                 Jöns Mattsson/Storhonga/  
                 Maria Mattsdotter/Storhonga/  
                 Hans Mattsson/Storhonga/  
                 Lisa Mattsdotter/Storhonga/  
                 Erik Mattson/Storhonga/  
 
240  Niilo Simonpoika/Beltare/; Bonde;nämndeman, föräldrar Simo Antinpoika Beltare (se 480). Husbonde 1670-75 på Beltar, som senare kallades Silacka.
Han gifte sig med
241  Maria Pentintytär//
Barn:                         Jaakko Niilonpoika/Silakka/  
1656  -  29-12-1745 Antti Niilonpoika/Silakka;Vester/  [120]
 
248  Kaapo Ollinpoika/Torppa/; född ca. 1609, Terjärv, död 25 mars 1697, Vetil, Torp, föräldrar Olli Ollinpoika Torppa (se 496). Husbonde på Torppa 1636-48. Deltog i kyrkobygget i Vetil.Då man fick tillstånd att bygga en kyrka i Karleby sockensövre del, blev det gräl mellan Kaustby och Vetil var kyrkanskulle byggas. Folktraditionen berättar att den av de tvåbyarna skulle få kyrkan i vilken det första dödsfalletinträffar. Enligt legenden dog ett zigenarbarn i Kaustbyförst, men Vetilborna stal liket om natten, grävde en gravinnanför det egna kapellets stenfot och hämtade snabbtnågon från Karleby som kunde jordfästa liket. IlmariWirkkala påstår att Kaapo Torppa var en av "liktjuvarna"och fick som belöning sin avbild på predikstolens fot (denHelige Kristoforos). Kapellet restes 1639. - Kaapo nämns 1642 då han stämde 1642 Klemetti YrjönpoikaPulkkinen för att denne hade fällt och hållit i sin ägo enbjörn som de gemensamt drivit ur idet. Åtalet förkastades.
Han gifte sig (2) med Kaarina Matintytär Virkkala, född ca. 1622, Kaustby, död 13 juni 1697, Vetil, Föräldrar Matti Juhonpoika Virkkala.
Han gifte sig (1) med
249  N.N. Larsdotter//; död ca. 1668, Vetil, Föräldrar Lars Olofsson (se 498).
Barn:                  -  24-10-1736 Juho Kaaponpoika/Torppa/  
1663         Malin Kaapontytär/Torppa/  
1668  -  23-2-1729 Hannu Kaaponpoika/Torppa;Puusaari;Vevar/  [124]
 
250  Antti Laurinpoika/Salo /
Han gifte sig med
251  N.N. Juhontytär/Isokainu/; Föräldrar Juho Heikinpoika Isokainu (se 200) och Riitta Erkintytär Bastubacka (se 201).
Barn:        1660  -  16-4-1726 Juho Antinpoika/Salo/  
1668  -  26-5-1697 Maria Antintytär/Salo/  [125]
 

GENERATION IX

 
258  Simo Hannunpoika/Pelttari/; Bonde, föräldrar Hannu NN.
Han hade ett förhållande med NN.
Barn:                         Riitta Simontytär/Pelttari/  
1659  -  25-8-1689 Liisa Simontytär/Pelttari/  [129]
1660         Hannu Simonpoika/Pelttari/  
1662         Kirsti Simontytär/Pelttari/  

 
264  Nils Jönsson/Brandt/; föräldrar Jöns Olofsson Liukku;Brandt. Nämns som husbonde på Liukku;Brandt hemman 1634-74.Hemmanethar först kallats Liukku och sedan 1573 Liukku;Brandt ochefter 1647 endast Brandt.
Han hade ett förhållande med NN.
Barn:                  -  1696 Bertil Nilsson/Brandt/  
          -  1700 Olof Nilsson/Brandt/  [132]

 
280  Hans Knutsson/Saari;Vevar/; född ca. 1605, Karleby?, död 1702 (uppskattat), Karleby, Linnusperä, Vevar, föräldrar Knut Saari?. Husbonde på Ventus 1634-46. Hemmanets skattetal var 2/3mantal. Han sålde hemmanet och köpte Vevars nr.2, som bl. a1650 också nämns som ett 2/3 mantals-hemman.
Han gifte sig med
281  Cecilia Heikintytär/Peitso/; född ca. 1625, Kelviå, Ruotsalo, Stor-Peitso, Föräldrar Heikki Mikonpoika Peitso.
Barn:        1645         Karin Hansdotter/Vevar/  
1650  -  1724 Gabriel Hansson/Vevar/  [140]
1654  -  24-6-1744 Daniel Hansson/Vevar;Närvilä/  
 
288  Lars Mattsson/Indola/; Bonde, död ca. 1680, föräldrar Matts Persson Indola och Karin N.N. Husbonde på Indola 1653-80.
Han hade ett förhållande med NN.
Barn:                         Jakob Larsson/Indola/  
                 Karin Larsdotter/Indola/  
                 Maria Larsdotter/Indola/  
          -  1721 Matts Larsson/Indola/  [144]

 
296  Anders Olofsson/Raxå?;Store/; föräldrar Olof Andersson Raxå;Store. Husbonde ca. 1676 till åtminstone 1681.
Han hade ett förhållande (1) med NN.
Barn:                         Johan Andersson/Store/  [148]
                 Simon Andersson/Store/  
                 Karin Andersdotter/Store/  
                 Isak Andersson/Store/  
                 Margareta Andersdotter/Store/  
                 Daniel Andersson/Store /  
                 Anders Andersson/Store/  
                 Malin Andersdotter/Store/  

Han gifte sig (2) med Margareta Larsdotter NN.
 
336  Anders Jönsson/Storkåla/; Bonde, föräldrar Jöns Jönsson Kåla. Husbonde på Storkåla ca. 1653-56. Då var flera stora hemmani Karleby anslagna för krigsbefälet så att bonden sköttehemmanet och soldaten erhöll skatteavkastningen i ställetför kronan. Storkåla (3/4 mantal) brukades av AndersJönsson och skatten gick till profossen eller gemene väbelnAnders Olofsson.
Han hade ett förhållande med NN.
Barn:        1630  -  1721 Matts Andersson/Storkåla/  [168]
1640  -  1721 Jöns Andersson/Storkåla;Borg/  [178]

 
344  Antti Pekanpoika/Meriläinen/; föräldrar Pekka Pekanpoika Meriläinen;Liedes?. Husbonde 1627-1653-1662(?);kronoskytte.
Han gifte sig med
345  Liisa N.N//; född ca. 1594.
Barn:        1621  -  25-1-1709 Hannu Antinpoika/Meriläinen/  [172]
 
346  Juho Heikinpoika/Isokainu/ (se 200)
Han gifte sig med
347  Riitta Erkintytär/Bastubacka/; (se 201)
 
348  Heikki Mikonpoika/Isokainu/; född ca. 1570, Vetil, föräldrar Mikko Ollinpoika Kainu. Husbonde på Isokainu 1616-1633. Hemmanet hade delats 1616mellan bröderna Heikki och Ollli, som var husbonde på Kainu1607-1615 och sedan efter delningen på Vähäkainu 1616-1626.Ollli sålde 1636 sin del till Erkki Olavinpoika Torp ochflyttade till sin son Mikko till Hopsala (Bjong) i Kronoby.Heikki nämns i ett rättsdokument då han tvistar om en ängmed Hannu Antinpoika Lång 1630.
Han hade ett förhållande med NN.
Barn:        1612  -  5-4-1703 Juho Heikinpoika/Isokainu/  [200]
1622  -  31-3-1695 Erkki Heikinpoika/Kainu;Isosalo/  [174]

 
350  Niilo Erkinpoika/Isosalo/
Han gifte sig med
351  Kaarina N.N.//
Barn:        1616  -  27-7-1712 Liisa Niilontytär/Isosalo/  [175]
 
356  Anders Jönsson/Storkåla/ (se 336)
Han hade ett förhållande med NN.
Barn:        1630  -  1721 Matts Andersson/Storkåla/  [168]
1640  -  1721 Jöns Andersson/Storkåla;Borg/  [178]

 
358  Per Jönsson//
Han gifte sig med
359  Anna Hansdotter/Borg/; Föräldrar Hans Jönsson Borg.
Barn:        1640  -  4-5-1729 Barbro Persdotter//  [179]
 
360  Heikki Matinpoika/Lång;Hannila;Vessi/; född 1624 (uppskattat), föräldrar Matti Hanninpoika Lång;Hannila och Kaarina Markuntytär NN. Husbonde på Vessi åtminstone 1677. År 1680 nämns sonenMatti som husbonde. Heikki kom från Lång (Hannila) hemman iVetil tillsammans med sin familj, där han och hustrun nämnsi mantalslängden 1674-75 vid namn.
Han hade ett förhållande (1) med NN.
Barn:        1660  -  14-2-1742 Matti Heikinpoika /Lång;Hannila;Vessi/  [180]

Han gifte sig (2) med Marketta Olavintytär NN.
 
362  Mikko Sipinpoika/Jänkä/ Nämns som fader till Lisa Mikontytär Jängä i någrasläktforskningar. Enligt mantalslängderna hade Sipi(Sigfrid Mikaelsson Jängä eller sonen Sigfrid Sigfridsson)ingen son kallad Mikael, men det är fullt ändå möjligt.
Han hade ett förhållande med NN.
Barn:        1662  -  5-5-1728 Liisa Mikontytär/Jänkä/  [181]

 
368  Olavi Kreunpoika/Kankkonen/; född ca. 1610, föräldrar Kreus Kreunpoika Kankkonen. Bonde på Kankkonen, 5/8 mantal 1654-73.
Han hade ett förhållande (1) med Saara Matintytär NN. Senare gifte hon sig med Kreus Kreunpoika Kankkonen.
Barn:        1635  -  1685 Kreus Olavinpoika/Kankkonen/  

Han hade ett förhållande (2) med NN.
Barn:        1638  -  25-7-1725 Niilo Olavinpoika/Kankkonen/  [184]

 
376  Henrik Mattsson/Backe;Bastubacka/; föräldrar Matts Henriksson Backe;Bastubacka. Nämns i mantalslängderna 1671-1676 vid namn utan hustru.
Han hade ett förhållande med NN.
Barn:                         Henrik Henriksson/Bastubacka/  [188]
                 Lars Henriksson/Bastubacka/  
                 Olof Henriksson/Bastubacka/  
                 Maria Henriksdotter/Bastubacka/  

 
400  Heikki Mikonpoika/Isokainu/ (se 348)
Han hade ett förhållande med NN.
Barn:        1612  -  5-4-1703 Juho Heikinpoika/Isokainu/  [200]
1622  -  31-3-1695 Erkki Heikinpoika/Kainu;Isosalo/  [174]

 
402  Erkki/Bastubacka/; född ca. 1583.
Han gifte sig med
403  Kaarina Heikintytär/Bastubacka/; född ca. 1594, död 15 februari 1684, Vetil, Föräldrar Heikki Erkinpoika Bastubacka.
Barn:        1612  -  14-4-1678 Riitta Erkintytär/Bastubacka/  [201]
 
404  Hannu Martinpoika/NN;Nikula/; Bonde;tolvman;fjärdingsman, död 15 juni 1679, Kaustby, Nikula, föräldrar Martti Heikinpoika Nikula. Tolvman (nämndeman) i Kaustby, troligen också fjärdingsmaneftersom han kallades 1644 "mätisman" då han hade försummatatt inbetala uppburna restanter till förläningsfogden AnttiMaunonpoika. Fjärdingsmannen var medhjälpare tilllänsmannen beträffande skatteindrivning. Dessa män var ilikhet med länsmannen förmögna och inflytelserikapersoner. - År 1638 underskrev han Karleby sockens kyrkoräkenskaper somen av två från "Marken", dvs, utanför staden och dennärliggande bygden. Från och med 1640 utgjorde Kelviå ochMarken ett eget kyrkligt självstyrelseområde.
Han gifte sig med
405  Reetta Matintytär/Nikula/; född ca. 1600, död 22 februari 1674, Kaustby, Föräldrar Matti Laurinpoika Nikula.
Barn:        1631  -  3-4-1687 Juho Hannunpoika/Nikula/  [202]
1639  -  31-7-1681 Riitta Hannuntytär/Nikula/  
 
424  Mikael N.N?//
Han gifte sig med
425  Margareta N.N?//
Barn:                         Erik Mikaelsson(?)//  [212]
 
456  Matts Andersson/Vikar/; född ca. 1569, Kronoby, Vikar, Bonde, död ca. 1629, föräldrar Anders Andersson Vikar. Husbonde på s 1624-41.
Han hade ett förhållande med NN.
Barn:        1612  -  1662 Hans Mattsson/Vikar/  
1617  -  1683 Kristoffer Mattsson/Vikar/  
1620  -  1679 Matts Mattsson/Vikar;Storhonga/  [228]

 
480  Simo Antinpoika/Beltare/; född ca. 1589, föräldrar Antti Maunonpoika Beltare. Husbonde på Beltar, som senare kallades Silakka. Hemmanethade då 3/8 mantal.
Han hade ett förhållande med NN.
Barn:                         Niilo Simonpoika/Beltare/  [240]

 
496  Olli Ollinpoika/Torppa/; född ca. 1570, föräldrar Olof Larsson NN;Torppa. Husbonde på Torppa 1603-35. Bötade 4.8.1628 6 daler för denorättvisa som han hade begått mot Hannu Nuutinpoika Räf(Kettu). - Enligt Sigurd Nylund är det möjligt att han har kommit frånEvijärvi där det enligt skatteböckerna har förekommit enOlof Olofsson och hans far Olof Larsson, som troligenkommit ursprungligen från Katternö i Pedersöre.
Han hade ett förhållande med NN.
Barn:        1590  -  1651 Hannu Ollinpoika/Torppa/  
1600         Erkki Ollinpoika/Torppa;Vähäkainu/  
1609  -  25-3-1697 Kaapo Ollinpoika/Torppa/  [248]
1623  -  21-3-1686 Juho Ollinpoika/Torppa;Kangas/  

 
498  Lars Olofsson// Bodde i Terjärv.
Han hade ett förhållande med NN.
Barn:                  -  1668 N.N. Larsdotter//  [249]

 
502  Juho Heikinpoika/Isokainu/ (se 200)
Han gifte sig med
503  Riitta Erkintytär/Bastubacka/; (se 201)