Tabell 1

. Maria Charlotta Andersdotter Söderlund.


Bild 1. Charlotta Söderlund Krabbe.

Bild 2. Ett unikt foto från 1860-talet: Charlotta med Konstance.
Född 07.04.1836 i Gamlakarleby[1]. Efter mannens död hade Charlotta hyresgäster för att klara ekonomin bl.a. folkskolläraren Anders Nyström, som senare gifte sig med dottern Adele. 1884 sålde hon huset (nr.115) åt glasmästaren Emil Kihlman och flyttade till huset nr. 120. Död 19.06.1922 i Gamlakarleby[2]. Far Tabell 2. Mor Tabell 3. –Gift med skrud 17.05.1859 i Gamlakarleby med Simon Petter Krabbe.

Bild 3. Simon Petter Krabbe.

Bild 4. Charlotta Söderlund - Simon Petter Krabbe .
Född 19.05.1816 i Gamlakarleby[1]. Sjökapten. Föddes oäkta. Det är beundransvärt, att han med den bakgrunden skolade sig. Han gick till sjöss och blev senare sjöbefäl. För att bli kapten förutsattes minst styrmansexamen, som avlades i sjöfartsskolorna. Dessutom krävdes goda språkkunskaper. Som kapten nämns han bl.a. den 27.10.1850 då han med fregatten Norden förde sågvaror från Gamlakarleby till Liverpool. På 1850-talet var han kapten också på skonarna Delfin och Jenny samt sluparna Onni och Vivers . Åren 1862-1872 var han kapten på barkskeppet "Kokkola" byggt 1859. Resorna var långa. Som exempel kan nämnas att fartyget lämnade Finland den 1.9.1862 och seglade via många hamnar med långa uppehåll i dessa till Odessa dit man anlände den 9.9.1863, alltså ett år senare! Först den 17.6.1864, nästan två år efter starten var man tillbaka i Gamlakarleby. Enligt skeppsdagböckerna tog en direkt resa från England till Alexandria i Egypten två månader. Barkskeppet Kokkolas sista resa startade från Aguilas i Spanien då ångfartyget "Danube" från Leith körde på Kokkola en vecka efter avfärden den 9.12.1872 med följden att Kokkola sjönk. Besättningen klarade sig. Simon Petter nämns ännu som medlem i Gamlakarleby sjömanshus år 1874.

Handelsfartygets kapten var ur borgarens synvinkel ägarens representant ute i världen. Hans uppgifter var därför i praktiken förutom ledningen av seglatserna också skötseln av affärerna. Kaptenernas förmåga att segla tryggt och snabbt och sålunda säkra det ekonomiska resultatet samt deras affärssinne var avgörande för affärernas totalresultat. Detta förutsatte också effektivitet och disciplin av manskapet, vilket ofta ledde till rymning och ekonomiska förluster. Kaptenen fick i allmänhet fortsätta så länge fartyget gick med vinst. Om vinsten började minska fäste ägarna noggrannare uppmärksamhet på kaptenens verksamhet och manskapets rymningar var då en av de frågor man granskade.

[4]. Det beror utan tvekan på kaptenens och det övriga befälets person hur manskapet ställde sig till disciplinen. Handelsfartyget var ett litet samfund, där kaptenen hade en auktoritär makt och där de personliga relationerna med lätthet kan tillspetsas. På havet verkade man i extrema förhållanden och bringade tid i hamnarna ofta flera månader, vilket spetsade till känslorna inte bara mellan befälet och manskapet utan också inom manskapet.

Ett typiskt exempel är barken Kokkolas seglats 1862-1864, under vilken manskapet drabbade samman flera gånger och råkade i hamnarna i konflikter, som då och då krävde utomstående hjälp. Det är möjligt att kapten Krabbe själv orsakade en del av myteriandan eftersom rymningarna var många på de skepp han hade kommando över, 1862-1867 rymde18 sjömän.

Problemen under seglatsen 1862-64 började i maj 1863 i Odessa hamn, då manskapet vägrade att rengöra däcket. Som motdrag avlönade han rengörare från hamnen, men avdrog deras arvode från manskapets lön. Då fartyget anlände till Marseille med spannmålslast krävde besättningen sina löner utan avdrag. Matrosen Häggqvist försökte bevisa åt kaptenen, att avdraget var olagligt. Kaptenen meddelade, att han inte hade några extra pengar att betala och indrog matrosens söndagsledighet. Denne rymde men ångrade sig och återvände till fartyget. Densamme Häggqvist förorsakade följande år problem, då han råkade i slagsmål med andra besättningsmän i hamnen i Odessa. Han hade kallat sjöman Rimmi "bonde" på svenska vartill denne svarade på finska: bonde är du själv. Därefter följde ett allmänt slagsmål och kaptenen satte Häggqvist i arrest. Känslorna svallade till den grad, att kaptenen kallade kapten Ludvig Lagus, som var Finlands handelsagent i Odessa till förmedlare. Häggqvist rymde igen men återvände. Lagus kunde inte heller åstadkomma frid och fröjd varefter hela besättningen hotade att rymma, men det skedde inte varken i Odessa eller Marseille. Först i Liverpool och Glasgow lämnade 10 man fartyget. I Liverpool hade matros Häggqvist igen uppeggat besättningen genom att kräva högre löner.

En del av problemet tycks ha varit, att befälet och besättningen till största del var svenskspråkiga och en minoritet var finskspråkiga från kommunerna kring Gamlakarleby och med bondebakgrund, vilket sjöbjörnar såsom Häggqvist inte värderade särskilt högt.

Manskapet revolterade även direkt mot Krabbe: då båten hade anlänt till Toulon år 1866 var båtsmannen till den grad upphetsad av kaptenens verksamhet, att han t.o.m. hotade att döda denne. Trots de många rymningarna gjorde Krabbe totalt femton resor som kapten på gamlakarlebyfartygen. Barken Kokkola hade under Krabbes kommando på 1860-talet seglat exeptionellt lönsamt och snabbt.[5] Simon Petter Krabbe ägde själv aktier i Skepps- och Warfsbolaget i Gamlakarleby, som grundades 1858. En stor del av stadens köpmän ägde också aktier. Barken Kokkola var byggd av varvet och bolaget var också fartygets redare.

Simon Petter bodde efter vigseln med första hustrun Lovisa Björndahl till en början på hyra i sin svärfars hus och köpte1854 ett eget hus no. 142-144 troligen beläget i hörnet av nuvarande Östra Kyrkogatan och Anders Chydeniusgatan. Omkring 1870 flyttade han till huset no. 115 där han bodde till sin död 1876.[6] Död 11.05.1876 i Gamlakarleby[7].[3]

Barn
Charlotta Adele Simonsdotter Krabbe. Född 26.11.1861 i Gamlakarleby[1]. Död 11.11.1905 i Gamlakarleby[7].
Maria Konstance Simonsdotter Krabbe.

Bild 5. Konstance Krabbe Hämelin.
Född 10.04.1860 i Gamlakarleby[1]. Död 07.10.1941 i Gamlakarleby[8].
Otto Pehr Alexander Simonsson Krabbe. Född 09.04.1866[1]. Efterbliven. Död 20.04.1892 i Gamlakarleby[7].
Tabell 2

I. Anders Johan Andersson jr Söderlund . Född 14.04.1797 i Gamlakarleby[1]. Sjötullsvaktmästare, kofferdistyrman. Blev döpt av den senare berömde Anders Chydenius. Död i hetsig feber 27.02.1846 i Gamlakarleby[8]. Far Tabell 4. Mor Tabell 5. –Gift 1:o 18.06.1826 i Gamlakarleby med Hedvig Christina Helin. Född 10.09.1798 i Gamlakarleby[1]. Döpt 11.09.1798 i Gamlakarleby[1]. Död rödsot 28.08.1833 i Gamlakarleby[8]. Begravd 03.09.1833 i Gamlakarleby[8].[3] –Gift 2:o 1835 i Gamlakarleby med Maria Lovisa Johansdotter Lindskog. Född 13.09.1806 i Jakobstad[1]. Död 05.05.1864 i Gamlakarleby[8]. Tabell 3.[3]

Barn
1: Anders Constantin Andersson Söderlund. Född 04.03.1827 i Gamlakarleby[1]. Sjöman. Död (drunknade) 1844 i Gamlakarleby[8].
1: Johan Leonhard Andersson Söderlund. Född 25.01.1832 i Gamlakarleby[1]. Död 28.06.1833 i Gamlakarleby[8].
2: Maria Charlotta Andersdotter Söderlund. Född 07.04.1836 i Gamlakarleby[1]. Död 19.06.1922 i Gamlakarleby[2]. Tabell 1.
Tabell 3

I. Maria Lovisa Johansdotter Lindskog. Född 13.09.1806 i Jakobstad[1]. Flyttat till Gamlakarleby 1832.[11] Död 05.05.1864 i Gamlakarleby[8]. Far Tabell 6. Mor Tabell 7. –Gift 1835 i Gamlakarleby med Anders Johan Andersson jr Söderlund . Född 14.04.1797 i Gamlakarleby[1]. Sjötullsvaktmästare, kofferdistyrman. Död i hetsig feber 27.02.1846 i Gamlakarleby[8]. Tabell 2.[3]

Barn
Maria Charlotta Andersdotter Söderlund. Född 07.04.1836 i Gamlakarleby[1]. Död 19.06.1922 i Gamlakarleby[2]. Tabell 1.
Tabell 4

II. Anders Johan Andersson sr Söderlund . Född 26.11.1764 i Vasa[9].


Bild 6. Anders Söderlund.
Vicehäradshövding;borgmästare;häradshövding;lagman;riddare. Student i Åbo 29.8.1778 (Ostrob.) Justitieexamen 7.6.1784 under ledning av professor Mathias Calonius under vars tid det juridiska studiet blomstrade där. Auskultant i Vasa hovrätt 13.6.1784, vicehäradshövding 17.5.1788. Kanslist i Vasa hovrätt 9.10.1789. Notarie 15.8.1794. Borgmästare i Gamlakarleby 16.4.1795 till 1805. Häradshövding i Övre Mellersta Österbottens Domsaga 28.6.1805. Lagmans titel 1817. Bodde i Gamlakarleby till 1826 då han flyttade till Isakas i Östensö i Pedersöre, där domstolen var belägen. Genom tjänstebyte verkade han fr. o.m. 25.11.1835 som häradshövding i Idensalmi domrätt.

Till sin livsåskådning var han liksom sin lärare Calonius upplysningsman, vaken, orädd och plikttrogen. Hans tjänstetid i Gamlakarleby sammanföll med den merkantila högkonjunkturen under Napoleonkrigen. Att han inte var någon inåtvänd bildningsaristokrat syns av hans initiativ att år 1800 grunda Läsesällskapet i Gamlakarleby, vilket var bland de första i landet. Bland de övriga grundarna var Anders Chydenius och många av stadens köpmän. Söderlund var den förste bibliotekarien i sällskapet. Ett miniatyrporträtt av honom har målats av Wilander. [10]. Död 19.08.1840 i Pedersöre, Östensö, Isakas lagmansgård[8]. Far Tabell 8. Mor Tabell 9. –Gift 02.08.1795 i Uleåborg med Helena Magdalena Johansdotter Polviander. Född 04.08.1770 i Uleåborg[11]. Död i barnsäng 11.03.1809 i Gamlakarleby[8]. Tabell 5.[3]

I Barn
Charlotta Sophia Andersdotter Söderlund. Född 14.03.1796 i Gamlakarleby[1]. Bedrev tillsammans med sin syster Johanna en småbarnskola i Gamlakarleby. [2]. Död 12.02.1874 i Gamlakarleby[8]. Se även 5.
Ebba Magdalena Andersdotter Söderlund. Född 11.07.1798 i Gamlakarleby[1]. Död 1859 i Kaskö[2]. Se även 5.
Fredrika Wilhelmina Andersdotter Söderlund. Född 14.07.1799 i Gamlakarleby[1]. Se även 5.
Johanna Andersdotter Söderlund. Född 15.05.1801 i Gamlakarleby[1]. Död i feber 07.06.1869 i Gamlakarleby[8]. Se även 5.
Fredrik Wilhelm Andersson Söderlund. Född 13.06.1802 i Gamlakarleby[1]. Se även 5.
Hedvig Andersdotter Söderlund. Född 08.03.1804 i Gamlakarleby[1]. Se även 5.
Antonetta Helena Andersdotter Söderlund. Född 09.04.1805 i Gamlakarleby[1]. Se även 5.
Justus Constantin Andersson Söderlund. Född 06.06.1806 i Gamlakarleby[1]. Se även 5.
Amalia Andersdotter Söderlund. Född 17.09.1807 i Gamlakarleby[1]. Se även 5.
Anders Johan Andersson jr Söderlund . Född 14.04.1797 i Gamlakarleby[1]. Sjötullsvaktmästare, kofferdistyrman. Död i hetsig feber 27.02.1846 i Gamlakarleby[8]. Tabell 2.
Tabell 5

II. Helena Magdalena Johansdotter Polviander. Född 04.08.1770 i Uleåborg[11]. Död i barnsäng 11.03.1809 i Gamlakarleby[8]. Far Tabell 10. Mor Tabell 11. –Gift 02.08.1795 i Uleåborg med Anders Johan Andersson sr Söderlund . Född 26.11.1764 i Vasa[9]. Vicehäradshövding;borgmästare;häradshövding;lagman;riddare. Död 19.08.1840 i Pedersöre, Östensö, Isakas lagmansgård[8]. Tabell 4.[3]

I Barn
Charlotta Sophia Andersdotter Söderlund. Född 14.03.1796 i Gamlakarleby[1]. Död 12.02.1874 i Gamlakarleby[8]. Se även 4.
Ebba Magdalena Andersdotter Söderlund. Född 11.07.1798 i Gamlakarleby[1]. Död 1859 i Kaskö[2]. Se även 4.
Fredrika Wilhelmina Andersdotter Söderlund. Född 14.07.1799 i Gamlakarleby[1]. Se även 4.
Johanna Andersdotter Söderlund. Född 15.05.1801 i Gamlakarleby[1]. Död i feber 07.06.1869 i Gamlakarleby[8]. Se även 4.
Fredrik Wilhelm Andersson Söderlund. Född 13.06.1802 i Gamlakarleby[1]. Se även 4.
Hedvig Andersdotter Söderlund. Född 08.03.1804 i Gamlakarleby[1]. Se även 4.
Antonetta Helena Andersdotter Söderlund. Född 09.04.1805 i Gamlakarleby[1]. Se även 4.
Justus Constantin Andersson Söderlund. Född 06.06.1806 i Gamlakarleby[1]. Se även 4.
Amalia Andersdotter Söderlund. Född 17.09.1807 i Gamlakarleby[1]. Se även 4.
Anders Johan Andersson jr Söderlund . Född 14.04.1797 i Gamlakarleby[1]. Sjötullsvaktmästare, kofferdistyrman. Död i hetsig feber 27.02.1846 i Gamlakarleby[8]. Tabell 2.
Tabell 6

II. Johan Eriksson Lindskog. Född 15.09.1781 i Nykarleby[1]. Sjöman. Verkade i Jakobstad men flyttade uppenbarligen på 1840-talet till Munsala, Monå där hans föräldrar hade bott. Det verkar som om hustrun Brita stannade kvar i Jakobstad. Hade det blivit en fnurra på tråden mellan dem?[11]. Död i svullnad 24.08.1848 i Munsala, Monå, Rank[8]. Far Tabell 12. Mor Tabell 13. –Gift 25.03.1806 i Jakobstad med Brita Maria Nybonde. Född 17.01.1779 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[1]. Död ca 1850 i Gamlakarleby[11]. Tabell 7.[3]

I Barn
Maria Lovisa Johansdotter Lindskog. Född 13.09.1806 i Jakobstad[1]. Död 05.05.1864 i Gamlakarleby[8]. Tabell 3.
Johan Erik Johansson Lindskog. Född 29.04.1810 i Jakobstad[1]. Sjöman. Död 17.04.1856 i Jakobstad[3]. Se även 7.
Petter Gustaf Johansson Lindskog. Född 18.09.1812 i Jakobstad[1]. Sjöman. Ogift. Död 28.06.1836 i Jakobstad[8]. Se även 7.
Anders Johansson Lindskog. Född 18.05.1816 i Jakobstad[1]. Död 25.03.1817 i Jakobstad[8]. Se även 7.
Tabell 7

II. Brita Maria Nybonde. Född 17.01.1779 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[1]. Död ca 1850 i Gamlakarleby[11]. Far Tabell 14. Mor Tabell 15. –Gift 1:o 08.06.1800 i Jakobstad med Jonas Eriksson Löfgren . Född 01.04.1779 i Jakobstad[1]. Sjöman. Död tillsammans med 15 besättningsmän 30.10.1804 i Kattegatt[8].[3] –Gift 2:o 25.03.1806 i Jakobstad med Johan Eriksson Lindskog. Född 15.09.1781 i Nykarleby[1]. Sjöman. Död i svullnad 24.08.1848 i Munsala, Monå, Rank[8]. Tabell 6.[3]

I Barn
1: Jonas Löfgren. Född 28.01.1801 i Jakobstad[1]. Död 04.02.1801 i Jakobstad[8].
2: Maria Lovisa Johansdotter Lindskog. Född 13.09.1806 i Jakobstad[1]. Död 05.05.1864 i Gamlakarleby[8]. Tabell 3.
2: Johan Erik Johansson Lindskog. Född 29.04.1810 i Jakobstad[1]. Sjöman. Död 17.04.1856 i Jakobstad[3]. Se även 6.
2: Petter Gustaf Johansson Lindskog. Född 18.09.1812 i Jakobstad[1]. Sjöman. Död 28.06.1836 i Jakobstad[8]. Se även 6.
2: Anders Johansson Lindskog. Född 18.05.1816 i Jakobstad[1]. Död 25.03.1817 i Jakobstad[8]. Se även 6.
Tabell 8

III. Anders Söderlund. Född 26.10.1741[12]. Tullskrivare; stadskassör. Omnämns i Vasa kommunionbok första gången 1761. Hans titlar är enligt kyrkoböckerna först tullskrivare och sedan sonen Gustavs födelse 1773 stadskassör. Som ungkarl bodde han i huset nr. 159 i femte kvarteret och senare som nygift där tillsammans med hustrun Anna Sofia, hennes mor Maria och syster Maria. I kommunionboken 1777-96 påträffas familjen, som har utökats med några barn, i sjunde kvarteret i huset nr. 257, som ägdes av rådmannen Erik Johan Kruus. Vid det laget hade svärmodern Maria dött 1779 och svägerskan Maria gift sig senast 1777. Anders härkomst är oklar, men det är möjligt, att han kommer från Korsholm där Anna Sofia föddes. Namnet Söderlund påträffas inte bland lämpliga föräldrar, vilket kan tyda på, att han har varit tvungen att anta ett släktnamn då han blev tullskrivare i staden.[11] Död 07.02.1789 i Vasa[8]. –Gift 02.08.1764 i Vasa med Anna Sofia Andersdotter Saron. Född 26.10.1741 i Korsholm, Tölby[1]. Död 24.03.1819 i Gamlakarleby[8]. Tabell 9.[3]

II Barn
Anders Johan Andersson sr Söderlund . Född 26.11.1764 i Vasa[9]. Vicehäradshövding;borgmästare;häradshövding;lagman;riddare. Död 19.08.1840 i Pedersöre, Östensö, Isakas lagmansgård[8]. Tabell 4.
Klara Margareta Andersdotter Söderlund. Född 28.08.1769 i Vasa[11]. Död 29.09.1769 i Vasa[11]. Se även 9.
Fredrik Wilhelm Andersson Söderlund. Född 29.09.1770 i Vasa[11]. Vicehäradshövding. Omnämns som student 1789, auskultant 1792, kämnerpreses 1795-98, häradshövding 1805 och rådman i Vasa. Död i slag 02.04.1809 i Kristinestad[8]. Se även 9.
Gustav Wilhelm Andersson Söderlund. Född 01.05.1773 i Vasa[11]. Notarie[8]. Död 13.04.1813 i Gamlakarleby[8]. Se även 9.
Hedvig Maria Andersdotter Söderlund. Född 18.05.1775 i Vasa[11]. Se även 9.
Anna Sofia Andersdotter Söderlund. Född 29.03.1777 i Vasa[11]. Död 12.12.1777 i Vasa[11]. Se även 9.
Anna Catharina Söderlund. Född 20.04.1783 i Vasa[1]. Död 02.07.1817 i Gamlakarleby[8].
Tabell 9

III. Anna Sofia Andersdotter Saron. Född 26.10.1741 i Korsholm, Tölby[1]. Hennes far dog 1752 då hon var 11 år gammal. Familjen hade då bott i Petalax varifrån hon flyttade till Vasa. I kommunionboken 1761 omnämns hon i Vasa i andra kvarteret i huset nr. 37, som ägdes av rådmannen Nils Töhlberg. Där bodde hon till 1765 då hon gifte sig med Anders Söderlund. Efter mannens död 1789 bodde hon troligtvis hos sin son Fredrik först i Vasa senare i Kristinestad. Efter Fredriks död 1809 kom hon till Gamlakarleby 13.4.1813 till sin äldre son Anders, som tidigare varit borgmästare där och senare häradshövding i Övre Mellersta Österbottens Domsaga. Han bodde i Gamlakarleby ända till 1826, varefter han flyttade till Pedersöre, där domsagan var belägen.[11] Död 24.03.1819 i Gamlakarleby[8]. Far Tabell 18. Mor Tabell 19. –Gift 02.08.1764 i Vasa med Anders Söderlund. Född 26.10.1741[12]. Tullskrivare; stadskassör. Död 07.02.1789 i Vasa[8]. Tabell 8.[3]

II Barn
Anders Johan Andersson sr Söderlund . Född 26.11.1764 i Vasa[9]. Vicehäradshövding;borgmästare;häradshövding;lagman;riddare. Död 19.08.1840 i Pedersöre, Östensö, Isakas lagmansgård[8]. Tabell 4.
Klara Margareta Andersdotter Söderlund. Född 28.08.1769 i Vasa[11]. Död 29.09.1769 i Vasa[11]. Se även 8.
Fredrik Wilhelm Andersson Söderlund. Född 29.09.1770 i Vasa[11]. Vicehäradshövding. Död i slag 02.04.1809 i Kristinestad[8]. Se även 8.
Gustav Wilhelm Andersson Söderlund. Född 01.05.1773 i Vasa[11]. Notarie[8]. Död 13.04.1813 i Gamlakarleby[8]. Se även 8.
Hedvig Maria Andersdotter Söderlund. Född 18.05.1775 i Vasa[11]. Se även 8.
Anna Sofia Andersdotter Söderlund. Född 29.03.1777 i Vasa[11]. Död 12.12.1777 i Vasa[11]. Se även 8.
Tabell 10

III. Johannes Danielsson Ahla;Polviander. Född 13.11.1730 i Gamlakarleby[1]. Vicehäradshövding. Omnämns som student i Åbo Akademi 1746. Flyttade till Uleåborg 1755 där han var auskultant och styvfaderns Martin Polvianders biträde och slutligen hans ersättare vid förvaltningen av Österbottens norra domsaga i Uleåborg 1769. Sålde 1799 sitt hus till Serafimerriddarkåren för att användas som länssjukhus. Huset var beläget på tomterna 34, 38 och 39 i första kvarteret mellan Kajaaninkatu, Linnankatu och Kirkkokatu. Byggnaden var av stock och i två våningar. I nedre våningen fanns 10 rum och tambur samt sal, 7 kamrar och kök. I övre våningen fanns motsvarande rum. Huset förstördes vid storbranden 1822.[17] Död 30.07.1804 i Uleåborg[8]. Far Tabell 20. Mor Tabell 21. –Gift 27.06.1758 i Torneå med Ebba Charlotta Abrahamsdotter Fougt. Född 27.11.1730 i Nedertorneå[1]. Död 24.04.1803 i Uleåborg[8]. Tabell 11.[3]

II Barn
Johan Jakob Polviander. Född 18.06.1768 i Uleåborg[1]. Vicehäradshövding;häradshövding . Student i Åbo 1786. Auskultant i Vasa hovrätt 1787. Efterträdde fadern i Österbottens norra domsaga i Uleåborg 1802. Tillhörde ett societetssällskap, som isolerade den första landshövdingen, som ryssarna utnämnde i Uleåborg efter 1809. Sällskapets huvudsakliga aktiviteter var dock oskyldiga: tebjudning, boston-spel och dans. Död i slag 10.09.1823 i Uleåborg[8]. Se även 11.
Helena Magdalena Johansdotter Polviander. Född 04.08.1770 i Uleåborg[11]. Död i barnsäng 11.03.1809 i Gamlakarleby[8]. Tabell 5.
Tabell 11

III. Ebba Charlotta Abrahamsdotter Fougt. Född 27.11.1730 i Nedertorneå[1]. Död 24.04.1803 i Uleåborg[8]. Far Tabell 22. Mor Tabell 23. –Gift 27.06.1758 i Torneå med Johannes Danielsson Ahla;Polviander. Född 13.11.1730 i Gamlakarleby[1]. Vicehäradshövding. Död 30.07.1804 i Uleåborg[8]. Tabell 10.[3]

II Barn
Johan Jakob Polviander. Född 18.06.1768 i Uleåborg[1]. Vicehäradshövding;häradshövding . Död i slag 10.09.1823 i Uleåborg[8]. Se även 10.
Helena Magdalena Johansdotter Polviander. Född 04.08.1770 i Uleåborg[11]. Död i barnsäng 11.03.1809 i Gamlakarleby[8]. Tabell 5.
Tabell 12

III. Erik Johansson Lindskog. Född 29.05.1752 i Munsala, Monå, Rank[1]. Försvarskarl;torpare;dräng. Kom från Monå i Munsala till Nykarleby och gifte sig 1780. Då kallas han dräng. Familjen bodde i huset nr. 96 tillsammans med hustruns bröder Anders och Erik, som bägge var sjömän. Följande år flyttade familjen Lindskog till Monå tydligen till ett torp på Rank eftersom hustrun efter Eriks död kallas torparänka.[11] Död i feber 06.03.1800 i Munsala, Monå, Rank[8]. Far Tabell 24. Mor Tabell 25. –Gift 04.05.1780 i Nykarleby med Karin Eriksdotter Lindström. Född 19.08.1760 i Nykarleby[1]. Död i lungsot 02.07.1833 i Munsala, Monå, Rank[8]. Tabell 13.[3]

II Barn
Johan Eriksson Lindskog. Född 15.09.1781 i Nykarleby[1]. Sjöman. Död i svullnad 24.08.1848 i Munsala, Monå, Rank[8]. Tabell 6.
Tabell 13

III. Karin Eriksdotter Lindström. Född 19.08.1760 i Nykarleby[1]. Död i lungsot 02.07.1833 i Munsala, Monå, Rank[8]. Far Tabell 26. Mor Tabell 27. –Gift 04.05.1780 i Nykarleby med Erik Johansson Lindskog. Född 29.05.1752 i Munsala, Monå, Rank[1]. Försvarskarl;torpare;dräng. Död i feber 06.03.1800 i Munsala, Monå, Rank[8]. Tabell 12.[3]

II Barn
Johan Eriksson Lindskog. Född 15.09.1781 i Nykarleby[1]. Sjöman. Död i svullnad 24.08.1848 i Munsala, Monå, Rank[8]. Tabell 6.
Tabell 14

III. Erik Simonsson Nybonde. Född 09.03.1752 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[3]. Husbonde på Nybonde[11]. Död i bröstsjuka 21.02.1819 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[8]. Far Tabell 28. Mor Tabell 29. –Gift 07.08.1777 i Pedersöre med Beata Jakobsdotter. Född ca 1761[11]. Tabell 15.[3]

II Barn
Brita Maria Nybonde. Född 17.01.1779 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[1]. Död ca 1850 i Gamlakarleby[11]. Tabell 7.
Tabell 15

III. Beata Jakobsdotter. Född ca 1761[11]. Bondedotter från Lövö gård i Lövö[11]. –Gift 07.08.1777 i Pedersöre med Erik Simonsson Nybonde. Född 09.03.1752 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[3]. Död i bröstsjuka 21.02.1819 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[8]. Tabell 14.[3]

II Barn
Brita Maria Nybonde. Född 17.01.1779 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[1]. Död ca 1850 i Gamlakarleby[11]. Tabell 7.
Tabell 18

IV. Anders Saron. Född (beräknad tid) 1692[8]. Tillnamnet Saron har Anders fått då han blev soldat. Hans härkomst är tillsvidare okänd. Han omnämns 1737-41 som rustmästare i Korsholm där hans tjänstebostad var i Tölby, Vörts. Där föddes dottern Anna Sofia, som senare gifte sig med Anders Söderlund. Åren 1741-42 var han furir i Alavus, Röyskö. Furiren är den högsta underofficeren, vars uppgift är att se till att stridsenhetens mat och logi fungerar. Därefter verkade 1742-44 han i Närpes, Nämpnäs som fanbärare och 1744-48 åter som furir i Korsnäs, Petalax, Spärring. Han avslutade sin soldatkarriär i Närpes, Nämpnäs som fanbärare 1748-49 varefter han tog avsked 3 år före sin bortgång.[13] Död 23.08.1752 i Korsnäs, Petalax[8]. –Gift med Maria Kristina Bartz. Född (beräknad tid) 1712[14]. Död 21.11.1779 i Vasa[15]. Tabell 19.[1]

III Barn
Karl Johan Andersson Saron. Född 13.09.1739 i Korsholm, Tölby[1]. Död 21.04.1794 i Korsnäs, Petalax[8]. Se även 19.
Maria Andersdotter Saron . Född 04.05.1740 i Korsholm, Tölby[1]. Död 10.05.1821 i Gamlakarleby[16]. Se även 19.
Anna Sofia Andersdotter Saron. Född 26.10.1741 i Korsholm, Tölby[1]. Död 24.03.1819 i Gamlakarleby[8]. Tabell 9.
Jakob Andersson Saron . Född 05.01.1747 i Korsnäs, Petalax[1]. Se även 19.
Tabell 19

IV. Maria Kristina Bartz. Född (beräknad tid) 1712[14]. Död 21.11.1779 i Vasa[15]. –Gift med Anders Saron. Född (beräknad tid) 1692[8]. Död 23.08.1752 i Korsnäs, Petalax[8]. Tabell 18.[1]

III Barn
Karl Johan Andersson Saron. Född 13.09.1739 i Korsholm, Tölby[1]. Död 21.04.1794 i Korsnäs, Petalax[8]. Se även 18.
Maria Andersdotter Saron . Född 04.05.1740 i Korsholm, Tölby[1]. Död 10.05.1821 i Gamlakarleby[16]. Se även 18.
Anna Sofia Andersdotter Saron. Född 26.10.1741 i Korsholm, Tölby[1]. Död 24.03.1819 i Gamlakarleby[8]. Tabell 9.
Jakob Andersson Saron . Född 05.01.1747 i Korsnäs, Petalax[1]. Se även 18.
Tabell 20

IV. Daniel Jakobsson Ahla. Döpt 07.10.1686 i Gamlakarleby[1]. Handlande;skeppsredare;rådman. En av stadens största handlande och främsta borgare. Vistades under stora ofreden (1713-21) till största del i Stockholm liksom de flesta handelsmännen och rådmännen. Han var rådman 1722 till sin död 1731. Ryssarna som ockuperade staden hade förstört många av husen och skeppen, varför Daniel Ahla var tvungen att helrenovera sitt hus och bygga nya skepp. År 1722 hade han ett skepp, som förde tjära till Stockholm. Var vid tiden före sin död förmodligen den rikaste mannen i staden. "Men ej blott genom sin omfattande handel och stora rikedom hörde han till stadens mest bemärkta invånare, utan genom sitt uppträdande, sin karaktär och sitt sinnelag torde han dessutom varit den förste". Begravdes under kyrkogolvet. Hans handelsrörelse övertogs efter hans död av änkans nye make Martin Polviander.

Skänkte till kyrkan 1724 en håv av grön gyllenduk och 1725 ett altarekläde av fint sammetstyg med påsydda bokstäver J.H.S D.J.S.A M.J.D.C (Jakob Henriksson, Daniel Jakobsson Ahla, Margareta Jakobsdotter Carlbohm).[18] Död 30.09.1731 i Gamlakarleby[8]. Far Tabell 40. Mor Tabell 41. –Gift hemma med krona 28.11.1711 i Gamlakarleby med Margaretha Jakobsdotter Carlbohm. Född 16.02.1691 i Gamlakarleby[1]. Död 24.04.1754 i Gamlakarleby[8]. Tabell 21.[3]

III Barn
Maria Danielsdotter Ahla. Född 13.07.1712 i Gamlakarleby[1]. Död 25.08.1722 i Gamlakarleby[8]. Se även 21.
Brita Danielsdotter Ahla . Född 21.08.1712 i Gamlakarleby[1]. Död 08.09.1712 i Gamlakarleby[8]. Se även 21.
Jakob Danielsson Ahla. Född 22.07.1713 i Gamlakarleby[1]. Död 07.02.1714 i Gamlakarleby[8]. Se även 21.
Elisabeth Danielsdotter Ahla. Född 17.08.1716 i Stockholm[11]. Död febris maligna 27.06.1767 i Gamlakarleby[8]. Se även 21.
Birgitta Danielsdotter Ahla. Född ca 1717 i Stockholm[19]. Död 28.10.1790 i Gamlakarleby[8]. Se även 21.
Maria Danielsdotter Ahla. Född 13.01.1722 i Gamlakarleby. Död som barn i Gamlakarleby. Se även 21.
Daniel Danielsson Ahla. Född 03.06.1723 i Gamlakarleby[1]. Student i Åbo 1739, Åbo Akademi, död hos Anders Kruus. Erich Falander jr. har författat ett sorgekväde över honom.[20] Död 09.06.1740 i Åbo[20]. Se även 21.
Margareta Danielsdotter Ahla. Född 13.08.1724 i Gamlakarleby[1]. Död 20.03.1725 i Gamlakarleby[8]. Se även 21.
Jakob Danielsson Ahla. Född 21.12.1725 i Gamlakarleby[1]. Tjänstgjorde i sin styvfar Polvianders handel. Död 01.01.1745 i Gamlakarleby[21]. Se även 21.
Maria Danielsdotter Ahla. Född 10.05.1727 i Gamlakarleby[1]. Död i mattande sjukdom 05.10.1770 i Gamlakarleby[8]. Se även 21.
Margareta Danielsdotter Ahla. Född 12.04.1729 i Gamlakarleby[1]. Död 04.10.1734 i Gamlakarleby[8]. Se även 21.
Johannes Danielsson Ahla;Polviander. Född 13.11.1730 i Gamlakarleby[1]. Vicehäradshövding. Död 30.07.1804 i Uleåborg[8]. Tabell 10.
Tabell 21

IV. Margaretha Jakobsdotter Carlbohm. Född 16.02.1691 i Gamlakarleby[1]. Död 24.04.1754 i Gamlakarleby[8]. Far Tabell 42. Mor Tabell 43. –Gift 1:o hemma med krona 28.11.1711 i Gamlakarleby med Daniel Jakobsson Ahla. Handlande;skeppsredare;rådman. Död 30.09.1731 i Gamlakarleby[8]. Tabell 20.[3] –Gift 2:o 27.05.1733 i Gamlakarleby med Martin Polviander. Född ca 1696[27]. Vicehäradshövding;häradshövning;assessor i Åbo Hovrätt. Omnämns som häradshövning i Österbottens norra domsaga 1738, assessor i Åbo Hovrätt 1751.Var magistratens kandidat till borgmästare i Gamlakarleby 1735. Han torde ha bott i Gamlakarleby till 1754, då han flyttade till Uleåborg.[28] Död 23.09.1761 i Uleåborg[28].[3]

III Barn
1: Maria Danielsdotter Ahla. Född 13.07.1712 i Gamlakarleby[1]. Död 25.08.1722 i Gamlakarleby[8]. Se även 20.
1: Brita Danielsdotter Ahla . Född 21.08.1712 i Gamlakarleby[1]. Död 08.09.1712 i Gamlakarleby[8]. Se även 20.
1: Jakob Danielsson Ahla. Född 22.07.1713 i Gamlakarleby[1]. Död 07.02.1714 i Gamlakarleby[8]. Se även 20.
1: Elisabeth Danielsdotter Ahla. Född 17.08.1716 i Stockholm[11]. Död febris maligna 27.06.1767 i Gamlakarleby[8]. Se även 20.
1: Birgitta Danielsdotter Ahla. Född ca 1717 i Stockholm[19]. Död 28.10.1790 i Gamlakarleby[8]. Se även 20.
1: Maria Danielsdotter Ahla. Född 13.01.1722 i Gamlakarleby. Död som barn i Gamlakarleby. Se även 20.
1: Daniel Danielsson Ahla. Född 03.06.1723 i Gamlakarleby[1]. Död 09.06.1740 i Åbo[20]. Se även 20.
1: Margareta Danielsdotter Ahla. Född 13.08.1724 i Gamlakarleby[1]. Död 20.03.1725 i Gamlakarleby[8]. Se även 20.
1: Jakob Danielsson Ahla. Född 21.12.1725 i Gamlakarleby[1]. Död 01.01.1745 i Gamlakarleby[21]. Se även 20.
1: Maria Danielsdotter Ahla. Född 10.05.1727 i Gamlakarleby[1]. Död i mattande sjukdom 05.10.1770 i Gamlakarleby[8]. Se även 20.
1: Margareta Danielsdotter Ahla. Född 12.04.1729 i Gamlakarleby[1]. Död 04.10.1734 i Gamlakarleby[8]. Se även 20.
1: Johannes Danielsson Ahla;Polviander. Född 13.11.1730 i Gamlakarleby[1]. Vicehäradshövding. Död 30.07.1804 i Uleåborg[8]. Tabell 10.
Tabell 22

IV. Abraham Johansson Fougt. Född (beräknad tid) 1684 i Härnösand, Sverige[43]. Magister;kyrkoherde;lantdagsrepresentant . Student i Härnösands gymnasium och inskriven i Uppsala Universitet 21.9.1703. Studerade även i Lund men vigdes till magister i Uppsala 12.6.1716. Rektor i Torneå 21.5.1718. Prästvigd 1719. Kyrkoherde i Nedertorneå 1724. Stiftets lantdagsrepresentant 1731. Carl v. Linné var inlogerad hos Fougt under sina resor i norr: "Probsten mag. Abraham Fougt, en hiertans god, wacker och from herre, förer stor stat, accomoderade mig pretieux med hvarjehanda viner; halt mig hos sig både uti fram- och bortresan 3 á 4 dygn, predikar hwar söndag både swenska och finska." Betraktades dock inte som särskilt god predikant. Han var en stridbar representant för den lutherska ortodoxin och en avgjord motståndare såväl till den konservativa som den radikala pietismen senare också till herrnlutismen. Han bedömdes av tyska herrnlutherister, som besökte Torneå som mer intresserad av ekonomi än andliga ting. Under hans tid besökte den franska Lapplands gradmätningsexpeditionen 1736-37 flera gånger prosteriet. Värden beskrevs som gästfri och god sällskapsman. 26.7.1752 besökte konung Adolf Fredrik kyrkan under gudstjänsten. Skrifter: De Hunnis, praes. F Törner, Uppsala 1709; De secta Scholasticorum, praes. J. Steuchius, ibid. 1714. Dikt till pastor Eric Sjöbergs och Kristina Edins bröllop 1709. Finsk-svensk ordbok. [44]. Död 05.05.1760 i Torneå [8]. Far Tabell 44. Mor Tabell 45. –Gift 03.05.1719 i Lövånger, Sverige med Kristina Persdotter Höijer;Eurenia. Född (beräknad tid) 1699[45]. Död 20.03.1762 i Torneå [45]. Tabell 23.[44]

III Barn
Henrik Abrahamsson Fougt. Född 20.02.1720 i Lövånger, Sverige[44]. Affärsman;boktryckare[44]. Fungerade som sekreterare åt bergskollegiet men hängav sig sedan åt tekniken efter att ha gift sig med dottern till den rike boktryckaren Peter Momma i Stockholm. Han förbättrade boktryckstekniken och utvecklade ett nytt sätt att trycka noter. Han köpte av svärfadern Grefings tryckeri, som blev det bästa i Sverige på sin tid och fick bl.a. rätten att trycka alla offentliga publikationer. Efter sin död fortsatte änkan att bedriva affärsverksamheten till 1811, då hon överlämnade den till sin son.[44] Död 01.12.1782 i Stockholm[44]. Se även 23.
Johannes Abrahamsson Fougt. Född 13.05.1721 i Torneå[44]. Rektor;kyrkoherde[44]. Fil.mag. i Uppsala 1746, vigdes till präst och assistent åt fadern 1747. Rektor i Torneå 1757. Kyrkoherde i Nora församling. Efterlämnade 10 barn och änka, vilka då erfor ekonomiska svårigheter.[44] Död 06.01.1798 i Nora, Sverige[44]. Se även 23.
Margareta Abrahamsdotter Fougt. Född 13.07.1722 i Torneå[44]. Död 11.05.1723 i Torneå[44]. Se även 23.
Nils Petter Abrahamsson Fougt. Född 15.08.1723 i Torneå[44]. Brukspatron[44]. Kallades "Slarv-Fougten". Student i Uppsala 1734. Brukspatron 1757 i Jukkasjärvi. Flyttade till Österbotten, där han också kallades patron.[44] Död 08.11.1793 i Jakobstad, Gertrudsöde[44]. Se även 23.
Kristina Katarina Abrahamsdotter Fougt. Född 07.01.1725 i Torneå[44]. Död 07.11.1725 i Nedertorneå[44]. Se även 23.
Brita Maria Abrahamsdotter Fougt. Född ca 1725 i Torneå[44]. Död 11.07.1735 i Nedertorneå[44]. Se även 23.
Margareta Kristina Abrahamsdotter Fougt. Född 08.04.1726 i Torneå[1]. Död 02.06.1797 i Nedertorneå[44]. Se även 23.
Katarina Abrahamsdotter Fougt. Född 22.03.1727 i Nedertorneå[44]. Död 20.02.1728 i Nedertorneå[44]. Se även 23.
Abraham Abrahamsson Fougt. Född 11.07.1728 i Nedertorneå[44]. Död 02.09.1798 i Stockholm[44]. Handlande;sågägare;kunglig hovkamrer[44]. Se även 23.
Maria Elisabet Abrahamsdotter Fougt. Född 29.09.1729 i Nedertorneå[1]. Död 21.04.1730 i Nedertorneå[44]. Se även 23.
Ebba Charlotta Abrahamsdotter Fougt. Född 27.11.1730 i Nedertorneå[1]. Död 24.04.1803 i Uleåborg[8]. Tabell 11.
Isak Abrahamsson Fougt. Född 05.11.1732 i Nedertorneå[1]. Död 31.10.1739 i Nedertorneå[44]. Se även 23.
Ulrika Sofia Abrahamsdotter Fougt. Född 07.12.1733 i Nedertorneå[44]. Död 29.09.1734 i Nedertorneå[44]. Se även 23.
Brita Maria Abrahamsdotter Fougt. Född 11.01.1735 i Nedertorneå[44]. Se även 23.
Magdalena Jakobina Abrahamsdotter Fougt. Född 04.03.1736 i Nedertorneå[44]. Död 17.04.1812 i Vasa[44]. Se även 23.
Jakob Abrahamsson Fougt. Född 27.02.1738 i Nedertorneå[1]. Död 14.10.1739 i Nedertorneå[44]. Se även 23.
Hedvig Eleonora Abrahamsdotter Fougt. Född 13.03.1739 i Nedertorneå[44]. Död 02.10.1739 i Nedertorneå[44]. Se även 23.
Tabell 23

IV. Kristina Persdotter Höijer;Eurenia. Född (beräknad tid) 1699[45]. Kristina var Per Höijers dotter, vilket framkommer ur kyrkoböckerna bl.a. i dödsnotisen, där som anhöriga anges Per Höijer och Margareta Forsman samt i de vigdas bok, där bruden kallas Christina Eurenia Persdotter Höijer. Namnet Eurenia kommer efter moderns, Margareta Forsmans andre man Nicolaus Jacobi Eurenius, vars släktnamn användes också för Kristina. Det är alltså en del av hennes släktnamn och inte ett förnamn.[53] Död 20.03.1762 i Torneå [45]. Far Tabell 46. Mor Tabell 47. –Gift 03.05.1719 i Lövånger, Sverige med Abraham Johansson Fougt. Född (beräknad tid) 1684 i Härnösand, Sverige[43]. Magister;kyrkoherde;lantdagsrepresentant . Död 05.05.1760 i Torneå [8]. Tabell 22.[44]

III Barn
Henrik Abrahamsson Fougt. Född 20.02.1720 i Lövånger, Sverige[44]. Affärsman;boktryckare[44]. Död 01.12.1782 i Stockholm[44]. Se även 22.
Johannes Abrahamsson Fougt. Född 13.05.1721 i Torneå[44]. Rektor;kyrkoherde[44]. Död 06.01.1798 i Nora, Sverige[44]. Se även 22.
Margareta Abrahamsdotter Fougt. Född 13.07.1722 i Torneå[44]. Död 11.05.1723 i Torneå[44]. Se även 22.
Nils Petter Abrahamsson Fougt. Född 15.08.1723 i Torneå[44]. Brukspatron[44]. Död 08.11.1793 i Jakobstad, Gertrudsöde[44]. Se även 22.
Kristina Katarina Abrahamsdotter Fougt. Född 07.01.1725 i Torneå[44]. Död 07.11.1725 i Nedertorneå[44]. Se även 22.
Brita Maria Abrahamsdotter Fougt. Född ca 1725 i Torneå[44]. Död 11.07.1735 i Nedertorneå[44]. Se även 22.
Margareta Kristina Abrahamsdotter Fougt. Född 08.04.1726 i Torneå[1]. Död 02.06.1797 i Nedertorneå[44]. Se även 22.
Katarina Abrahamsdotter Fougt. Född 22.03.1727 i Nedertorneå[44]. Död 20.02.1728 i Nedertorneå[44]. Se även 22.
Abraham Abrahamsson Fougt. Född 11.07.1728 i Nedertorneå[44]. Död 02.09.1798 i Stockholm[44]. Handlande;sågägare;kunglig hovkamrer[44]. Se även 22.
Maria Elisabet Abrahamsdotter Fougt. Född 29.09.1729 i Nedertorneå[1]. Död 21.04.1730 i Nedertorneå[44]. Se även 22.
Ebba Charlotta Abrahamsdotter Fougt. Född 27.11.1730 i Nedertorneå[1]. Död 24.04.1803 i Uleåborg[8]. Tabell 11.
Isak Abrahamsson Fougt. Född 05.11.1732 i Nedertorneå[1]. Död 31.10.1739 i Nedertorneå[44]. Se även 22.
Ulrika Sofia Abrahamsdotter Fougt. Född 07.12.1733 i Nedertorneå[44]. Död 29.09.1734 i Nedertorneå[44]. Se även 22.
Brita Maria Abrahamsdotter Fougt. Född 11.01.1735 i Nedertorneå[44]. Se även 22.
Magdalena Jakobina Abrahamsdotter Fougt. Född 04.03.1736 i Nedertorneå[44]. Död 17.04.1812 i Vasa[44]. Se även 22.
Jakob Abrahamsson Fougt. Född 27.02.1738 i Nedertorneå[1]. Död 14.10.1739 i Nedertorneå[44]. Se även 22.
Hedvig Eleonora Abrahamsdotter Fougt. Född 13.03.1739 i Nedertorneå[44]. Död 02.10.1739 i Nedertorneå[44]. Se även 22.
Tabell 24

IV. Johan Larsson. Far Tabell 48. –Gift 29.09.1745 i Munsala, Monå med Margeta Mattsdotter. Född (beräknad tid) 1725[60]. Död i lungsot 05.09.1767 i Munsala, Monå[60]. Tabell 25.[3]

III Barn
Erik Johansson Lindskog. Född 29.05.1752 i Munsala, Monå, Rank[1]. Försvarskarl;torpare;dräng. Död i feber 06.03.1800 i Munsala, Monå, Rank[8]. Tabell 12.
Tabell 25

IV. Margeta Mattsdotter. Född (beräknad tid) 1725[60]. Död i lungsot 05.09.1767 i Munsala, Monå[60]. –Gift 29.09.1745 i Munsala, Monå med Johan Larsson. Tabell 24.[3]

III Barn
Erik Johansson Lindskog. Född 29.05.1752 i Munsala, Monå, Rank[1]. Försvarskarl;torpare;dräng. Död i feber 06.03.1800 i Munsala, Monå, Rank[8]. Tabell 12.
Tabell 26

IV. Erik Eriksson Nybonde;Lindström. Född 08.03.1733 i Nykarleby, Lillsoklot, Nybonde[61]. Försvarskarl;dräng. Har tydligen flyttat redan före sin konfirmation som ca. 15-åring till Nykarleby stad och där arbetat som drängpojke. Bl.a handelsman Anders Munstrin och rådman Erik Kiemmer hade drängar med namnet Erik Eriksson mellan 1748 och 1760. Det är dock oklart om det rör sig om samma person i dessa fall. Då Eriks son Anders föddes 1759 kallades fadern ännu dräng. År 1762 vid sonen Eriks födelse kallades han försvarskarl och hade då fått tillnamnet Lindström eftersom detta var sed i städerna och i synnerhet om man var soldat, försvarskarl eller hantarbetare för att inte tala om borgarna och tjänstemännen. Mellan 1762 och 1766 befann sig familjen Lindström i borgaren Karl Lunds hus som inhysingar och därefter i huset nummer 96 till föräldrarnas död.[11] Död hastigt 01.08.1774 i Nykarleby. Far Tabell 52. Mor Tabell 53. –Gift med Maria Andersdotter Yrjäs. Född 08.03.1731 i Nykarleby, Lillsoklot, Yrjäs[8]. Död i cancer 14.10.1779 i Nykarleby[8]. Tabell 27.[11]

III Barn
Anders Eriksson Lindström. Född 11.09.1759 i Nykarleby[1]. Sjöman. Död på sjukhuset 1790 i Åbo[11]. Se även 27.
Karin Eriksdotter Lindström. Född 19.08.1760 i Nykarleby[1]. Död i lungsot 02.07.1833 i Munsala, Monå, Rank[8]. Tabell 13.
Erik Eriksson Lindström. Född 16.12.1762 i Nykarleby[1]. Sjöman. Se även 27.
Tabell 27

IV. Maria Andersdotter Yrjäs. Född 08.03.1731 i Nykarleby, Lillsoklot, Yrjäs[8]. Död i cancer 14.10.1779 i Nykarleby[8]. Far Tabell 54. Mor Tabell 55. –Gift med Erik Eriksson Nybonde;Lindström. Född 08.03.1733 i Nykarleby, Lillsoklot, Nybonde[61]. Försvarskarl;dräng. Död hastigt 01.08.1774 i Nykarleby. Tabell 26.[11]

III Barn
Anders Eriksson Lindström. Född 11.09.1759 i Nykarleby[1]. Sjöman. Död på sjukhuset 1790 i Åbo[11]. Se även 26.
Karin Eriksdotter Lindström. Född 19.08.1760 i Nykarleby[1]. Död i lungsot 02.07.1833 i Munsala, Monå, Rank[8]. Tabell 13.
Erik Eriksson Lindström. Född 16.12.1762 i Nykarleby[1]. Sjöman. Se även 26.
Tabell 28

IV. Simon Andersson Nybonde. Husvärd på Nybonde[11]. Far Tabell 56. Mor Tabell 57. –Gift 01.11.1743 i Nykarleby med Maria Tomasdotter . Tabell 29.[3]

III Barn
Anders Simonsson Nybonde. Född 06.08.1744 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[1]. Se även 29.
Anna Simonsdotter Nybonde. Född 26.01.1746 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[1]. Se även 29.
Matts Simonsson Nybonde. Född 11.09.1748 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[1]. Se även 29.
Erik Simonsson Nybonde. Född 09.03.1752 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[3]. Död i bröstsjuka 21.02.1819 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[8]. Tabell 14.
Mikael Simonsson Nybonde. Född 26.09.1755 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[1]. Se även 29.
Eva Simonsdotter Nybonde. Född 17.12.1757 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[1]. Se även 29.
Katarina Simonsdotter Nybonde. Född 28.04.1759 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[1]. Se även 29.
Henrik Simonsson Nybonde. Född 21.01.1762 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[1]. Se även 29.
Tabell 29

IV. Maria Tomasdotter . Kommen från Ytterjeppo.[3] –Gift 01.11.1743 i Nykarleby med Simon Andersson Nybonde. Husvärd på Nybonde[11]. Tabell 28.[3]

III Barn
Anders Simonsson Nybonde. Född 06.08.1744 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[1]. Se även 28.
Anna Simonsdotter Nybonde. Född 26.01.1746 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[1]. Se även 28.
Matts Simonsson Nybonde. Född 11.09.1748 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[1]. Se även 28.
Erik Simonsson Nybonde. Född 09.03.1752 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[3]. Död i bröstsjuka 21.02.1819 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[8]. Tabell 14.
Mikael Simonsson Nybonde. Född 26.09.1755 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[1]. Se även 28.
Eva Simonsdotter Nybonde. Född 17.12.1757 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[1]. Se även 28.
Katarina Simonsdotter Nybonde. Född 28.04.1759 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[1]. Se även 28.
Henrik Simonsson Nybonde. Född 21.01.1762 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[1]. Se även 28.
Tabell 40

V. Jakob Henriksson Ingalsuo;Ahla. Handlande. Första kända medlemmen av handels- och borgarsläkten Ahla, som hade sin glansperiod i början av 1700-talet i Gamlakarleby och utslocknade på manslinjen under 1800-talet. Det har framförts, att släkten härstammar från Ahlas hemman i Karleby men där har inte funnits något hemman med det namnet. Jakob Henriksson kallades Ahla först i slutet av 1600-talet och kändes tidigare under namnet Ingalsuo, vilket tyder på att han härstammade från Ruotsalo i Kelviå, där Ingalsuo hemman fanns. Var namnet Ahla kommer ifrån är inte känt, men kommer troligen ifrån den plats där han bodde i Gamlakarleby.

Det fanns åtminstone två andra Jakob Henrikssöner samtidigt i Gamlakarleby, vilket gör identifieringen av familjerna svår eftersom kommunionböckerna saknas från denna period. Den enda med sonen Erik är Jakob Ingalsuo. Erik kallas Erik Jakobsson Ahla vilket tyder på, att Ahla och Ingelsuo hör ihop. Göran Sundholm som har forskat i släkten Ahla anser, att det avgörande beviset är en dopnotis, där bland faddrarna finns Jakob Ingelsuos hustru Brita Larsdotter. Den enda Jakob Henriksson, som är gift med en Brita Larsdotter är Jakob Ingalsuo/Ahla som var gift med Brita Larsdotter Herman. Bland faddrarna fanns också Brita Hermans brorshustru Margareta Tomasdotter Watz, vilket vidare bestyrker dessa antaganden.

Jakob Ahla var gift tre gånger. Den första hustrun begravdes 6.11.1674 antas ha varit Lisbet Rasmusdotter. Han vigdes andra gången den 25.4.1676 med Lisbet Jonasdotter, rådman Johan Hanssons änka, som fick 20 riksdaler i morgongåva. Hon begravdes 14.5.1679 i kyrkan. Den tredje hustrun var Brita Larsdotter Herman och vigseln skedde 27.11.1679. Bruden erhöll 50 riksdaler i morgongåva. Beträffande Brita Herman skall nämnas, att hon enligt de föddas bok döptes 1666 och enligt vigselboken vigdes 1679 och skulle härmed ha varit endast 13 år gammal. Faktumet kvarstår dock, att enligt kyrkoböckerna är det verkligen Brita Larsdotter Herman, som vigdes med Jakob Henriksson Ingalsuo. Brita Larsdotter Herman vigdes 27.3.1690 med Matts Tomasson Tast, vilket tyder på att Jakob Ahla skulle ha avlidit före 1690, vilket dock inte framgår av kyrkoböckerna. I mantalslängden 1691 nämns dock fortfarande både Jakob Hindersson och Brita samt sonen Erik Jakobsson med hustrun Maria. Därför är det möjligt, att det trots allt är fråga om två olika Brita Larsdotter Herman. I detta fall skulle det vara sannolikt, att Matts Tast gifte sig med den Brita Herman, som föddes 1666 och skulle då ha varit 24 år. Vidare skulle då Jakob Ingalsuo ha gift sig med någon annan Brita Larsdotter Herman. Flera släktforskare, bl.a. Olav Schalin, vars forskning har anlitats i Kankarin Kailat 6 -släktbok menar, att den Brita Larsdotter Herman, som gifte sig med Jakob Ahla var dotter till Lars Larsson Herman och Anna Danielsdotter, vilken i en dödsnotis 1705 nämns som Anna, salig Lars Hermans änka. Här antages tillsvidare, att denna uppgift stämmer, även om vidare bevis måste hittas.[22] Far Tabell 80. –Gift 1:o med Lisbet Rasmusdotter (?). Död 06.11.1674 i Gamlakarleby[23].[22] –Gift 2:o 25.04.1676 i Gamlakarleby med Lisbet Jonasdotter. Död 14.05.1679 i Gamlakarleby[8].[3] –Gift 3:o 27.11.1679 i Gamlakarleby med Brita Larsdotter Herman. Född före 1658 i Gamlakarleby(?). Död troligen under Stora ofreden. Tabell 41.[3]

IV Barn
1: Jakob Jakobsson Ingalsuo;Ahla. Född 04.08.1661 i Gamlakarleby[1]. Död 01.10.1661 i Gamlakarleby[8].
1: Karin Jakobsdotter Ingalsuo;Ahla. Född 01.06.1665 i Gamlakarleby[1].
1: Erik Jakobsson Ingalsuo;Ahla. Född 25.04.1668 i Gamlakarleby[1]. Borgare. Död 20.05.1727 i Gamlakarleby[8].
1: Jakob Jakobsson Ingalsuo;Ahla. Född 18.02.1671 i Gamlakarleby[1]. Död 06.06.1671 i Gamlakarleby[8].
3: Jakob Jakobsson Ahla. Född 17.04.1682 i Gamlakarleby[1]. Handlande. Ägde enligt bouppteckningen en gammal lagbok och 6 religiösa verk, vilket var ovanligt på den tiden. Bland övriga tillgångar kan nämnas gården på Strandgatan, av svärfadern inlöst gård vid Staketgatan, guld 300 koppardaler, silver 251 koppardaler, kontanter 5004 koppardaler och handelsvaror 411 koppardaler.[24] Död på återresa från Stockholm 1714[24]. Se även 41.
3: Brita Jakobsdotter Ahla. Född 01.01.1684 i Gamlakarleby[1]. Död 1721[22]. Se även 41.
3: Daniel Jakobsson Ahla. Handlande;skeppsredare;rådman. Död 30.09.1731 i Gamlakarleby[8]. Tabell 20.
Tabell 41

V. Brita Larsdotter Herman. Född före 1658 i Gamlakarleby(?). Det råder olika uppfattningar om vem Brita Larsson Hermans föräldrar är. Enligt vissa källor är det Lars Andersson Herman och enligt andra Lars Larsson Herman. För detta finns tillsvidare inga direkta bevis. Det förefaller dock tydligt att Lars Andersson Hermans dotter Brita f. 1666 gifte sig med Matts Tomasson Tast 1690 och avled 1696. En Brita Larsdotter Herman gifte sig 1679 med "Jakob Hindersson", vars hustru hade avlidit 6 månader tidigare. Dessa fick barnen Jakob, Brita och Daniel Ahla. Eftersom Jakob Hindersson kallades tidigare Ingalsuo och senare Ahla måste man komma till slutsatsen, att det fanns två Brita Larsdötter Herman. Om Lars Anderssons dotter hade gift sig med Jakob Ingalsuo-Ahla 1679, som kyrkböckerna anger skulle hon ha varit endast 13 år. Därför ser det ut, att det fanns en annan Lars (Larsson?) Herman, som den andra källan uppger, vars dotter Brita var enligt uppskattning ca. 20 år vid vigningen. Enligt döda och begravna avled "salig Lars Hermans hustru Anna" den 30.11.1705 som 86 åring, vilket passar bra ihop med föregående resonemang. Död troligen under Stora ofreden. Far Tabell 82. Mor Tabell 83. –Gift 27.11.1679 i Gamlakarleby med Jakob Henriksson Ingalsuo;Ahla. Handlande. Tabell 40.[3]

IV Barn
Jakob Jakobsson Ahla. Född 17.04.1682 i Gamlakarleby[1]. Handlande. Död på återresa från Stockholm 1714[24]. Se även 40.
Brita Jakobsdotter Ahla. Född 01.01.1684 i Gamlakarleby[1]. Död 1721[22]. Se även 40.
Daniel Jakobsson Ahla. Handlande;skeppsredare;rådman. Död 30.09.1731 i Gamlakarleby[8]. Tabell 20.
Tabell 42

V. Jakob Reinholdsson Carlbohm. Född 02.02.1661 i Gamlakarleby[1]. Handlande;vicerådman 1697 . Var en bråkig man? Kanske han inte var det egentligen, men han var part i flera rättsprocesser, vilka dock torde kunna förknippas med hans handelsverksamhet. Han hade dock sinne för det vackra: Vid sekelskiftet verkade i staden dekorationsmålaren Johan Ekman, som man kan kalla den första konstnären i Gamlakarleby. På sin hyresvärd Jakob Reinholdssons begäran målade han två "conterfaiter", den ena föreställande "Sodoms brand" och den andra "Phaeton". Sitt lynne troget ansåg Jakob priset 10 dr kmt för högt och godkände slutligen 7.5 dr kmt efter förlikning av handlanden Henrik Röring och Henrik Wikman. När välmågan steg började man måla både möbler och boningsrum. År 1701 vitlimmade Ekman i Jakobs hus två stugor, prydde salen med "lövverk" och målade ett skåp, "allt med svars goda färgor".[29] Begravd 04.12.1702 i Gamlakarleby[8]. Far Tabell 84. Mor Tabell 85. –Gift 09.03.1682 i Gamlakarleby med Elisabeth Simonsdotter Riska. Född ca 1662 i Gamlakarleby[19]. Död 05.07.1746 i Gamlakarleby[30]. Tabell 43.[3]

IV Barn
Margareta Jakobsdotter Carlbohm. Döpt 03.11.1682 i Gamlakarleby[1]. Död 06.01.1683 i Gamlakarleby[8]. Se även 43.
Simon Jakobsson Carlbohm. Döpt 04.11.1683 i Gamlakarleby[1]. Död 23.03.1684 i Gamlakarleby[8]. Se även 43.
Johan Jakobsson Carlbohm. Döpt 17.01.1685 i Gamlakarleby[1]. Handlande;skeppsredare. Död under stora ofreden i Sverige[31]. Se även 43.
Brita Jakobsdotter Carlbohm. Född 1687 i Gamlakarleby[1]. Död 20.10.1757 i Gamlakarleby[8]. Se även 43.
Margaretha Jakobsdotter Carlbohm. Född 16.02.1691 i Gamlakarleby[1]. Död 24.04.1754 i Gamlakarleby[8]. Tabell 21.
Christopher Jakobsson Carlbohm. Född 05.01.1695 i Gamlakarleby[1]. Köpman;skeppsredare;kyrkovärd. Enligt 1735 skattelängd hörde han tillsammans med vicehäradshövding Polviander och Lorenz Steen till klassen "förnäma handlande" d.v.s. de förmögnaste. De övriga yrkesklasserna var 2. medelmåttiga handlande, 3. ringare handlande, 4. hantverkare , 5. skeppare och 6. båtsmän. Carlbohm ägde förutom ett hus i staden ett hemman, Penttilä i Kelviå och på dess mark ett av de största varven i området, Jatkojoki i Ruotsalo.År 1742 brann hans hus tillsammans med 24 övriga. Branden uppstod i Gabriel Forsells hus där Christophers mor bodde som omgift med Forsell. På platsen byggdes ett ännu ståtligare hus, som senare inlogerade kung Adolf Fredrik på sitt besök till Österbotten 1752. Huset förseddes med en minnestavla efter besöket. [32]. Begravd 20.01.1745 i Gamlakarleby[8]. Se även 43.
Jakob Jakobsson Carlbohm. Född 19.06.1696 i Gamlakarleby[1]. Död 1696 i Gamlakarleby[8]. Se även 43.
Maria Jakobsdotter Carlbohm. Född 06.11.1693 i Gamlakarleby[1]. Se även 43.
Elisabet Jakobsdotter Carlbohm. Född 16.06.1699 i Gamlakarleby[1]. Död ca 1752 i Åbo[11]. Se även 43.
Jakob Jakobsson Carlbohm. Född 18.11.1689 i Gamlakarleby[1]. Död 28.02.1690 i Gamlakarleby[8]. Se även 43.
Jakob Jakobsson Carlbohm . Född 22.11.1700 i Gamlakarleby[1]. Död 22.02.1701 i Gamlakarleby[8]. Se även 43.
Jakob Jakobsson Carlbohm. Född 16.08.1702 i Gamlakarleby[1]. Handlande i Gamlakarleby. Begrovs i St. Maria Magdalena kyrkan i Stockholm. Modern lät författa ett sorgekväde "En moders klagan", som utkom i tryck 1735.[33] Död 02.07.1734 i Stockholm[11]. Se även 43.
Tabell 43

V. Elisabeth Simonsdotter Riska. Född ca 1662 i Gamlakarleby[19]. Kort före den ryska invasionen drabbades staden av ett hårt slag, då 25 gårdar brann ned 1742. Elden kom lös i Gabriel Forsells gård i hörnet av Torggatan och Stora gatan. Rådman Forsell berättade att han låtit göra upp eld i sin vardagsstuga, då hans gamla hustru Elisabeth Riska klagade att hon frös. Det torde dock vara så, att elden hade utbrutit i nattstugan där tjänstefolket bl. a. brukade bränna brännvin. Följden var i alla fall den, att den största skadan var hos Christopher Carlbohm, därefter rådmännen Westring och Steen samt häradshövding Polviander.[35] Död 05.07.1746 i Gamlakarleby[30]. Far Tabell 86. Mor Tabell 87. –Gift 1:o 09.03.1682 i Gamlakarleby med Jakob Reinholdsson Carlbohm. Född 02.02.1661 i Gamlakarleby[1]. Handlande;vicerådman 1697 . Tabell 42.[3] –Gift 2:o 28.01.1708 i Gamlakarleby med Gabriel Forsell. Handlande;rådman. Död 16.05.1753 i Gamlakarleby[36].[3]

IV Barn
1: Margareta Jakobsdotter Carlbohm. Död 06.01.1683 i Gamlakarleby[8]. Se även 42.
1: Simon Jakobsson Carlbohm. Död 23.03.1684 i Gamlakarleby[8]. Se även 42.
1: Johan Jakobsson Carlbohm. Handlande;skeppsredare. Död under stora ofreden i Sverige[31]. Se även 42.
1: Brita Jakobsdotter Carlbohm. Född 1687 i Gamlakarleby[1]. Död 20.10.1757 i Gamlakarleby[8]. Se även 42.
1: Jakob Jakobsson Carlbohm. Född 18.11.1689 i Gamlakarleby[1]. Död 28.02.1690 i Gamlakarleby[8]. Se även 42.
1: Margaretha Jakobsdotter Carlbohm. Född 16.02.1691 i Gamlakarleby[1]. Död 24.04.1754 i Gamlakarleby[8]. Tabell 21.
1: Maria Jakobsdotter Carlbohm. Född 06.11.1693 i Gamlakarleby[1]. Se även 42.
1: Christopher Jakobsson Carlbohm. Född 05.01.1695 i Gamlakarleby[1]. Köpman;skeppsredare;kyrkovärd. Se även 42.
1: Jakob Jakobsson Carlbohm. Född 19.06.1696 i Gamlakarleby[1]. Död 1696 i Gamlakarleby[8]. Se även 42.
1: Elisabet Jakobsdotter Carlbohm. Född 16.06.1699 i Gamlakarleby[1]. Död ca 1752 i Åbo[11]. Se även 42.
1: Jakob Jakobsson Carlbohm . Född 22.11.1700 i Gamlakarleby[1]. Död 22.02.1701 i Gamlakarleby[8]. Se även 42.
1: Jakob Jakobsson Carlbohm. Född 16.08.1702 i Gamlakarleby[1]. Handlande i Gamlakarleby. Död 02.07.1734 i Stockholm[11]. Se även 42.
Tabell 44

V. Johan Fougt. Guldsmed[44]. Blev borgare i Härnösand 1678 och bedrev guldsmedsverksamhet. Det är möjligt att han var av tyskt ursprung, men bevis på detta finns tillsvidare inte. Av barnens namn att döma kan föräldrarna ha hetat Johan och Margareta. Död ca 1710 i Härnösand, Sverige[46]. –Gift med Katarina Abrahamsdotter Nordenius;Rockstadia. Född ca 1652 i Nätra, Sverige[47]. Död ca 1718 i Härnösand, Sverige[48]. Tabell 45.[44]

IV Barn
Abraham Johansson Fougt. Född (beräknad tid) 1684 i Härnösand, Sverige[43]. Magister;kyrkoherde;lantdagsrepresentant . Död 05.05.1760 i Torneå [8]. Tabell 22.
Tabell 45

V. Katarina Abrahamsdotter Nordenius;Rockstadia. Född ca 1652 i Nätra, Sverige[47]. Dotter till komministern i Nätra församling, Abraham Jonae Nordenius, som avled under hennes första levnadsår och blev styvdotter till moderns andre make kyrkoherden i Råneå, Petrus Erici Rockstadius.[48] Död ca 1718 i Härnösand, Sverige[48]. Far Tabell 90. Mor Tabell 91. –Gift med Johan Fougt. Guldsmed[44]. Död ca 1710 i Härnösand, Sverige[46]. Tabell 44.[44]

IV Barn
Abraham Johansson Fougt. Född (beräknad tid) 1684 i Härnösand, Sverige[43]. Magister;kyrkoherde;lantdagsrepresentant . Död 05.05.1760 i Torneå [8]. Tabell 22.
Tabell 46

V. Per Eriksson Höijer. Född ca 1660 i Lövånger, Hökmark, Sverige[54]. Handelsman [55]. Omnämns i domboken 1706 som salig broder till Jon Eriksson i Hökmark, Petter Höijer. Förutom bröderna Jon och Per Höijer fanns även en broder Hans Eriksson i Hökmark. Flera av hans barn kallar sig Höijer. Per omkom i ett skeppsbrott vid Kusön på hemväg från Stockholm mellan Gävle och Söderhamn.[56] Död 1699 i Kusö, Sverige[55]. Far Tabell 92. Mor Tabell 93. –Gift med Margareta Mickelsdotter Forsman. Född (beräknad tid) 1674 i Umeå(?), Sverige[57]. Död 11.12.1754 i Torneå [8]. Tabell 47.[55]

IV Barn
Kristina Persdotter Höijer;Eurenia. Född (beräknad tid) 1699[45]. Död 20.03.1762 i Torneå [45]. Tabell 23.
Tabell 47

V. Margareta Mickelsdotter Forsman. Född (beräknad tid) 1674 i Umeå(?), Sverige[57]. Död 11.12.1754 i Torneå [8]. Begravd i kyrkan [8]. Far Tabell 94. Mor Tabell 95. –Gift 1:o med Per Eriksson Höijer. Född ca 1660 i Lövånger, Hökmark, Sverige[54]. Handelsman [55]. Död 1699 i Kusö, Sverige[55]. Tabell 46.[55] –Gift 2:o med Nils Jakobsson (Nicolaus Jacobi) Eurenius. Född 16.07.1667[55]. Kyrkoherde i Lövånger, Sverige[59]. Död 20.04.1714 i Lövånger, Sverige[44].[55] –Gift 3:o 05.03.1717 i Lövånger, Sverige med Henrik Forbus. Kyrkoherde i Torneå och Limingo [44]. Död 13.12.1737 i Limingo[8].[44]

IV Barn
1: Kristina Persdotter Höijer;Eurenia. Född (beräknad tid) 1699[45]. Död 20.03.1762 i Torneå [45]. Tabell 23.
Tabell 48

V. Lars N.N. Bonde.

IV Barn
Johan Larsson. Tabell 24.
Tabell 52

V. Erik Jakobsson Nybonde. Född (beräknad tid) 1707[15]. Vargeringskarl[8]. Död 02.08.1774 i Nykarleby, Lillsoklot, Nybonde[15]. Far Tabell 104. Mor Tabell 105. –Gift med Karin Mattsdotter. Född (beräknad tid) 1701[62]. Död i bröstvärk 12.01.1776 i Nykarleby, Lillsoklot, Nybonde[8]. Tabell 53.

IV Barn
Erik Eriksson Nybonde;Lindström. Född 08.03.1733 i Nykarleby, Lillsoklot, Nybonde[61]. Försvarskarl;dräng. Död hastigt 01.08.1774 i Nykarleby. Tabell 26.
Tabell 53

V. Karin Mattsdotter. Född (beräknad tid) 1701[62]. Död i bröstvärk 12.01.1776 i Nykarleby, Lillsoklot, Nybonde[8]. Far Tabell 106. –Gift med Erik Jakobsson Nybonde. Född (beräknad tid) 1707[15]. Vargeringskarl[8]. Död 02.08.1774 i Nykarleby, Lillsoklot, Nybonde[15]. Tabell 52.

IV Barn
Erik Eriksson Nybonde;Lindström. Född 08.03.1733 i Nykarleby, Lillsoklot, Nybonde[61]. Försvarskarl;dräng. Död hastigt 01.08.1774 i Nykarleby. Tabell 26.
Tabell 54

V. Anders Mikaelsson Yrjäs. Född ca 1701[11]. Far Tabell 108. Mor Tabell 109. –Gift med Lisa Persdotter. Född ca 1695[11]. Död 05.05.1766 i Nykarleby, Lillsoklot, Yrjäs[8]. Tabell 55.

IV Barn
Maria Andersdotter Yrjäs. Född 08.03.1731 i Nykarleby, Lillsoklot, Yrjäs[8]. Död i cancer 14.10.1779 i Nykarleby[8]. Tabell 27.
Tabell 55

V. Lisa Persdotter. Född ca 1695[11]. Död 05.05.1766 i Nykarleby, Lillsoklot, Yrjäs[8]. –Gift med Anders Mikaelsson Yrjäs. Född ca 1701[11]. Tabell 54.

IV Barn
Maria Andersdotter Yrjäs. Född 08.03.1731 i Nykarleby, Lillsoklot, Yrjäs[8]. Död i cancer 14.10.1779 i Nykarleby[8]. Tabell 27.
Tabell 56

V. Anders Mattsson Nybonde. Född (beräknad tid) 1695[65]. Husbonde på Nybondas. Bonde. Död i livsjuka 27.08.1759 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[65]. –Gift 1:o Mor till Anders Mattssons barn före 1737 då hon avled med Anna (Larsdotter?). Född (beräknad tid) 1685[60]. Död 13.07.1737 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[60]. Tabell 57.[66] –Gift 2:o efter 1737 med Lisa Andersdotter.[1]

IV Barn
1: Simon Andersson Nybonde. Husvärd på Nybonde[11]. Tabell 28.
Tabell 57

V. Anna (Larsdotter?). Född (beräknad tid) 1685[60]. Död 13.07.1737 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[60]. –Gift Mor till Anders Mattssons barn före 1737 då hon avled med Anders Mattsson Nybonde. Född (beräknad tid) 1695[65]. Bonde. Död i livsjuka 27.08.1759 i Pedersöre, Sundby, Nybonde[65]. Tabell 56.[66]

IV Barn
Simon Andersson Nybonde. Husvärd på Nybonde[11]. Tabell 28.
Tabell 80

VI. Henrik Ingalsuo.

V Barn
Jakob Henriksson Ingalsuo;Ahla. Handlande. Tabell 40.
Tabell 82

VI. Lars Larsson Herman. Död före 1658 i Gamlakarleby [25]. –Gift med Anna Danielsdotter. Född (beräknad tid) 1617[8]. Död 30.11.1705 i Gamlakarleby[8]. Tabell 83.[26]

V Barn
Brita Larsdotter Herman. Född före 1658 i Gamlakarleby(?). Död troligen under Stora ofreden. Tabell 41.
Tabell 83

VI. Anna Danielsdotter. Född (beräknad tid) 1617[8]. Död 30.11.1705 i Gamlakarleby[8]. –Gift med Lars Larsson Herman. Död före 1658 i Gamlakarleby [25]. Tabell 82.[26]

V Barn
Brita Larsdotter Herman. Född före 1658 i Gamlakarleby(?). Död troligen under Stora ofreden. Tabell 41.
Tabell 84

VI. Reinhold Mattsson. Född (beräknad tid) 1617[34]. Borgare. Död vid 94 års ålder 12.01.1711 i Gamlakarleby[8]. Mor Tabell 169. –Gift 1:o med N.N.. Död 15.12.1693 i Gamlakarleby[8]. Tabell 85. –Gift 2:o 05.06.1694 i Gamlakarleby med Kristina Olofsdotter.[3]

V Barn
1: Johan Reinholdsson. Född 29.07.1658 i Gamlakarleby[1]. Se även 85.
1: Brita Reinholdsdotter. Född 03.08.1659 i Gamlakarleby[1]. Se även 85.
1: Jakob Reinholdsson Carlbohm. Född 02.02.1661 i Gamlakarleby[1]. Handlande;vicerådman 1697 . Tabell 42.
1: Margaretha Reinholdsdotter.
1: Karl Reinholdsson. Handlande;vicerådman 1709.
Tabell 85

VI. N.N.. Död 15.12.1693 i Gamlakarleby[8]. –Gift med Reinhold Mattsson. Född (beräknad tid) 1617[34]. Borgare. Död vid 94 års ålder 12.01.1711 i Gamlakarleby[8]. Tabell 84.

V Barn
Johan Reinholdsson. Född 29.07.1658 i Gamlakarleby[1]. Se även 84.
Brita Reinholdsdotter. Född 03.08.1659 i Gamlakarleby[1]. Se även 84.
Jakob Reinholdsson Carlbohm. Född 02.02.1661 i Gamlakarleby[1]. Handlande;vicerådman 1697 . Tabell 42.
Tabell 86

VI. Simon Pålsson Riska. Född ca 1625[37]. Borgare i Gamlakarleby, nämns redan i mantalslängden 1647 i Gamlakarleby, men kommer troligen från Kronoby.[38] Simon anges ha dött i Gamlakarleby, där han bodde, men i Karleby landsförsamlings dödbok kan man finna en anteckning, där hans änka betalar en riksdaler för att hon får tillstånd att "timra" runt gravstället. Simon har således natagligen blivit begravd på landsförsamlingens gravgård.[39] Död 26.04.1668 i Gamlakarleby[8]. Far Tabell 172. –Gift ca 1650 med Margareta Eriksdotter. Född ca 1629 i Gamlakarleby[37]. Död efter 1668[40]. Tabell 87.[38]

V Barn
Johan Simonsson Riska. Född ca 1651 i Gamlakarleby[37]. Handlande. Ägde åtminstone två hemman i Karleby. Befallningsman Petter Örnsell skaffade sig Heinola hemman i Närvilä på ½ mantal 1704 genom köp av Johan Simonssons arvingar. Länsman Josef Calander köpte Kiviniemi i Storby (½ mantal) 1705 av Johans änka Brita Henriksdotter.[41] Död före 1704 i Gamlakarleby[19]. Se även 87.
Brita Simonsdotter Riska. Född ca 1653 i Gamlakarleby[38]. Se även 87.
Elisabeth Simonsdotter Riska. Född ca 1662 i Gamlakarleby[19]. Död 05.07.1746 i Gamlakarleby[30]. Tabell 43.
Maria Simonsdotter Riska. Född 01.02.1663 i Gamlakarleby[1]. Död 24.06.1750 i Gamlakarleby[8]. Se även 87.
Tabell 87

VI. Margareta Eriksdotter. Född ca 1629 i Gamlakarleby[37]. Död efter 1668[40]. –Gift ca 1650 med Simon Pålsson Riska. Född ca 1625[37]. Död 26.04.1668 i Gamlakarleby[8]. Tabell 86.[38]

V Barn
Johan Simonsson Riska. Född ca 1651 i Gamlakarleby[37]. Död före 1704 i Gamlakarleby[19]. Se även 86.
Brita Simonsdotter Riska. Född ca 1653 i Gamlakarleby[38]. Se även 86.
Elisabeth Simonsdotter Riska. Född ca 1662 i Gamlakarleby[19]. Död 05.07.1746 i Gamlakarleby[30]. Tabell 43.
Maria Simonsdotter Riska. Född 01.02.1663 i Gamlakarleby[1]. Död 24.06.1750 i Gamlakarleby[8]. Se även 86.
Tabell 90

VI. Abraham Jönsson (Jonae) Nordenius. Född i Nordanås, Själevad, Sverige[47]. Komminister (präst näst intill kyrkoherden) i Nätra församling. Död 01.05.1652 i Nätra, Skrike, Sverige[49]. Far Tabell 180. Mor Tabell 181. –Gift 1650 i Sidensjö, Sverige med Kristina Johansdotter Sidenia. Född 1632 i Nyland, Sidensjö, Sverige[51]. Död ca 1704 i Råneå, Sverige[51]. Tabell 91.[50]

V Barn
Katarina Abrahamsdotter Nordenius;Rockstadia. Född ca 1652 i Nätra, Sverige[47]. Död ca 1718 i Härnösand, Sverige[48]. Tabell 45.
Tabell 91

VI. Kristina Johansdotter Sidenia. Född 1632 i Nyland, Sidensjö, Sverige[51]. Tillnamnet Sidenia (Sidenius) kommer av allt av döma från ortsnamnet Sidensjö. Död ca 1704 i Råneå, Sverige[51]. Far Tabell 182. Mor Tabell 183. –Gift 1:o 1650 i Sidensjö, Sverige med Abraham Jönsson (Jonae) Nordenius. Född i Nordanås, Själevad, Sverige[47]. Död 01.05.1652 i Nätra, Skrike, Sverige[49]. Tabell 90.[50] –Gift 2:o ca 1656 med Petter Eriksson (Petrus Erici) Rockstadius. Född ca 1620 i Rösta, Resele, Sverige. Kyrkoherde i Råneå 1681-91[51]. Död ca 1691[51].[51]

V Barn
1: Katarina Abrahamsdotter Nordenius;Rockstadia. Född ca 1652 i Nätra, Sverige[47]. Död ca 1718 i Härnösand, Sverige[48]. Tabell 45.
Tabell 92

VI. Erik Nilsson. –Gift med Margareta Hansdotter. Tabell 93.[58]

V Barn
Per Eriksson Höijer. Född ca 1660 i Lövånger, Hökmark, Sverige[54]. Handelsman [55]. Död 1699 i Kusö, Sverige[55]. Tabell 46.
Jon Eriksson. Se även 93. [58]
Hans Eriksson. Se även 93. [58]
Tabell 93

VI. Margareta Hansdotter. –Gift med Erik Nilsson. Tabell 92.[58]

V Barn
Per Eriksson Höijer. Född ca 1660 i Lövånger, Hökmark, Sverige[54]. Handelsman [55]. Död 1699 i Kusö, Sverige[55]. Tabell 46.
Jon Eriksson. Se även 92. [58]
Hans Eriksson. Se även 92. [58]
Tabell 94

VI. Mickel Nilsson Forsman. Noterad i mantalslängder i Umeå 1657-1678. Han var skräddare och ägde dessutom en skuta. Var den förste i släkten som kallades Forsman. Hantverkare förseddes på den tiden med släktnamn, vilket i detta fall troligen är bildat efter byn Sörfors där förfäderna hade verkat som bönder.[55] Död ca 1679 i Umeå, Sverige[55]. Far Tabell 188. Mor Tabell 189. –Gift med Margareta Eriksdotter Sand. Död 1707 i Umeå, Sverige[55]. Tabell 95.[55]

V Barn
Margareta Mickelsdotter Forsman. Född (beräknad tid) 1674 i Umeå(?), Sverige[57]. Död 11.12.1754 i Torneå [8]. Tabell 47.
Tabell 95

VI. Margareta Eriksdotter Sand. Död 1707 i Umeå, Sverige[55]. Omnämns i mantalslängder i Umeå 1679-1696, 1699-1702.[55] Far Tabell 190. –Gift med Mickel Nilsson Forsman. Död ca 1679 i Umeå, Sverige[55]. Tabell 94.[55]

V Barn
Margareta Mickelsdotter Forsman. Född (beräknad tid) 1674 i Umeå(?), Sverige[57]. Död 11.12.1754 i Torneå [8]. Tabell 47.
Tabell 104

VI. Jakob Henriksson Nybonde. Född ca 1675[8]. Död i bröstvärk 19.06.1758 i Nykarleby,Lillsoklot, Nybonde[8]. –Gift med Maria Johansdotter. Tabell 105.[11]

V Barn
Erik Jakobsson Nybonde. Född (beräknad tid) 1707[15]. Vargeringskarl[8]. Död 02.08.1774 i Nykarleby, Lillsoklot, Nybonde[15]. Tabell 52.
Tabell 105

VI. Maria Johansdotter. –Gift med Jakob Henriksson Nybonde. Född ca 1675[8]. Död i bröstvärk 19.06.1758 i Nykarleby,Lillsoklot, Nybonde[8]. Tabell 104.[11]

V Barn
Erik Jakobsson Nybonde. Född (beräknad tid) 1707[15]. Vargeringskarl[8]. Död 02.08.1774 i Nykarleby, Lillsoklot, Nybonde[15]. Tabell 52.
Tabell 106

VI. Margareta N.N. Född (beräknad tid) 1680[63]. Död 18.02.1738 i Nykarleby, Soklot[63].

V Barn
Karin Mattsdotter. Född (beräknad tid) 1701[62]. Död i bröstvärk 12.01.1776 i Nykarleby, Lillsoklot, Nybonde[8]. Tabell 53.
Tabell 108

VI. Mikael Mårtensson Yrjäs. Född (beräknad tid) 1663[43]. Död 28.10.1739 i Nykarleby, Lillsoklot, Yrjäs[43]. –Gift med Margareta Eriksdotter. Född (beräknad tid) 1656[8]. Död 18.01.1754 i Nykarleby, Lillsoklot, Yrjäs[64]. Tabell 109.

V Barn
Anders Mikaelsson Yrjäs. Född ca 1701[11]. Tabell 54.
Tabell 109

VI. Margareta Eriksdotter. Född (beräknad tid) 1656[8]. Död 18.01.1754 i Nykarleby, Lillsoklot, Yrjäs[64]. –Gift med Mikael Mårtensson Yrjäs. Född (beräknad tid) 1663[43]. Död 28.10.1739 i Nykarleby, Lillsoklot, Yrjäs[43]. Tabell 108.

V Barn
Anders Mikaelsson Yrjäs. Född ca 1701[11]. Tabell 54.
Tabell 169

VII. N.N.. Död 04.05.1669 i Gamlakarleby[8].

VI Barn
Reinhold Mattsson. Född (beräknad tid) 1617[34]. Borgare. Död vid 94 års ålder 12.01.1711 i Gamlakarleby[8]. Tabell 84.
Tabell 172

VII. Pål Olofsson Riska. Förmodligen bonde i Kronoby.[38] Far Tabell 344.

VI Barn
Simon Pålsson Riska. Född ca 1625[37]. Död 26.04.1668 i Gamlakarleby[8]. Tabell 86.
Olof Pålsson Riska. Död Handlande. Död 06.10.1692 i Gamlakarleby[8].
Tabell 180

VII. Jöns Gudmundsson. Död i Nordanås, Själevad, Sverige[47]. –Gift med Ingeborg Olofsdotter. Död i Nordanås, Själevad, Sverige[48]. Tabell 181.[47]

VI Barn
Abraham Jönsson (Jonae) Nordenius. Född i Nordanås, Själevad, Sverige[47]. Död 01.05.1652 i Nätra, Skrike, Sverige[49]. Tabell 90.
Tabell 181

VII. Ingeborg Olofsdotter. Död i Nordanås, Själevad, Sverige[48]. –Gift med Jöns Gudmundsson. Död i Nordanås, Själevad, Sverige[47]. Tabell 180.[47]

VI Barn
Abraham Jönsson (Jonae) Nordenius. Född i Nordanås, Själevad, Sverige[47]. Död 01.05.1652 i Nätra, Skrike, Sverige[49]. Tabell 90.
Tabell 182

VII. Johan Persson. Bonde i Nyland, Sidensjö, Sverige[51]. Död i Nyland, Sidensjö, Sverige[47]. –Gift med Brita Andersdotter. Död i Nyland, Sidensjö, Sverige[48]. Tabell 183.[52]

VI Barn
Kristina Johansdotter Sidenia. Född 1632 i Nyland, Sidensjö, Sverige[51]. Död ca 1704 i Råneå, Sverige[51]. Tabell 91.
Tabell 183

VII. Brita Andersdotter. Död i Nyland, Sidensjö, Sverige[48]. –Gift med Johan Persson. Död i Nyland, Sidensjö, Sverige[47]. Tabell 182.[52]

VI Barn
Kristina Johansdotter Sidenia. Född 1632 i Nyland, Sidensjö, Sverige[51]. Död ca 1704 i Råneå, Sverige[51]. Tabell 91.
Tabell 188

VII. Nils Mickelsson. Född 1595 i Umeå socken, Sörfors, Sverige[55]. Bonde i Sörfors 1625-1644. Omnämns i Umeå stads mantalslängder 1645-1676 som handelsman och rådman. År 1680 köper guldsmeden Anders Mattsson Diurman hans gård i staden.[59] Far Tabell 376. –Gift med Brita N.N. Tabell 189.[55]

VI Barn
Mickel Nilsson Forsman. Död ca 1679 i Umeå, Sverige[55]. Tabell 94.
Tabell 189

VII. Brita N.N. Noterad i mantalslängderna i Umeå 1678.[59] –Gift med Nils Mickelsson. Född 1595 i Umeå socken, Sörfors, Sverige[55]. Tabell 188.[55]

VI Barn
Mickel Nilsson Forsman. Död ca 1679 i Umeå, Sverige[55]. Tabell 94.
Tabell 190

VII. Erik Hansson. Borgare[55].

VI Barn
Margareta Eriksdotter Sand. Död 1707 i Umeå, Sverige[55]. Tabell 95.
Tabell 344

VIII. Olof Riska.[42] Far Tabell 688.

VII Barn
Pål Olofsson Riska. Tabell 172.
Tabell 376

VIII. Mickel Davidsson. Bonde i Sörfors 1605-1625 och noteras i längderna där även 1627-30.[55] Död ca 1631 i Umeå socken, Sörfors, Sverige[55]. Far Tabell 752.

VII Barn
Nils Mickelsson. Född 1595 i Umeå socken, Sörfors, Sverige[55]. Tabell 188.
Tabell 688

IX. Nils Riska.[42] Far Tabell 1376. –Gift med Karin Henriksdotter.[42]

VIII Barn
Olof Riska. Tabell 344.[42]
Tabell 752

IX. David Jonsson. Bonde i Sörfors, Sverige 1565-1598.[55]

VIII Barn
Mickel Davidsson. Död ca 1631 i Umeå socken, Sörfors, Sverige[55]. Tabell 376.
Tabell 1376

X. Jöns Riska.[42]

IX Barn
Nils Riska. Tabell 688.[42]

Namnindex
Namn Tabell
Anna (Larsdotter?) 56, 57
Anna Danielsdotter 82, 83
Beata Jakobsdotter 14, 15
Brita Andersdotter 182, 183
Brita N.N 188, 189
Brita Reinholdsdotter 84, 85
David Jonsson 752
Erik Hansson 190
Erik Nilsson 92, 93
Hans Eriksson 92, 93
Ingeborg Olofsdotter 180, 181
Johan Larsson 24, 48, 25
Johan Persson 182, 183
Johan Reinholdsson 84, 85
Jon Eriksson 92, 93
Jöns Gudmundsson 180, 181
Karin Henriksdotter 688
Karin Mattsdotter 52, 53, 106
Karl Reinholdsson 84
Kristina Olofsdotter 84
Lars N.N 48
Lisa Andersdotter 56
Lisa Persdotter 54, 55
Lisbet Jonasdotter 40
Lisbet Rasmusdotter (?) 40
Margareta Eriksdotter 86, 87, 108, 109
Margareta Hansdotter 92, 93
Margareta N.N 106
Margaretha Reinholdsdotter 84
Margeta Mattsdotter 24, 25
Maria Johansdotter 104, 105
Maria Tomasdotter 28, 29
Mickel Davidsson 376, 752
N.N. 84, 169, 85
Nils Mickelsson 188, 376, 189
Reinhold Mattsson 84, 169, 85
Ahla, Birgitta Danielsdotter 20, 21
Ahla, Brita Jakobsdotter 40, 41
Ahla, Daniel Danielsson 20, 21
Ahla, Daniel Jakobsson 20, 40, 41, 21
Ahla, Elisabeth Danielsdotter 20, 21
Ahla, Jakob Danielsson 20, 20, 21, 21
Ahla, Jakob Jakobsson 40, 41
Ahla, Margareta Danielsdotter 20, 20, 21, 21
Ahla, Maria Danielsdotter 20, 20, 20, 21, 21, 21
Ahla , Brita Danielsdotter 20, 21
Ahla;Polviander, Johannes Danielsson 10, 20, 21, 11
Bartz, Maria Kristina 18, 19
Carlbohm, Brita Jakobsdotter 42, 43
Carlbohm, Christopher Jakobsson 42, 43
Carlbohm, Elisabet Jakobsdotter 42, 43
Carlbohm, Jakob Jakobsson 42, 42, 42, 43, 43, 43
Carlbohm, Jakob Reinholdsson 42, 84, 85, 43
Carlbohm, Johan Jakobsson 42, 43
Carlbohm, Margareta Jakobsdotter 42, 43
Carlbohm, Margaretha Jakobsdotter 20, 21, 42, 43
Carlbohm, Maria Jakobsdotter 42, 43
Carlbohm, Simon Jakobsson 42, 43
Carlbohm , Jakob Jakobsson 42, 43
Eurenius, Nils Jakobsson (Nicolaus Jacobi) 47
Forbus, Henrik 47
Forsell, Gabriel 43
Forsman, Margareta Mickelsdotter 46, 47, 94, 95
Forsman, Mickel Nilsson 94, 188, 189, 95
Fougt, Abraham Abrahamsson 22, 23
Fougt, Abraham Johansson 22, 44, 45, 23
Fougt, Brita Maria Abrahamsdotter 22, 22, 23, 23
Fougt, Ebba Charlotta Abrahamsdotter 10, 11, 22, 23
Fougt, Hedvig Eleonora Abrahamsdotter 22, 23
Fougt, Henrik Abrahamsson 22, 23
Fougt, Isak Abrahamsson 22, 23
Fougt, Jakob Abrahamsson 22, 23
Fougt, Johan 44, 45
Fougt, Johannes Abrahamsson 22, 23
Fougt, Katarina Abrahamsdotter 22, 23
Fougt, Kristina Katarina Abrahamsdotter 22, 23
Fougt, Magdalena Jakobina Abrahamsdotter 22, 23
Fougt, Margareta Abrahamsdotter 22, 23
Fougt, Margareta Kristina Abrahamsdotter 22, 23
Fougt, Maria Elisabet Abrahamsdotter 22, 23
Fougt, Nils Petter Abrahamsson 22, 23
Fougt, Ulrika Sofia Abrahamsdotter 22, 23
Helin, Hedvig Christina 2
Herman, Brita Larsdotter 40, 41, 82, 83
Herman, Lars Larsson 82, 83
Höijer, Per Eriksson 46, 92, 93, 47
Höijer;Eurenia, Kristina Persdotter 22, 23, 46, 47
Ingalsuo, Henrik 80
Ingalsuo;Ahla, Erik Jakobsson 40
Ingalsuo;Ahla, Jakob Henriksson 40, 80, 41
Ingalsuo;Ahla, Jakob Jakobsson 40, 40
Ingalsuo;Ahla, Karin Jakobsdotter 40
Krabbe, Charlotta Adele Simonsdotter 1
Krabbe, Maria Konstance Simonsdotter 1
Krabbe, Otto Pehr Alexander Simonsson 1
Krabbe, Simon Petter 1
Lindskog, Anders Johansson 6, 7
Lindskog, Erik Johansson 12, 24, 25, 13
Lindskog, Johan Erik Johansson 6, 7
Lindskog, Johan Eriksson 6, 12, 13, 7
Lindskog, Maria Lovisa Johansdotter 2, 3, 6, 7
Lindskog, Petter Gustaf Johansson 6, 7
Lindström, Anders Eriksson 26, 27
Lindström, Erik Eriksson 26, 27
Lindström, Karin Eriksdotter 12, 13, 26, 27
Löfgren, Jonas 7
Löfgren , Jonas Eriksson 7
Nordenius, Abraham Jönsson (Jonae) 90, 180, 181, 91
Nordenius;Rockstadia, Katarina Abrahamsdotter 44, 45, 90, 91
Nybonde, Anders Mattsson 56, 57
Nybonde, Anders Simonsson 28, 29
Nybonde, Anna Simonsdotter 28, 29
Nybonde, Brita Maria 6, 7, 14, 15
Nybonde, Erik Jakobsson 52, 104, 105, 53
Nybonde, Erik Simonsson 14, 28, 29, 15
Nybonde, Eva Simonsdotter 28, 29
Nybonde, Henrik Simonsson 28, 29
Nybonde, Jakob Henriksson 104, 105
Nybonde, Katarina Simonsdotter 28, 29
Nybonde, Matts Simonsson 28, 29
Nybonde, Mikael Simonsson 28, 29
Nybonde, Simon Andersson 28, 56, 57, 29
Nybonde;Lindström, Erik Eriksson 26, 52, 53, 27
Polviander, Helena Magdalena Johansdotter 4, 5, 10, 11
Polviander, Johan Jakob 10, 11
Polviander, Martin 21
Riska, Brita Simonsdotter 86, 87
Riska, Elisabeth Simonsdotter 42, 43, 86, 87
Riska, Johan Simonsson 86, 87
Riska, Jöns 1376
Riska, Maria Simonsdotter 86, 87
Riska, Nils 688, 1376
Riska, Olof 344, 688
Riska, Olof Pålsson 172
Riska, Pål Olofsson 172, 344
Riska, Simon Pålsson 86, 172, 87
Rockstadius, Petter Eriksson (Petrus Erici) 91
Sand, Margareta Eriksdotter 94, 95, 190
Saron, Anders 18, 19
Saron, Anna Sofia Andersdotter 8, 9, 18, 19
Saron, Karl Johan Andersson 18, 19
Saron , Jakob Andersson 18, 19
Saron , Maria Andersdotter 18, 19
Sidenia, Kristina Johansdotter 90, 91, 182, 183
Söderlund, Amalia Andersdotter 4, 5
Söderlund, Anders 8, 9
Söderlund, Anders Constantin Andersson 2
Söderlund, Anna Catharina 8
Söderlund, Anna Sofia Andersdotter 8, 9
Söderlund, Antonetta Helena Andersdotter 4, 5
Söderlund, Charlotta Sophia Andersdotter 4, 5
Söderlund, Ebba Magdalena Andersdotter 4, 5
Söderlund, Fredrik Wilhelm Andersson 4, 8, 9, 5
Söderlund, Fredrika Wilhelmina Andersdotter 4, 5
Söderlund, Gustav Wilhelm Andersson 8, 9
Söderlund, Hedvig Andersdotter 4, 5
Söderlund, Hedvig Maria Andersdotter 8, 9
Söderlund, Johan Leonhard Andersson 2
Söderlund, Johanna Andersdotter 4, 5
Söderlund, Justus Constantin Andersson 4, 5
Söderlund, Klara Margareta Andersdotter 8, 9
Söderlund, Maria Charlotta Andersdotter 1, 2, 3
Söderlund , Anders Johan Andersson jr 2, 4, 5, 3
Söderlund , Anders Johan Andersson sr 4, 8, 9, 5
Yrjäs, Anders Mikaelsson 54, 108, 109, 55
Yrjäs, Maria Andersdotter 26, 27, 54, 55
Yrjäs, Mikael Mårtensson 108, 109

Ortindex
Ort Tabell
Gamlakarleby 1, 2, 4, 8, 9, 18, 19, 5, 10, 20, 40, 41, 82, 83, 21, 42, 84, 169, 85, 43, 86, 172, 87, 11, 3, 6, 7, 14, 15
Gamlakarleby 82, 83
Gamlakarleby(?) 40, 41, 82, 83
Härnösand, Sverige 22, 44, 45, 90, 91, 23
Jakobstad 2, 3, 6, 7
Jakobstad, Gertrudsöde 22, 23
Kaskö 4, 5
Kattegatt 7
Korsholm, Tölby 8, 9, 18, 19
Korsnäs, Petalax 18, 19
Kristinestad 8, 9
Kusö, Sverige 46, 92, 93, 47
Limingo 47
Lövånger, Hökmark, Sverige 46, 92, 93, 47
Lövånger, Sverige 22, 23, 47
Munsala, Monå 24, 25
Munsala, Monå, Rank 6, 12, 24, 25, 13, 26, 27, 7
Nedertorneå 10, 11, 22, 23
Nora, Sverige 22, 23
Nordanås, Själevad, Sverige 90, 180, 181, 91
Nykarleby 6, 12, 13, 26, 52, 53, 27, 54, 55, 7, 28, 29
Nykarleby, Lillsoklot, Nybonde 26, 52, 104, 105, 53, 106, 27
Nykarleby, Lillsoklot, Yrjäs 26, 27, 54, 108, 109, 55
Nykarleby, Soklot 106
Nykarleby,Lillsoklot, Nybonde 104, 105
Nyland, Sidensjö, Sverige 90, 91, 182, 183
Nätra, Skrike, Sverige 90, 180, 181, 91
Nätra, Sverige 44, 45, 90, 91
Pedersöre 14, 15
Pedersöre, Sundby, Nybonde 6, 7, 14, 28, 56, 57, 29, 15
Pedersöre, Östensö, Isakas lagmansgård 4, 8, 9, 5
Råneå, Sverige 90, 91, 182, 183
Rösta, Resele, Sverige 91
Sidensjö, Sverige 90, 91
Stockholm 20, 21, 42, 43, 22, 23
Sverige 42, 43
Torneå 10, 11, 22, 23
Torneå 22, 44, 45, 23, 46, 47, 94, 95
Uleåborg 4, 5, 10, 20, 21, 11, 22, 23
Umeå socken, Sörfors, Sverige 188, 376, 752, 189
Umeå(?), Sverige 46, 47, 94, 95
Umeå, Sverige 94, 188, 189, 95, 190
Vasa 4, 8, 9, 18, 19, 5, 22, 23
Åbo 20, 21, 42, 43, 26, 27

Referenser
1: syntyneet/födda
2: Drake, Märta
3: vihityt/vigda
4: Juutinrauman tullitilastot/Jylländsk tullstatistik;lokikirjat/skeppsdagböcker (Suomen sukututkimusseura/Genealogiska samfundet i Finland);Ojala, Jari 1996
5: Ojala Jari : Päämies-agentti -asetelman testaus: merimiesten karkaaminen 1700-1800-luvulla (Suomen sukututkimusseura/Merimieskirjallisuutta/artikkeleita (Internet);Ojala Jari 1999 s.320;Ojala Jari 1996 s.228-30
6: Ojala Jari 1999 s.307;rippikirja/kommunionbok
7: hautakirjoitus/gravskriften
8: kuolleet/döda
9: GSF Årsskrift IX s.166: 26.11.1764
10: Gkbys hist. del II ss.21-22. och GSF Årsbok s.62 Pormestarit, Åbo Akademis studentmatrikel s. 273; Gamlakarleby stads historia 2, s. 21, 283
11: rippikirja/kommunionbok
12: GSF Årsskrift IX s.166.
13: Wirilander, Kaarlo: Suomen armeijan upseerit ja aliupseeri s.317-18
14: kuolleet/döda. 67-år
15: kuolleet/döda. 67 år
16: kuolleet/döda. Afl. landt tullswagtm. M. Rönnholms enk.
17: Oulun kaupungin historia III s. 328
18: Björkman, Hjalmar: Bouppteckningar i Gamlakarleby stad 1697-1800 s.109;Ojala Jari 1996 s.66
19: Björkman, Hjalmar: Bouppteckningar i Gamlakarleby s.13
20: Björkman, Hjalmar: släkten Ahla, GSF årsskrift XII s.112
21: kuolleet/döda. Monsieur Jaques Danielsson Ahla
22: Sundholm Göran: Släkten Ahla, Karlebynejden nr.3 1971
23: kuolleet/döda. Jacob Hindersson Ingalsuos hustru
24: Björkman, Hjalmar: Bouppteckningar i Gamlakarleby stad 1697-1800 s.111
25: Strang, Martti (WWW.Strang.ch/SUKU)
26: Kankarin Kailat 6/Schalin, Olof
27: Björkman, Hjalmar: Bouppteckningar i Gkby s.64
28: Karleby sockens historia II, s.489
29: Gamlakarleby stads historia I ss. 50, 161, 167
30: kuolleet/döda. "rådman Forsells kieäresta"
31: Björkman, Hjalmar: Bouppteckningar i Gamlakarleby stad 1697-1800
32: Gamlakarleby stads historia 2 ss. 44, 47 och 109; Ojala, Jari 1996 ss. 44, 205
33: Björkman, Hjalmar: Bouppteckningar i Gamlakarleby stad 1697-1800 s.116 (runo/dikten)
34: kuolleet/döda. 94 år
35: Gamlakarleby stads historia I s.109
36: 69 år
37: www.familysearch.org
38: Björkman, Hjalmar: Bouppteckningar i Gkby s.12
39: kuolleet/döda Kaarlela/Karleby
40: Kirkon tilikirja/kyrkans bokföring
41: Karleby sockens historia II; s. 365, 370
42: www.the-holms.org/thale.htm//proband
43: kuolleet/döda. 76 år
44: Boström H.J, 1927 s. 51-55
45: kuolleet/döda. 63 år
46: Sundin, Per /Rötter-diskussion
47: jan.eurenius@lottingelund.se
48: jan.erenius@lottingelund.se
49: jan.eurenius@lottingelund.se 1.5.1652 (Rötter diskussion)
50: jan.eurenius@lottingelund.se
51: Forsberg, Pierre
52: jan.eurenius@lottingelunda.se
53: vihityt/vigda; kuolleet/döda
54: Mossberg, Kennet /Rötter-diskussion 22 mars 2001; Bengtsson, Staffan: Gamla borgarsläkter i Umeå stad. Släkten nr.42
55: Bengtsson Staffan: Gamla borgarsläkter i Umeå stad. Släkten nr.42
56: kuolleet/döda (anhöriga: Per Höjer, Margareta Forsman); Kennet Mossberg på en fråga i Anbytarforum under Västerbotten/socknar/Umeå landsförsamling 22/3 2001
57: kuolleet/döda. 80 år
58: Mossberg, Kenneth /Rötter-diskussion 22 mars 2001
59: Bengtsson Staffan : Gamla borgarsläkter i Umeå stad. Släkten nr.42
60: kuolleet/döda. 52 år
61: syntyneet/födda; rippikirja/kommunionbok
62: kuolleet/döda. 75 år
63: kuolleet/döda. 58 år
64: kuolleet/döda. 98 år
65: kuolleet/döda. 64 år
66: syntyneet/födda. mor till Anders Mattssons barn före 1737 då hon avled